Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Succesvol ingevuld

Lid raad van toezicht

Logo_SHG_Groep Vacature Lid raad van toezicht Movimento Zorg

met visie op de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg


Over Stichting Haagse Gezondheidscentra Groep
Stichting Haagse Gezondheidscentra Groep (SHG Groep) is één van de grootste geïntegreerde eerstelijns-zorgaanbieders in Den Haag. De organisatie bestaat uit acht gezondheidscentra en zes apotheken. In de gezondheidscentra wordt door o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers geïntegreerde eerstelijns zorg aangeboden. Deze professionals zijn allen in loondienst bij de organisatie. SHG Groep ziet zich de komende jaren voor een aantal uitdagingen geplaatst, zoals de digitale innovatie, regionale samenwerking, juiste zorg op de juiste plek, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende zorgvraag.

Overheidsbeleid is er al geruime tijd op gericht om de geïntegreerde eerstelijns zorg dichtbij burgers en patiënten steviger georganiseerd te hebben, het gaat hierbij dan om begeleiding van chronische zieken en kwetsbare ouderen, wijkgerichte zorg en patiënt zelfmanagement. Aan zorgverleners wordt gevraagd om zich, met elkaar en in samenhang met partners in de 2e lijn en het sociale domein, te organiseren rond de patiënt, en ook samen met de patiënt/burger in zijn sociale omgeving. SHG Groep heeft de ambitie om hier nog sterker in te groeien.

SHG Groep hanteert de Zorgbrede Governance Code voor de richting en inrichting van het bestuur en haar adviserende en toezichthoudende organen. Het besturingsmodel van SHG Groep wordt gevormd door een Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model met eenhoofdige Raad van Bestuur. Deze is belast met de verantwoordelijkheid tot het realiseren van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie, alsmede daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van zorg. De Raad van Toezicht van SHG Groep telt vijf leden, inclusief de voorzitter. De instelling heeft een Ondernemingsraad en een Centrale Cliëntenraad.

SHG Groep is een organisatie waar ‘eigenaarschap, samenwerking, participatie en ontwikkeling’ uitgangspunten zijn, en werkt ontwikkelings- en oplossingsgericht aan de hand van een ontwikkelagenda. Bij SHG Groep zijn circa 200 medewerkers werkzaam. De jaarbegroting bedraagt circa € 20 miljoen. De Stichting is financieel gezond.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht gaat na of de beschikbare middelen doelmatig worden ingezet, ziet toe op het bestuur en haar besluitvorming, is diens werkgever en adviseert het bestuur waar nodig gevraagd of ongevraagd. De Raad van Toezicht doet dat vanuit een onafhankelijke positie, met visie, creativiteit en een kritische inslag. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de instelling.

De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat regulier uit vier leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht kent een aantal commissies: een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. 

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf per jaar; daarnaast is er sprake van commissievergaderingen, vinden er met de RvB jaarlijks strategische sessies plaats en is er een jaarlijkse zelfevaluatie. De Raad van Toezicht opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid zijn een bijdrage te leveren.

De Vacature
Binnen de Raad van Toezicht ontstaat in juni 2023 een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht.

Toezicht houden is een samenspel van kennis, vaardigheid en houding. Om de rol van toezichthouder in deze sector in het algemeen, maar bij SHG Groep in het bijzonder goed te kunnen vervullen worden van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten verwacht:
- Bestuurlijke competenties:

 • Het vermogen om de koers en de resultaten van SHG Groep op hoofdlijnen te doorgronden en het functioneren van de Bestuurder te beoordelen;
 • Toezichtstijl die past bij oplossingsgericht en ontwikkelgericht werken;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als SHG Groep stellen en de daaruit volgende mogelijke risico’s;
 • Het vermogen om vanuit een helicopterview naar de vraagstukken van SHG Groep te kijken.

- Kennis van de zorg en bij voorkeur van de eerstelijns zorg in het bijzonder;
- Een professionele toezichthoudende houding:

 • Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend;
 • Nieuwsgierig, bemoedigend en stimulerend;
 • (Zelf)reflectief, aanspreekbaar;
 • Onafhankelijk, onbevooroordeeld proactief;
 • Positief kritisch;
 • Oog voor innovatie.

- Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder te weten:

 • de wettelijke rollen van werkgever, adviseur en goedkeurder;
 • de ‘softe’ rollen: van de verbinder, de inspirator, de brainstormer en het geweten van de organisatie.

- Brede maatschappelijke binding;
- De beschikking over een netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt is een pré;

Kwalificaties van het te werven lid
De Raad van Toezicht zoekt een nieuwe collega met deskundigheid op en bestuurlijke ervaring in de zorgsector. Dit betekent dat het nieuwe lid inzicht heeft in de actuele strategische ontwikkelingen in het zorglandschap en bestuurlijke ontwikkelingen, en bij voorkeur ervaring heeft opgedaan in middelgrote organisaties. Een stevige persoonlijkheid met visie op de (eerstelijns)zorg, die innovatief kan meedenken en nieuwe perspectieven ter tafel brengt. Iemand die een goede rol als sparringpartner kan vervullen inzake de toekomst van de eerstelijn, en op analytische wijze zaken weet te doorgronden.

De SHG hecht grote waarde aan diversiteit en stelt zich ten doel een goede afspiegeling te zijn van hun klanten.

Honorarium
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig WNT-2, klasse 3.

De Procedure
De SHG Groep werkt in deze procedure samen met Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij-Liewers of Erik Sprang (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zondag 14 mei a.s.

Planning van de procedure:

 • Gesprekken bij Movimento in de weken 20 en 21;
 • In week 22 zullen wij de kandidaten presenteren aan opdrachtgever;
 • In week 23 zijn de gesprekken met twee commissies bij SHG Groep;
 • In week 24 is het verdiepende gesprek met de RvT en de kennismaking met de medezeggenschap.

Het is de ambitie om medio juni het nieuwe lid RvT te benoemen.

Organisatie: Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG)
Publicatiedatum: 2023-04-20 12:20:03
Plaats: Rijswijk
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: