Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Succesvol ingevuld

Medisch Directeur

26355_roha-logo-png_default Vacature Medisch Directeur Movimento Zorg


Medisch Directeur bij Huisartsenzorggroep ROHA Amsterdam 
Een inspirerend en verbindend medisch directeur met ruime ervaring als praktijkhouder

De organisatie
De Regionale organisatie huisartsen Amsterdam (ROHA) wil persoonlijke, continue zorg voor patiënten bieden en organiseert hiertoe een optimale infrastructuur van de huisartsenzorg voor ruim 200 samenwerkende huisartsen met ongeveer 400.000 patiënten in de regio Amsterdam.

De ROHA Coöperatie kent een grote verscheidenheid aan aangesloten praktijken. De aangesloten huisartsen streven naar Optimale Zorg vanuit het Dappere Doktersgedachtengoed. Optimale Zorg is afgestemd op de persoon van de patiënt, waarbij zelfregie op diverse manieren wordt ondersteund. Ook wordt Optimale Zorg het liefst dicht bij huis geleverd, in samenwerking met professionals in nulde, eerste of tweede lijn.

De ROHA BV (ROHA) ondersteunt de coöperatieleden richting Optimale Zorg in brede zin zodat praktijkhouders met behoud van eigenheid, flexibel en veerkrachtig kunnen meebewegen met uitdagingen die op hun weg komen. Daarbij gaat het om ondersteuning op het gebied van digitalisering, integrale persoonsgerichte zorg, deskundigheidsbevordering, praktijkorganisatie en samenwerking in de wijk. Met als kernwaarden: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg; vertrouwen in en autonomie van professionals; transparantie en aanspreekbaarheid en het zijn van een lerende organisatie.
De ROHA beschikt over ongeveer 25 fte.

De situatie
ROHA is een snel groeiende samenwerkingsorganisatie, waarbij de groei een gevolg is van een toename van het aantal leden van de Coöperatie in combinatie met een toenemende ondersteuningsbehoefte van praktijkhoudende huisartsen.
De druk op de zorg die een vergrijzende samenleving legt op een schaarser wordende beroepsgroep maken dat mogelijkheden om de zorg duurzamer te organiseren van harte worden aangegrepen.  Daarnaast wordt de wijk steeds belangrijker als kristallisatiepunt voor het werken aan vitaliteit en gezondheid van  patiënten dichtbij huis. Dit vraagt van praktijken om op wijkniveau te komen tot integrale zorg, in samenwerking met het sociale domein, GGD en overige eerstelijns professionals.

Voor ROHA betekenen deze zaken de ontwikkeling van een organisatie voor ondersteuning van ketenzorg voor chronisch zieken naar een organisatie die huisartsenpraktijken in brede zin ondersteunt, zowel waar het gaat om de eigen praktijkvoering als om de samenwerking met zorgpartners in de wijk.
Belangrijk hierbij is ook de samenwerking in de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa). De ROHA is de grootste van de zeven samenstellende Amsterdamse zorggroepen en vervult een prominente rol binnen de alliantie. De AHa ontwikkelt beleid en maakt samenwerkingsafspraken met zorg- en welzijnspartners, vertegenwoordigt de aangesloten huisartsenorganisaties in stedelijke overleggen en treedt op als gesprekspartner met Zilveren Kruis in het kader van de O&I-financiering.

De uitdaging
Als medisch directeur ben je de zorginhoudelijke ‘verbindingsofficier’ tussen Coöperatie-leden, ROHA en het stedelijk zorgnetwerk. Samen met de algemeen directeur, het management en de medewerkers geef je een duidelijk gezicht aan de ROHA en vertegenwoordig je de organisatie in relevante netwerken.
De belangrijkste (zorginhoudelijke en -organisatorische) uitdagingen voor de Coöperatie en ROHA voor de komende periode zijn:

Duurzame Optimale Zorg
Door coöperatie-leden wordt de urgentie gevoeld om vandaag met elkaar oplossingen te vinden voor de toegankelijkheid van Optimale Zorg van morgen voor huidige en toekomstige patiënten. Daarbij gaat het om zaken als: de stad vitaal en gezond, digitalisering, kwaliteit en innovatie, taakherschikking en de juiste zorg op de juiste plek cq integrale wijkgerichte zorg. En – last but not least - om een gezonde werkprivé balans voor de zorgverleners.
Dit vraagt van de medisch directeur om:

 • Het bij elkaar brengen van mogelijkheden op het gebied van (sociale) innovatie, behoeften van leden en maatschappelijke noodzaak om te komen tot een gedragen visie en initiatieven die bijdragen aan Duurzame Optimale Zorg;
 • Het faciliteren van leren en verbeteren van en met elkaar op het gebied van kwaliteit van zorg en praktijkvoering;
 • Het (doen) realiseren van een adequaat ondersteuningsaanbod voor het (door)ontwikkelen van effectieve samenwerking in de wijk en te komen tot ‘connected praktijken’.

Positionering in de regio
De Amsterdamse Huisartsenalliantie is een belangrijk coalitie waar het gaat om contractering van zorg en samenwerkingsafspraken met stedelijke zorgpartijen (o.a. in het kader van Amsterdam Vitaal & Gezond). De AHa maakt dat huisartsen beter in staat zijn regie te nemen waar het gaat om het vormgeven van de zorg van de toekomst. De ROHA heeft een prominente rol binnen de alliantie en wil deze graag continueren. Dit vraagt om samen met de algemeen directeur een duidelijk gezicht te geven aan de ROHA door:

 • Het perspectief van de praktijkhoudend huisarts op heldere wijze in te brengen in de AHa;
 • Het op inspirerende en initiatiefrijke wijze inbreng te hebben in stuurgroepen binnen de AHa en invulling te geven aan de verbinding tussen AHa, de coalitie Amsterdam Vitaal & Gezond, huisartsencoöperatie en de ROHA;
 • Invulling te geven aan de samenwerking, afstemming en onderhandeling met Zilveren Kruis, de gemeente en stedelijke zorgpartijen.

Versterken zorgkolom ROHA
De medisch-directeur is verantwoordelijk voor het strategische zorgbeleid en vervult een belangrijke verbindende rol tussen praktijken en ROHA. Aandachtspunten zijn:

 • Het perspectief van de praktijkhoudend huisarts in te brengen in de ondersteuningsorganisatie;
 • Het inspireren van en sturing geven aan de interne organisatie gericht op het realiseren en doorontwikkelen van een passend en haalbaar ondersteuningsaanbod voor de coöperatie-leden;
 • Het versterken van het eigenaarschap van de ROHA-professionals die in contact staan met de praktijken.

De besturing
ROHA is een organisatie van, voor en door huisartsen en bestaat uit een Coöperatie en een BV. Het Coöperatiebestuur vormt tevens de AVA van de BV. Daarnaast kent de B.V. een RvC en een directie.
De tweehoofdige directie is integraal verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid, legt verantwoording af aan de RvC en AVA en geeft samen met het management team leiding aan de ROHA. De medisch-directeur vervult een scharnierfunctie tussen ROHA en Coöperatiebestuur waar het gaat om inhoud- en organisatie van zorg.

De functie
Om de uitdagingen waar ROHA  voor staat goed te kunnen vervullen, zoeken wij een inspirerend en verbindend medisch directeur met hart voor de praktijk.

Dit vraagt de volgende competenties en persoonskenmerken:

 • Huisarts met organisatietalent: Een huisarts met ruime praktijkhouder ervaring met passie om de zorg beter te maken en ruime kennis en ervaring op het gebied van beleid en organisatie van integrale zorg;
 • Sterke netwerker: beweegt zich gemakkelijk, met gezag en bescheiden ego in het stedelijke zorgnetwerk, beschikt over onderhandelingsvaardigheden op bestuurlijk niveau, bij voorkeur aangevuld met bestuurlijke ervaring in een omgeving met veel verschillende belangen;
 • Toekomstgericht: weet wat er speelt op het gebied van praktijkhouderschap en de (eerstelijns)zorg in brede zin en kan dit doen vertalen naar strategie en innovatie, weet daarbij dilemma’s constructief te benutten;
 • Gezond ambitieus: durft groot te denken, is samenwerkingsgericht en ondernemend faciliterend;
 • Inspirerend boegbeeld: geeft gezicht aan de praktijkhoudend huisarts, zowel in- als extern, en is inspirerend voor medewerkers, coöperatieleden en samenwerkingspartners in de regio;
 • Eigentijds werkgever: beschikt over een coachende stijl van leidinggeven, weet trots en vitaliteit van medewerkers aan te spreken, heeft hart voor ontwikkeling en leren van elkaar, draagt zorg voor goede kaders voor en ondersteuning van eigenaarschap van medewerkers;
 • Teamspeler: weet praktijkhouders en collega’s te inspireren, verandervermogen te mobiliseren door op plezierige wijze uit te dagen, durft eigen kwetsbaarheid te tonen;
 • Communicatief sterk: is klantgericht, contactvaardig, transparant en in verbinding, ook als het spannend wordt.

Als aanvullende persoonskenmerken is gewenst dat de medisch directeur kan relativeren, zelfreflectief is en beschikt over gezonde humor.


Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. De WNT is van toepassing, klasse II of III.
De omvang van het dienstverband is bespreekbaar. Afhankelijk van de wens van de kandidaat kan het gaan om 3 dagen zodat er ruimte blijft voor praktiserend huisarts-schap. Ook is er de mogelijkheid om in een periode van één jaar in de functie te groeien en in die tijd de eigen praktijk (deels) over te dragen.

Interesse?
ROHA laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij Liewers of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk.

Organisatie: ROHA-Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2023-07-14 16:30:04
Branche: Eerstelijn
Functiegebied: RvB/Directie (eindverantwoordelijk)
Plaats: Amsterdam
Regio: Noord-Holland
Opleidingsniveau: Universitair
Ervaring: Senior

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: