Privacyverklaring

Movimento logo

Privacy Statement Movimento

Deze privacy statement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Movimento van werknemers (Werknemers), externe sollicitanten (Sollicitanten) en opdrachtnemers (Opdrachtnemers) naar een functie, opdrachtgevers (Opdrachtgevers) en leveranciers (Leveranciers). Bij de verwerking van persoonsgegevens beoogt Movimento te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Movimento verkrijgt persoonsgegevens van uzelf danwel via derden in het kader van onze dienstverlening. Movimento gebruikt uitsluitend gegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn.


PRIVACYSTATEMENT VOOR WERKNEMERS, SOLLICITANTEN, OPDRACHTNEMERS, OPDRACHTGEVERS en LEVERANCIERS

Definities

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, titel, geslacht, telefoonnummer, emailadres, functie, personeelsnummer, medische rapportages, inhoud van de e-mails prestaties/cijfers, brieven, klachten, foto’s, IP-adressen, loginnamen en wachtwoorden.

Verwerking van persoonsgegevens: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, geautomatiseerd of handmatig, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van verzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens: Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, genetische gegevens, of biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een persoon, en gegevens over gezondheid, of iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Werknemer/Sollicitant: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke: De entiteit die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, te weten Movimento

Verwerker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van Movimento persoonsgegevens verwerkt. Een verwerker heeft een uitvoerende taak, ten behoeve van de activiteiten van Movimento.


1. Doel van de privacy statement

Deze Privacy Statement heeft als doel:

 • de persoonlijke levenssfeer van de werknemer/sollicitant/opdrachtgever (c.q. diens medewerkers)/opdrachtnemer, leverancier en/of opdrachtgever te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van persoonsgegevens;
 • vast te stellen met welk doel op welke grondslag persoonsgegevens binnen Movimento worden verwerkt;
 • overigens te borgen dat persoonsgegevens binnen Movimento rechtmatig, transparant en behoorlijk worden verwerkt;
 • de rechten van werknemers/sollicitanten/opdrachtgevers/opdrachtnemers/leveranciers vast te leggen en te borgen dat deze rechten door Movimento worden gerespecteerd.


2. Wanneer is deze privacy statement van toepassing?

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van Werknemers, Sollicitanten en Opdrachtnemers, Opdrachtgevers en leveranciers van Movimento.


3. Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

Movimento is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.


4. Met welk doel verwerkt Movimento persoonsgegevens?

Movimento verwerkt persoonsgegevens om:

 • goedkeuring voor vacatures te verkrijgen;
 • sollicitaties van kandidaten te verzamelen;
 • geschikte kandidaten te selecteren of een eerste selectie daarvan te maken,
 • geschikte kandidaten door de voor de vacature verantwoordelijke leidinggevenden te laten beoordelen;
 • derden bij de beoordeling van kandidaten te betrekken;
 • aanbiedingen aan kandidaten te doen;
 • gegevens over een indiensttreding te exporteren in lokale HR-systemen;
 • over belangrijke prestatie-indicatoren en bronnen voor de werving van kandidaten te rapporteren;
 • nakoming van overeenkomsten met leveranciers en opdrachtgevers;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • facturering;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • de bedrijfsactiviteiten van haar onderneming, zijnde werving- en selectie, interim-management, coaching, intervisie en inspireren en ontwikkelen van leiders in de zorg n de meest brede zin des woords, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.


5.
 Wat brengt dit doel met zich mee?

 1. De gegevens die de Werknemer, Sollicitant of Opdrachtnemer aan Movimento verstrekt, zullen worden gebruikt ten behoeve van het verzamelen en verwerken van diens sollicitatie naar een specifieke vacature waarop is gesolliciteerd.
 2. Movimento kan op grond van de verstrekte gegevens een pre-screening uitvoeren.
 3. De binnen Movimento aangewezen verantwoordelijke heeft toegang tot de gegevens die kandidaten voor een bepaalde vacature verstrekken teneinde de beste kandidaat te selecteren.
 4. Afhankelijk van de vacature kan Movimento een door een derde uit te voeren assessment als vereiste stellen om de selectie van een kandidaat te ondersteunen. Een dergelijke vereiste zal in de functieomschrijving van de desbetreffende vacature worden vermeld. De kandidaat wordt vooraf geïnformeerd omtrent het assessment en de derde die met het assessment is belast.
 5. Gegevens zullen alleen dàn worden gebruikt om aansluiting te vinden bij de huidige en toekomstige functies binnen Movimento indien een Werknemer/Sollicitant/Opdrachtnemer heeft aangegeven daarop prijs te stellen.
 6. Door Werknemers, sollicitanten en opdrachtnemers verstrekte gegevens worden in het personeelsdossier gehouden indien Werknemers, sollicitanten op opdrachtnemers ingaan op een functieaanbod door Movimento.


6.
Welke persoonsgegevens worden door Movimento daartoe verwerkt?

Tot de persoonsgegevens die onder de hiervoor vermelde doeleinden worden verwerkt behoren gegevensvelden zoals: naam, e-mail, BSN, functiebenaming, locatie alsmede opleidingsgegevens, functievoorkeuren, werkervaring, enz.

Afhankelijk van het doel van de verwerking en rol van Movimento kunnen ook andere gegevens verwerkt worden.

De categorieën van persoonsgegevens zoals deze binnen Movimento worden verwerkt, worden geregistreerd in een verwerkingsregister.


7. Wat is de grondslag voor verwerking?

 • Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Movimento is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de werknemer/sollicitant/opdrachtnemer/opdrachtgever en/of leverancier is betrokken of om op verzoek van de werknemer/sollicitant/opdrachtnemer/opdrachtgever en/of leverancier vóór het aangaan van de overeenkomst maatregelen te treffen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Movimento, of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de werknemer/sollicitant/leverancier, opdrachtnemer en/of opdrachtgever zwaarder wegen.
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de werknemer/sollicitant of een andere natuurlijke persoon te beschermen (levensbelang);
 • de werknemer/sollicitant/leverancier/opdrachtgever/opdrachtnemer heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doelen.


8.
 Voor welke termijn houdt Movimento daartoe gegevens aan?

Het verwijderen van Werknemersgegevens uit de systemen van Movimento geschiedt in overeenstemming met de daartoe bestaande richtlijnen. Movimento bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de gegevens op grond van wet- en regelgeving verplicht is. Voor rapportagedoeleinden kunnen ook na de bovengenoemde termijn niet-gepersonaliseerde gegevens aangehouden. Deze gegevens worden echter uitsluitend gebruikt voor trendanalyse en kunnen door Movimento niet worden herleid tot personen.


9. Screening van werknemer, sollicitanten en /of opdrachtnemer voorafgaand aan samenwerking

Indien dit voor de te vervullen functie is vereist kan Movimento referenties van derden opvragen en met gebruikmaking van een extern bureau een screening voorafgaand aan indiensttreding uitvoeren. Dergelijke vereisten worden in de omschrijving van de desbetreffende vacature vermeld. Movimento zal de Werknemer, Sollicitant of Opdrachtnemer vooraf op de hoogte stellen wanneer zij voornemens is dit te doen.


10. Wie hebben toegang tot de gegevens?

Movimento schakelt derden in voor bepaalde aspecten van de verwerking. Voor zover deze derden toegang hebben tot persoonsgegevens om de verwerking uit te voeren, heeft Movimento organisatorische en contractuele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze persoonsgegevens uitsluitend voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Alleen indien Movimento daartoe wettelijk is verplicht worden deze persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en onderzoeksinstanties.

Persoonsgegevens van Werknemers, Sollicitanten en Opdrachtnemers zijn binnen Movimento alleen voor recruiters, HR-professionals, HR-assistenten en leidinggevenden van Movimento inzichtelijk.

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens binnen Movimento is verplicht tot geheimhouding van de betreffende gegevens, en zal deze gegevens slechts verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de betreffende functie, werkzaamheden en taak. 


11. Hoe beveiligt Movimento de gegevens?

Persoonsgegevens van Werknemers, Sollicitanten, Opdrachtnemers, Opdrachtgever en leveranciers worden strikt vertrouwelijk behandeld; Movimento heeft via daartoe gespecialiseerde derden technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens genomen.

 

12. Wat zijn de rechten van werknemers/sollicitanten?

Movimento erkent de rechten van werknemer/sollicitant/opdrachtgever/opdrachtnemer/leverancier, handelt daarmee in overeenstemming en bewerkstelligt dat werknemer/sollicitant/opdrachtgever/opdrachtnemer/leverancier deze rechten daadwerkelijk kan uitoefenen:

-inzage: een werknemer/sollicitant. opdrachtgever/opdrachtnemer/leverancier heeft recht op inzage van de door Movimento verwerkte persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, behalve voor zover het gaat om werkdocumenten, interne notities en andere documenten die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. Indien en voor zover dit recht op inzage ook de rechten en vrijheden van anderen raakt, kan Movimento het recht op inzage beperken;

-verbetering/aanvulling/verwijdering: Movimento verbetert de persoonsgegevens van een werknemer/sollicitant/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier in het geval de werknemer/sollicitant/opdrachtgever/opdrachtnemer/leverancier terecht heeft aangegeven dat de gegevens onjuist zijn, en Movimento vult de persoonsgegevens van de werknemer/sollicitant/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier aan indien daarom terecht wordt verzocht. Voorts kan de werknemer/sollicitant/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier verzoeken om verwijdering van zijn persoonsgegevens.

-bezwaar: werknemer/sollicitant/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier kan bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Movimento. In dat geval staakt Movimento de verwerking, behalve als naar het oordeel van Movimento het belang van Movimento, het belang van derden of het algemeen belang in het betreffende geval zwaarder weegt.

-informeren: indien Movimento op verzoek van  werknemer/sollicitant/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier een verbetering of verwijdering van persoonsgegevens heeft uitgevoerd, of verwerking van persoonsgegevens heeft beperkt, zal Movimento eventuele ontvangers van de betreffende persoonsgegevens daarover informeren.

-voortgang: Movimento handelt een verzoek van werknemer/sollicitant/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek af. Afhankelijk van de complexiteit en van het aantal verzoeken kan die termijn met twee maanden worden verlengd.

-intrekken toestemming: Indien voor verwerking van persoonsgegevens door werknemer/sollicitant/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden niet aan.


13. Aan wie dienen vragen en verzoeken om toegang, verwijdering, e.d. te worden gericht?

Werknemers, Sollicitanten/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier worden gevraagd hun personeelsgegevens zelf juist en actueel te houden gedurende de termijn waarin Movimento deze gegevens aanhoudt. Voor wijzigingen in de basis- werknemergegevens dienen Werknemers, Sollicitanten/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier contact op te nemen met Arjan Brandwijk.

Werknemers, Sollicitanten/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier kunnen te allen tijde verzoeken om toegang tot de gegevens die Movimento over hen verwerkt en deze dan doen corrigeren of verwijderen door een verzoek daartoe te richten aan info@movimento-zorg.nl. 


14. Datalekken

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens is verplicht om een datalek per omgaand te melden bij Arjan Brandwijk. Een datalek is een inbreuk waarbij de persoonsgegevens zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt.


15. Klachten

Indien een werknemer/sollicitant/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier van mening is dat het doen of nalaten van Movimento niet overeenkomstig de AVG en/ of toepasselijke wet- of regelgeving is, dan kan daartoe een klacht worden ingediend bij Arjan Brandwijk. Als een klacht naar de mening van de werknemer/sollicitant niet correct is afgewikkeld, kan hij zich wenden tot de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens.


16. Onvoorziene omstandigheden

Indien zich een situatie voordoet die niet beschreven is in deze privacy statement, neemt Movimento de benodigde maatregelen.


17. Wijziging

Deze privacy statement kan in de loop der tijd worden gewijzigd. Werknemers, Sollicitanten/opdrachtnemer/opdrachtgever/leverancier worden geadviseerd de privacyverklaring via de website www.movimento-zorg.nl regelmatig te controleren op mogelijke wijzigingen. Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020.

©2021 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: