Privacyverklaring

Movimento logo

Privacy Statement Movimento

Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken hebben we uw toestemming nodig. Lees de tekst hieronder aandachtig en kies vervolgens onder aan de pagina om hiermee al dan niet akkoord te gaan.

Toestemming verwerking persoonsgegevens

Movimento

Movimento houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van werving & selectie van bestuurders, managers en toezichthouders in de zorg. Movimento bemiddelt zowel in vaste als interimfuncties. Daarnaast is Movimento actief op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

De werving- en selectieprocedure

U reageert via onze website op een vacature of middels een open sollicitatie.
Om ons een goed beeld te kunnen vormen van uw geschiktheid voor een vacature, vragen we u om cv en motivatiebrief.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van het selectieproces (doel) leggen we de volgende persoonsgegevens van u vast:

  • NAW-gegevens: voor het leggen van contact.
  • CV en motivatiebrief: deze worden gebruikt als basis om uw geschiktheid voor de vacature te bepalen.
  • Correspondentie: om u te informeren over alle aspecten van de procedure.
  • Gespreksnotities: persoonlijke indrukken van de consultant of recruiter en uw persoonlijke wensen om zo een goede match te kunnen maken.

Deze gegevens zijn nodig om het proces goed te kunnen doorlopen. De grondslag van deze gegevensverwerking is dan ook een gerechtvaardigd belang.

Wie kan er bij uw gegevens?

 

Movimento: Persoonsgegevens van sollicitanten en opdrachtnemers zijn binnen Movimento alleen inzichtelijk voor partners, consultants, recruiters en assistenten.

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens binnen Movimento is verplicht tot geheimhouding van de betreffende gegevens, en zal deze gegevens slechts verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de betreffende functie, werkzaamheden en taak.

Opdrachtgevers: Wanneer wij u selecteren voor de voordracht voor een vacature, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Als u instemt met de voordracht, delen we de volgende gegevens met de opdrachtgever: cv, motivatiebrief en onze persoonlijke toelichting ten aanzien van uw geschiktheid.

Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming gedeeld worden met derden.


Hoe beveiligt Movimento de gegevens?

Persoonsgegevens van sollicitanten en opdrachtnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld; Movimento heeft via daartoe gespecialiseerde derden technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens genomen.

Bewaartermijn

Uw gegevens blijven tot 5 jaar na het laatste contact of de laatste mutatie bewaard in ons bestand. Gedurende deze periode kunnen we u benaderen voor interessante vacatures of interim-opdrachten. Na afloop van deze termijn vragen wij u opnieuw om toestemming om de gegevens te mogen bewaren. Vanzelfsprekend kunt u ons op elk moment verzoeken uw gegevens uit ons bestand te verwijderen.
Stuur daartoe een mail aan info@movimento-zorg.nl. Dan doet wij dit per omgaande.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

U heeft te allen tijde regie over uw eigen gegevens. Dit betekent dat u Movimento op ieder moment kunt vragen uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen (bijvoorbeeld met een geactualiseerd cv) of ze helemaal te verwijderen.

Klachten

Indien u als sollicitant/opdrachtnemer van mening bent dat het doen of nalaten van Movimento niet overeenkomstig de AVG en/of toepasselijke wet- of regelgeving is, dan kan daartoe een klacht worden ingediend bij Arjan Brandwijk via arjan.brandwijk@movimento-zorg.nl.

Als een klacht naar uw mening niet correct is afgewikkeld, kunt u zich wenden tot de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op via 030 7115611 of info@movimento-zorg.nl.

Wijziging

Dit privacy statement kan in de loop der tijd worden gewijzigd. Bij essentiële wijzigingen wordt u door ons geïnformeerd met het verzoek het nieuwe statement te accorderen. Indien gewenst kunt u het statement ook tussentijds bekijken via de website www.movimento-zorg.nl. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 28 januari 2022.

Toestemmingsverklaring

In dit document hebben wij u uitgelegd hoe Movimento omgaat met uw persoonsgegevens bij opname in ons bestand. Wij gaan u vragen expliciet uw toestemming kenbaar te maken met betrekking tot deze manier van werken.

Door op de knop ‘Akkoord’ te klikken geeft u Movimento toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van opname in ons bestand. Door op de knop ‘Niet akkoord’ te klikken, breekt u de procedure af en wordt uw reactie op de vacature niet verzonden.

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: