Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

2 leden raad van toezicht

SenL-zorg-logo Vacature 2 leden raad van toezicht Movimento Zorg

Betrokken toezichthouders die soepel kunnen bewegen
tussen inspireren en kritisch reflecteren

Wie zijn wij en wat doen we
Met bijna 800 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers biedt S&L Zorg meer dan 380 mensen dagelijks uitstekende zorg. Naast diverse woningen in de wijken in de regio West-Brabant heeft S&L Zorg twee unieke zorgwijken. In Roosendaal is dat Sterrebos, een wijk als elke andere wijk, waar mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar wonen. In Bergen op Zoom wonen mensen in hun ‘eigen’ Lambertijnenhof.

S&L Zorg staat midden in de samenleving. Bewoners doen mee aan activiteiten in de samenleving en S&L
Zorg organiseert activiteiten waarbij de samenleving betrokken is. Voorbeelden zijn: carnaval, sportevenementen zoals de fietsvierdaagse en de avondvierdaagse, Koningsdag, het zomerprogramma, Halloween en kerstvieringen.

Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar elk mens is ook uniek. Iedereen heeft recht op een goed leven en
samen zorgen we ervoor dat dit ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt. S&L Zorg ziet dit als een gezamenlijke missie van bewoners, verwanten, vrijwilligers en professionals.
De kernwaarden van S&L Zorg zijn dan ook: deskundig, vertrouwend, uitdagend en liefdevol.
Voor meer informatie over S&L Zorg, zie de website.

Uitdaging
S&L Zorg is een zorgorganisatie en staat voor de uitdaging om met partners in de zorg en het sociale domein vorm te geven aan duurzame zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, tegen de achtergrond van toenemende schaarste van mensen en middelen. Om ook in de toekomst een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking te kunnen bieden.
Duurzame zorg vraagt naast samenwerking in de regio ook een interne ontwikkeling naar het faciliteren van zelfzorg en sociaal netwerk waar mogelijk en professionele zorg waar nodig. En het inzetten van nieuwe technologie waar dat deze ontwikkeling versterkt én het werkplezier van medewerkers vergroot. Daarnaast is er ook sprake van een substantiële ver(nieuw)bouwopgave. Met als belangrijke vraag hoe de nieuwbouw kan bijdragen aan duurzame zorg, meer zelfredzame bewoners en vitaliteit en werkplezier van medewerkers.

De raad van toezicht
De raad van toezicht heeft haar toezichtvisie geformuleerd en geconstateerd dat het toezicht ook een ontwikkeling doormaakt “van controle naar maatschappelijke opgave”. Waarbij de raad de maatschappelijke opdracht van S&L Zorg ziet als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van raad van bestuur en raad van toezicht. De RvT zal daarbij meer en meer sparringpartner zijn van de bestuurder en de stoelen van RvT en RvB zullen ten behoeve van het resultaat wat dichter bij elkaar schuiven. Dit is verwoord in de notitie ‘Stoelen dichterbij’.

De huidige raad bestaat uit vijf personen en vergadert tussen de 6-8 keer per jaar in volledige samenstelling.

De raad van toezicht kent vier commissies: de financiële auditcommissie (FAC), de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie (KVI), de commissie Human Resource en Vrijwilligers (HR&V) en de commissie Remuneratie & Governance.

Tussen nu en begin 2026 geraken 4 leden van de raad aan het eind van hun zittingstermijn. Om te zorgen voor een goede continuïteit van het toezicht en om aanvullende expertise in de raad te brengen worden twee nieuwe leden gezocht, waardoor de raad tijdelijk uit 7 leden zal bestaan en begin 2026 uit 6 leden voor de volgende jaren.
Het streven is om de nieuwe leden per oktober 2024 te benoemen, waarvan een van de leden voor maximaal vier jaar, om zo een betere spreiding in het rooster van aftreden te realiseren.

De vacatures
S&L Zorg zoekt twee toezichthouders die bijdragen aan de ontwikkeling van het toezicht, met als kern het gezamenlijk - met de RvB - verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappelijke opgave waar S&L Zorg voor staat. Door zowel een inspirerende sparringpartner voor de bestuurder te zijn als kritisch te kunnen reflecteren. En door in het netwerk als - rolvaste - ambassadeur te kunnen acteren.
Inhoudelijk gaat het om een vacature voor een lid met profiel vastgoed en duurzaamheid en een vacature voor een lid met profiel digitalisering en innovatie, waarvan bij voorkeur een van beiden met ervaring in de gehandicaptenzorg en/of een netwerk in de regio.

Profiel
Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over relevante expertise in het licht van de uitdagingen waar de organisatie voor staat en zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gehandicaptenzorg in het algemeen en de zorgfunctie van S&L Zorg in het bijzonder.

Een lid van de RvT van S&L Zorg:

 • Voelt zich verbonden met de visie en kernwaarden van S&L Zorg;
 • Heeft affiniteit met gehandicaptenzorg en cliëntperspectief;
 • Onderschrijft de Governancecode Zorg;
 • Beschikt over algemene toezichthoudende kwaliteiten passend bij de Governancecode Zorg;
 • Heeft brede maatschappelijke belangstelling en ervaring en is maatschappelijk actief;
 • Is voldoende beschikbaar.

Voor de twee huidige vacatures zijn gezamenlijk de volgende competenties en drijfveren gewenst:

 • Ervaring met gehandicaptenzorg: Heeft kennis van en ervaring met gehandicaptenzorg, op bestuurlijk of toezichthoudend niveau en de strategische vraagstukken die spelen;
 • Eigentijds toezichthouder: heeft actuele toezichthoudende kennis en bij voorkeur ervaring met strategisch partnerschap en toezicht op samenwerken in netwerken;
 • Regionaal verbonden: bekend met de regio door wonen en/of werk;
 • Teamspeler: is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt graag gebruik van elkaars expertise;
 • Empathisch confronterend: weet door de wijze van vragen stellen het beste in het governanceteam naar boven te halen;
 • Verbindend: is in staat vanuit maatschappelijk perspectief en vanuit het perspectief van medewerker, ouder en bewoner naar bestuurlijke vraagstukken van S&L Zorg te kijken en zoekt voeding vanuit de dialoog, in- en extern;
 • Communicatief: spreekt begrijpelijke taal en is voorkomend in de omgang met iedereen die bij S&L Zorg woont en werkt;
 • Autonoom en stevig: kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en dit inbrengen;
 • Humor en relativerend: weet met humor lucht in de dialoog te brengen. 

Voor de toezichthouder met het profiel vastgoed en duurzaamheid geldt tevens:

 • Bedrijfsvoering zorg: Heeft ruime ervaring met bedrijfsvoering in de zorg op bestuurlijk niveau; 
 • Vastgoed en innovatie: heeft ervaring met nieuwbouw en met innovatieve woonzorgconcepten voor gehandicapten; 
 • Financieel scherp: Heeft ervaring met risicomanagement in relatie tot investeringen en een goed gevoel voor maatvoering;
 • Sparringpartner met visie: Heeft een goed beeld van de trends en ontwikkelingen op het gebied van gehandicaptenzorg en huisvesting en een relevant netwerk op dat vlak, bij voorkeur in de regio.

Voor de toezichthouder met het profiel digitalisering en innovatie geldt tevens:

 • Sparringpartner met visie: heeft een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen als het gaat om sociale en technologische innovatie in de zorg en weet te inspireren;
 • Veranderkundige expertise: ervaring met de transities in de zorg met oog voor kwaliteit en betaalbaarheid;
 • Kwaliteit en veiligheid: heeft affiniteit met kwaliteit en veiligheid en hart voor de gehandicaptenzorg inclusief preventie;
 • Cliëntgericht: is intrinsiek betrokken bij cliënten en hun directe omgeving met een duidelijke visie op eigen kracht en participatie.

Samenstelling team
De raad van toezicht streeft naar diversiteit en inclusiviteit in de raad. Toezichthouders met ervaringsdeskundigheid als naaste van de doelgroep, uiteraard met de relevante expertise en persoonskenmerken, worden van harte uitgenodigd te reflecteren. 

Vergoeding
S&L Zorg hanteert voor de vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht WNT-2, klasse II en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt S&L Zorg samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611.
Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder.
Reageren kan tot en met 25 augustus a.s.

Informatie procedure
De gesprekken bij Movimento vinden online plaats in week 35en 36
In week 37 vindt de eerste ronde selectiegesprekken bij S&L Zorg plaats, de tweede ronde verdiepende gesprekken zijn gepland in week 38.
In week 39 zijn de adviesgesprekken met OR en CR/BR gepland. 

Doelstelling is de selectie en de benoeming door de RvT af te ronden uiterlijk begin oktober 2024.

Reageer

Organisatie: S&L Zorg
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2024-07-05 15:45:05
Plaats: Roosendaal
Regio: Noord-Brabant

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: