Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Succesvol ingevuld

Lid raad van toezicht, profiel Mens en organisatie

Logo_GGZ_WNB Vacature Lid raad van toezicht, profiel Mens en organisatie Movimento Zorg

Waarde toevoegend vanuit vertrouwen en een open dialoog

De organisatie
GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) is aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg in de regio Westelijk Noord-Brabant en (deels) Tholen. Jaarlijks vertrouwen cliënten van jong tot oud op onze hulp bij het voorkomen, behandelen en herstellen van hun psychische klachten. Wij hebben meerdere ambulante locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal. Daarnaast zijn onze klinische voorzieningen gevestigd op het bosrijke terrein van Landgoed Vrederust in Halsteren. Circa 1000 medewerkers zetten zich met hart en hoofd in voor zowel klinische als ambulante hulpverlening aan onze cliënten. We zijn gericht op het bevorderen, herstellen en in stand houden van de geestelijke gezondheid van bewoners in onze regio, zodanig dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Onze maatschappelijke opdracht is: Samen werken aan een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, zonder stigma!

Missie
Bewoners in de regio westelijk Noord-Brabant worden door ons ondersteund in het bevorderen, herstellen en in stand houden van hun geestelijke gezondheid. Daartoe stellen wij, met onze cliënten als regievoerder, specialistische expertise ter beschikking en werken we samen met onze partners. Wij volgen de weg van onze cliënten en streven ernaar om zoveel mogelijk de eigen kracht, eigen regie en mogelijkheden van zowel cliënten, naastbetrokkenen, als professionals te versterken en te benutten. We werken vanuit de kernwaarden: Samen, Respect, Vertrouwen en Groei.

Visie
Al ons handelen is gericht op herstelondersteuning, in de breedste zin van het woord. Herstel gaat over klinisch herstel, functioneel herstel, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Dit houdt in dat we ons handelen niet beperken tot symptoomreductie (klinisch herstel), maar evenzeer betrokken zijn bij de andere vormen van herstel. Dit betekent onder meer dat we voortdurend aandacht hebben voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen ons werk. Wij zien gelijkwaardigheid, eigen regie, en de presentiebenadering als kernelementen van ons werk.

Herstelondersteunende zorg wordt vormgegeven door actief te investeren in het bestrijden van stigma en discriminatie, het zorgdragen voor de integratie van drie bronnen van kennis (wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis) en het sturen op herstel op vier gebieden (klinisch, maatschappelijk, functioneel en persoonlijk).

Samenwerking
GGZ WNB omarmt het gedachtegoed van Machteld Huber rond positieve gezondheid, en vindt daarmee aansluiting in de regio bij andere organisaties. Tegelijkertijd werkt de organisatie samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University, onder andere in een bijzonder hoogleraarschap.

De situatie
In 2022 heeft een herstructurering van zowel de zorg als de bedrijfsvoering plaatsgevonden. De zorg wordt onderscheiden in ambulante zorg, klinische zorg en zorg voor specifieke doelgroepen. De zorg wordt vanuit verschillende professionele disciplines ondersteund, zie het organogram.

De uitdaging
In 2022 heeft GGZ WNB haar strategie herijkt, resulterend in een strategisch plan voor de periode 2022-2024: Herstel, leren en samenwerken vanuit eigen kracht. De maatschappelijke opdracht van WNB is daarin omschreven als: normaliseren en het bestrijden van stigma op psychische kwetsbaarheid. Onderstaande vier programma’s vormen de basis voor ons werk

 • Toegang tot en kwaliteit van zorg;
 • Werkgeverschap en opleiding;
 • Duurzaam financieel gezond, waar mogelijk ontschotting tussen zorgsectoren. Een ontwikkeling op het landgoed tot een plek voor behandelen, werken, leren en wonen.

Dit strategisch plan vormt het vertrekpunt voor de bestuurlijke opgave de komende jaren en is mede gebaseerd op de uitdagingen die voor de gehele sector gelden: het integrale zorgakkoord, de green deal, schaarste op het gebied van personeel, de digitale transformatie.
Voor de raad van toezicht spelen vraagstukken als toezicht in onzekere tijden, toezicht op netwerken en omgaan met schaarste in brede zin.

De functie
GGZ WNB kent een raad van toezicht-model, waarbij de tweehoofdige raad van bestuur collegiaal en integraal verantwoordelijk is voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft leiding aan het managementteam. GGZ WNB kent een Vereniging Medische Staf, een Ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad en, een Verpleegkundige Agogen en Verzorgende Advies Raad.

De raad van toezicht kent 5 leden en is een collegiale en complementair samengestelde raad, waarvoor geldt dat bestuurlijke professionaliteit de voorkeur verdient boven specialiteit. De raad kent een commissie kwaliteit & veiligheid van zorg, een auditcommissie en een remuneratiecommissie.
De raad van toezicht heeft haar Visie op Toezicht geformuleerd, aansluitend op de Governancecode Zorg. Met als kern het bieden van toegevoegde waarde vanuit vertrouwen en in een open dialoog.

Een lid van de RvT van GGZ WNB beschikt over algemene toezichthoudende competenties, c.q. over het vermogen om de werkgeversrol, de advies- en klankbordfunctie, de besluitvormende en de toetsende functie te kunnen combineren en in teamverband uit te kunnen oefenen. Ook onderschrijven de leden de Governancecode Zorg en zijn zij voldoende beschikbaar.

Op korte termijn en in mei 2024 ontstaan vacatures in de raad doordat 2 leden van de raad aan het einde van hun termijn zijn.

De functie-eisen
Van de nieuw te werven leden wordt verwacht dat zij naast de algemene toezichthoudende kwalificaties gezamenlijk expertise meenemen op het gebied van de GGZ als zodanig, op het gebied van governance en bestuur en op het gebied van HR en vastgoed. Daarbij onderscheiden we twee profielen:

Profiel Mens en organisatie

 • Toezichthouder: Met een scherp oog voor good governance en bestuurlijke ervaring met de werkgeversrol, algemene bedrijfsvoering, vastgoed, HR en organisatieontwikkeling;
 • Passie voor complexiteit: Is in staat in een dynamische omgeving vanuit rust en overzicht toezicht te houden;
 • Ontwikkelingsgericht: Ervaring met transities en organisatieontwikkeling, met organiseren vanuit de inhoud, met netwerksamenwerking en co-creatie;
 • Medewerker gericht: heeft een visie op goed werkgeverschap, ervaring met binden en boeien van medewerkers in een echte Brabantse organisatie, ervaring met duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van eigenaarschap en heeft aandacht voor en een visie op inclusie en diversiteit;
 • Oog voor medezeggenschap: ziet de meerwaarde van (mede)zeggenschap en hecht aan een goede relatie met diverse gremia:

Voor de vacature Lid raad van toezicht met het profiel Zorg en kwaliteit klikt u hier.

Persoonskenmerken
Tenslotte worden van beide nieuwe leden – met ruimte voor individuele accenten - de volgende persoonskenmerken verwacht:

 • Open en reflectief: zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;
 • Sterke helikopterview: behoudt het overzicht om als sparringpartner voor de Raad van Bestuur te kunnen fungeren;
 • Constructief kritisch: houdt van kritisch en uitdagend bevragen en weet ook met humor lucht in de discussie te brengen;
 • Autonoom en stevig: kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en dit inbrengen;
 • Diversiteit in stijl: kan meerdere stijlen inzetten die bijdragen aan het goede gesprek in de raad;
 • Teamspeler: is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt graag gebruik van elkaars expertise. Is bereid tijd en energie te investeren in het team en beschikt over een gezonde dosis humor.

De twee nieuwe leden hebben de potentie om voorzitter of vicevoorzitter te worden. De diversiteit in geslacht en leeftijd is belangrijk, alsook de culturele diversiteit, en men wenst vrouwelijke leden aan de RvT toe te voegen.

Arbeidsvoorwaarden
De vergoeding van de leden van de RvT sluit aan op de richtlijnen van NVTZ en is passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT-2), klasse V.

Interesse?
GGZ WNB laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij-Liewers of Erik Sprang (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in uw agenda zijn in te passen.
Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 23 april a.s.

Informatie procedure

 • De gesprekken bij Movimento vinden plaats in week 17 en 18.
 • De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen:
 • In week 20 vinden de selectiegesprekken plaats.
 • In week 21 vindt de adviesronde plaats.
 • Een online profielmeting maakt onderdeel uit van de procedure.
Organisatie: GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB)
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2023-04-03 11:45:05
Plaats: Halsteren
Regio: Noord-Brabant

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: