Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Succesvol ingevuld

2 leden raad van toezicht

Logo%20Oldael Vacature 2 leden raad van toezicht Movimento Zorg

Toezichthouders met een eigentijdse visie op zorg en wonen

Wie zijn wij en wat doen we
Zorggroep Oldael is een kleine zorgaanbieder, met twee locaties in statige, residentiële wijken in Den Haag, waar de bewoner zo lang mogelijk zelfstandig en beschut kan wonen. Daarbij gaat het om woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren, in de wijk Benoordenhout, en woonzorgcentrum Oldeslo, in de wijk Duttendel.

Zorggroep Oldael biedt ouderen een thuis, met aandachtige zorg en oog voor welzijn. Kleinschalig,  waar ouderen samen met leeftijdgenoten en met passende voorzieningen zo veel mogelijk als thuis kunnen wonen. Oldael biedt een veilige woonomgeving en geeft - samen met familie en mantelzorgers persoonsgerichte zorg die aansluit op de wensen en voorkeuren van de bewoner.
Daarbij wil Oldael een lerende organisatie zijn, waar professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid van medewerkers hoog in het vaandel staan.

Oldael werkt op basis van de kernwaarden: 

 • Waardig: eigen regie voor de bewoner
 • Aardig: empathisch, in dialoog met de bewoner
 • Vaardig: vakkundig in de zorg voor de bewoner

Uitdaging
Oldael is een kleine ouderenzorgorganisatie. De klant- en medewerkerstevredenheid is goed - en op het gebied van kwaliteit van zorg zijn de afgelopen jaren flinke slagen gemaakt. De transitie naar een verpleeghuis is inmiddels afgerond en Oldael maakt deel uit van een lerend netwerk van collega VVT-organisaties. De grootste uitdagingen voor de komende periode zijn het bestendigen van de zorg en de nieuwbouw van een van de locaties. Met als belangrijke vraag hoe de nieuwbouw kan bijdragen aan duurzame zorg, meer zelfredzame bewoners en vitaliteit en werkplezier van medewerkers.

De raad van toezicht
De raad van toezicht heeft haar toezichtvisie geformuleerd en stelt zich ten doel erop toe te zien dat Oldael haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste keuzes maakt, waarbij de positie van de bewoner centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. Waarbij Oldael opereert binnen de gestelde (financiële) kaders en zorgt voor lange termijn continuïteit.

De huidige raad bestaat uit vijf personen en vergadert tussen de 6-7 keer per jaar in volledige samenstelling. De auditcommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid vergaderen 5-6 keer per jaar. Vergaderingen vinden plaats op één van de twee locaties Oldeslo of Aelbrecht van Beijeren.
In verband met het verstrijken van de reguliere zittingstermijnen ontstaan voorjaar 2024 twee vacatures in de RvT. Het streven is om de nieuwe leden in maart te benoemen. 

De vacatures
Oldael zoekt twee toezichthouders die gezamenlijk bijdragen aan de diversiteit en het goede gesprek in de raad, die een inspirerende sparringpartner voor de bestuurder kunnen zijn en expertise toevoegen waar het gaat om de doorontwikkeling van Oldael op het gebied van welzijn, wonen en zorg.
Inhoudelijk gaat het om een vacature voor een lid met profiel zorg en een vacature voor een lid met profiel huisvesting, beiden bij voorkeur ook met ervaring in de VVT.

Profiel
Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over relevante expertise in het licht van de uitdagingen waar de organisatie voor staat en zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg in het algemeen en de zorgfunctie van Oldael in het bijzonder.

Een lid van de RvT van Oldael:

 • Voelt zich verbonden met de visie en kernwaarden van Oldael;
 • Heeft affiniteit met ouderenzorg en cliëntperspectief;
 • Onderschrijft de Governancecode Zorg;
 • Beschikt over algemene toezichthoudende kwaliteiten passend bij de Governancecode zorg;
 • Heeft brede maatschappelijke belangstelling en ervaring en is maatschappelijk actief;
 • Is voldoende beschikbaar.

Voor de beide huidige vacatures gezamenlijk zijn de volgende competenties en drijfveren gewenst:

 • Affiniteit met ouderenzorg: Heeft kennis van en ervaring met ouderenzorg, op bestuurlijk of toezichthoudend niveau;
 • Eigentijds toezichthouder: heeft actuele toezichthoudende kennis en ervaring met de werkgeversrol in de raad;
 • Teamspeler: is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt graag gebruik van elkaars expertise;
 • Empathisch confronterend: weet door de wijze van vragen stellen het beste in het governanceteam naar boven te halen;
 • Verbindend en communicatief: is in staat vanuit het perspectief van de medewerker naar bestuurlijke vraagstukken van Oldael te kijken en zoekt voeding vanuit de dialoog;
 • Autonoom en stevig: kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en dit inbrengen;
 • Open en reflectief: zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;
 • Humor en relativerend: weet met humor lucht in de dialoog te brengen. 

Voor de toezichthouder met het profiel zorg geldt tevens:

 • Sparringpartner met visie: heeft een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen in de ouderenzorg, kan door de politieke golven heen kijken en weet te inspireren;
 • Kwaliteit en veiligheid: heeft expertise op het gebied van kwaliteit en veiligheid en hart voor de ouderenzorg;
 • Veranderkundige expertise: ervaring met de transitie in de zorg met oog voor kwaliteit en betaalbaarheid;
 • Medewerker gericht: heeft een visie op goed werkgeverschap en bij voorkeur ervaring met duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van eigenaarschap.

Voor de toezichthouder met het profiel huisvesting geldt tevens:

 • Zorgbestuurder: Heeft bestuurlijke ervaring met bedrijfsvoering in de zorg; 
 • Vastgoed en innovatie: heeft ervaring met (ouderen)huisvesting en nieuwbouw met innovatieve woonzorgconcepten met digitalisering van zorg, wonen en werken; 
 • Financieel scherp: Heeft ervaring met risicomanagement in relatie tot investeringen en een goed gevoel voor maatvoering.
 • Sparringpartner met visie: Heeft een goed beeld van de trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen en digitalisering en een relevant netwerk op dat vlak.

Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team gaat Oldael voor de invulling van deze vacatures uit van minimaal één vrouwelijke toezichthouder. Ook worden, gezien de achtergrond van de medewerkers van Oldael, toezichthouders met een migratieachtergrond én de benodigde expertise en persoonskenmerken nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Vergoeding
Oldael hanteert voor de vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht 50% van de WNT-maxima.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt Oldael samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611.
Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 30 januari a.s.

Informatie procedure

 • De gesprekken bij Movimento vinden online plaats in week 6 en 7.
 • In week 9 vindt de eerste ronde selectiegesprekken bij Oldael plaats, de tweede ronde verdiepende gesprekken zijn gepland in week 10.
 • In week 11 zijn de adviesgesprekken met OR en CR’s en een klik-gesprek tussen beide beoogde kandidaten gepland. 

Doelstelling is de selectie en de benoeming door de RvT af te ronden in de vergadering van 19 maart a.s.

Organisatie: Stichting Zorggroep OLDAEL
Publicatiedatum: 2024-01-08 16:45:04
Plaats: Den Haag
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: