Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Succesvol ingevuld

Lid raad van toezicht

Logo_Karakter Vacature Lid raad van toezicht Movimento Zorg

Een toezichthouder met financieel economische, bedrijfskundige expertise

Wie zijn wij en wat doen we
Karakter is een toonaangevende, hoog-specialistische aanbieder van kinder- en jeugdpsychiatrisch zorg. Via de beste zorg, grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardig onderwijs helpt Karakter psychisch kwetsbare kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. ‘Beter worden doe je thuis’ staat in de zorg centraal.  Kinderen en jongeren uit alle gemeenten in Nederland kunnen dan ook bij Karakter terecht. 

In 2022 ontvingen 7.334 patiënten zorg van de 1.042 medewerkers, waaronder kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch (neuro)psychologen, gz-psychologen en verpleegkundig specialisten. Hiervan vielen 7.173 patiënten onder de Jeugdwet en 161 patiënten onder de Zorgverzekeringswet. Waar mogelijk kreeg men zorg thuis, waar nodig in locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Limburg. De jaarlijkse omzet was in 2022 circa € 84 miljoen. De pijlers waarop Karakter is gebouwd zijn het innovatieve en (hoog)specialistische zorgaanbod en kennisdeling en partnerschap. Vanuit de Karakter Academie wordt invulling gegeven aan onderzoek, innovatie, opleiding en onderwijs.

In ‘Samen erop uit voor passende zorg!’ heeft Karakter haar strategie verwoord. In essentie gaat de strategie over zorgvuldige samenwerking in een zich ontwikkelend jeugdzorglandschap. Momenteel is Karakter bezig de strategie te herontwikkelen.
Samen erop uit gaan voor de best passende zorg. Samen erop uit gaan om de groei en bloei van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren te bevorderen. Met als thema’s:

 • Betrokken en geïnspireerde medewerkers
 • Passende KJP-zorg, dichtbij
 • KJP kennis breed beschikbaar
 • Proactieve partner in de relaties

De uitdaging
Karakter heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een solide organisatie in turbulente tijden. De organisatie is getransformeerd tot een goed lopende en gezonde zorgorganisatie - voornamelijk gefinancierd vanuit gemeentelijke overheid - die ook in de tijd van Covid en meer en meer in de thuissituatie haar zorg aan patiënten goed heeft kunnen leveren. Uitdagingen voor de toekomst liggen op het vlak van een oneindige en complexere zorgvraag in combinatie met schaarse middelen en krapte op de arbeidsmarkt. Oplossingsrichtingen worden verwacht op het gebied van sociale innovatie, ondersteund door technologie en van het samenwerken in netwerken gericht op het zo optimaal mogelijk inzetten van expertise rond kind/jongere en gezin. Deze oplossingsrichtingen zijn nog volop in ontwikkeling en vragen veel van het adaptief vermogen van de organisatie.

Raad van toezicht
Karakter is een zelfstandige stichting met een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht.
De raad van toezicht bestaat uit zes leden en stelt zich ten doel de raad van bestuur vanuit betrokkenheid op afstand goed te adviseren en investeert daarvoor in kennis en open dialogen met onderdelen van de organisatie, medezeggenschap en de ouderraad. De Governancecode Zorg is de basis van waaruit de raad van toezicht uitvoering geeft aan haar toezichthouderschap. Daarnaast hanteert de raad van toezicht waardegericht toezichthouden als leidraad. Kenmerkend voor zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht is dat in de hectiek van de ontwikkelingen de bestuurlijke rust wordt bewaard: ‘stabiliteit en kwaliteit in turbulentie’.

De raad van toezicht komt circa zes maal per jaar bijeen en kent een auditcommissie primair proces, een auditcommissie financiën en een remuneratiecommissie. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren. Daarnaast vindt de raad van toezicht het van belang om ruimte te bieden aan scholing. Ook heeft de raad haar toezichtvisie geformuleerd, met als kernelementen:

 • Uitgaan van vertrouwen en van kwetsbaarheid als kracht;
 • Transparantie en openheid, dilemma’s delen;
 • Vanuit professionele nabijheid op afstand;
 • Toegevoegde waarde leveren aan de besturing en de maatschappelijke opgave, vanuit een lerend perspectief;
 • Vanuit dialoog zicht realiseren op merkbare en meetbare waarden, gericht op kwaliteit van zorg, toekomstbestendigheid en continuïteit.

Vacatures in de raad van toezicht
Karakter is op zoek naar twee nieuwe leden voor haar raad, een nieuwe voorzitter en een lid, dat tevens voorzitter is van de auditcommissie financiën.

Voor de raad van toezicht geldt in het algemeen dat een lid van de raad beschikt over:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting en de daarmee verbonden instellingen;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • het vermogen om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en de daarmee verbonden instellingen alsmede het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting en de daarmee verbonden instellingen stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

Vacature lid raad van toezicht financiën/ vz auditcommissie
Voor deze rol is men op zoek naar iemand met een breed bedrijfskundig profiel en kennis van financiën. Voor de huidige vacature ligt het accent op de volgende (aanvullende) competenties en drijfveren:

 • Financieel: Heeft financieel economische expertise op strategisch niveau;
 • Toezicht met Karakter: Is in staat in een dynamische context een constructieve setting te creëren;
 • Dienend voorzitter: vervult de rol van voorzitter van de auditcommissie financiën met oog voor het proces en gericht op het goede gesprek;
 • Verdraagt onzekerheid: kan omgaan met een veelheid aan scenario’s en perspectieven;
 • Kritische vriend: Is in staat de dialoog een tandje dieper te voeren en weet te challengen zonder weerstand;
 • Teamspeler: Is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt  graag gebruik van elkaars expertise.

Pré: iemand die uit het bedrijfsleven komt voor een andere blik dan de zorg.

Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team nodigt Karakter graag toezichthouders uit die de diversiteit in de raad versterken - uiteraard met de relevante expertise en persoonskenmerken - te solliciteren. Er is zeker ook ruimte voor een jong lid met minder toezichthoudende ervaring.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met WNT klasse IV en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt Karakter samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Booij-Liewers op telefoonnummer 030 7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Reageren kan tot en met woensdag 22 november.

Informatie procedure

 • De gesprekken bij Movimento vinden plaats in week 47 en 48.
 • De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen.
 • In week 50 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats.
 • De tweede ronde, verdiepende gesprekken, in week 50/51.
 • De adviesgesprekken in week 51.

Doelstelling is de procedure af te ronden voor 31 december 2023.
Een ACT competentiemeting (t.b.v. optimale teamsamenstelling) maakt onderdeel uit van de procedure.

Organisatie: Karakter
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2023-11-02 16:40:03
Plaats: Ede
Regio: Gelderland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: