Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Voorzitter raad van commissarissen (succesvol ingevuld)

Logos_Cooperatie_Rijn_en_Duin Vacature Voorzitter raad van commissarissen (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een ervaren voorzitter, maatschappelijk betrokken en verbindend

De organisatie
De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. De eerste lijn speelt hierop in door nauwere samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners, met de gespecialiseerde zorg en steeds meer ook met het sociaal domein. De multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn is in Zuid-Holland Noord de basis voor de vorming van de Coöperatie Rijn en Duin, een samengaan van vier zorggroepen: stichting Alphen op één Lijn (AOEL), coöperatie WSV support, stichting Rijncoepel en stichting Zorggroep Katwijk. Deze zorggroepen hebben in 2021 besloten op zes beleidsterreinen regionaal samen op te willen trekken en daartoe toe te werken naar één regio-organisatie per januari 2023. Aan deze regio-organisatie zijn ruim 20 wijksamenwerkingsverbanden verbonden met zo’n 500.000 ingeschreven patiënten.  De stichting Knooppunt Ketenzorg, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en organisatie van ketenzorgprogramma’s, zal per dezelfde datum ook onderdeel uitmaken van de Coöperatie Rijn en Duin.

De situatie
In 2022 wordt onder begeleiding van een kwartiermaker door een stuurgroep vormgegeven aan  het samengaan van de vier zorggroepen en Knooppunt Ketenzorg onder het motto ‘Samen Doen’. Per 1 januari 2023 is de nieuwe organisatie een feit. De wsv-en zijn de basis én de leden van de toekomstige regio-organisatie en de inhoud van de multidisciplinaire zorg staat centraal. De beleidsterreinen waarop de regionale samenwerking vooralsnog wordt vormgegeven zijn: deskundigheidsbevordering; transmurale samenwerking; ICT; kwaliteit; arbeidsmarkt en zorginnovatie. Daarnaast biedt de toekomstige regio-organisatie ondersteuning aan de aangesloten wsv-en. De visie op de multidisciplinaire samenwerking en de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio zal in de regio-organisatie verder uitwerking krijgen.

De uitdaging
De belangrijkste uitdagingen voor Coöperatie Rijn en Duin voor de periode vanaf 1 januari zijn:

Effectueren opbrengsten regio-organisatie
Het daadwerkelijk versterken van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg middels de regio-organisatie vraagt:

 • Zorgdragen voor een gezamenlijke visie en kaders voor alle onderdelen van de regio-organisatie
 • Het met elkaar invulling geven aan de kernwaarden van een gezamenlijke Rijn en Duin cultuur;
 • Integratie en optimalisatie van de werkprocessen van de samenwerkende organisaties – inclusief Knooppunt Ketenzorg - met aandacht voor de verschillende culturen;
 • Prioriteit geven aan de basis op orde, zowel in de ondersteuning van de wsv-en als op het gebied van de eigen bedrijfsvoering van de regio-organisatie;
 • Het goed positioneren van managers en professionals in de nieuwe regio-organisatie.

Toegevoegde waarde voor wsv-en versterken
De wijksamenwerkingsverbanden vormen de basis van de nieuwe coöperatie. In de wijken hebben eerstelijnszorgorganisaties te maken met een steeds complexer wordende zorgbehoefte en toenemende schaarste van professionals. Dit vraagt om het opnieuw doordenken van persoonsgerichte zorg: de juiste zorg op de juiste plek, met een belangrijke rol voor de 0e lijn (zelfzorg en mantelzorg) en samenwerking in de wijk. Voor Rijn en Duin betekent dit:

 • Het uitwerken van de visie naar een gedragen ondersteuningsplan voor de wsv-en met ruimte voor lokale differentiatie waar dit waarde toevoegt;
 • Het op maat faciliteren van de (door)ontwikkeling van de wsv-en;
 • Met als initiële beleidsthema’s: deskundigheidsbevordering, transmurale samenwerking,  ICT, kwaliteit en arbeidsmarkt en zorginnovatie.

Doorontwikkelen (innovatieve) kracht Coöperatie
Coöperatie Rijn en Duin is een potentiële best practice als het gaat om de georganiseerde eerste lijn.  Met als ingrediënten: de multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden als organiserend principe, de ketenzorgprogramma’s en de lokale goede voorbeelden. Met als uitdagingen voor de regio-organisatie:

 • Faciliteren van leren en verbeteren van en met elkaar, zowel van professionals als van wsv-en;
 • Efficiënter en slagvaardiger signaleren en implementeren van (inter)nationale innovaties en verbeteringen;
 • Effectieve afstemming/samenwerking met de mono-verenigingen en de huisartsenposten;
 • Invulling geven aan de positionering en rol van de coöperatie in het regionale netwerk, m.n. met LUMC en Alrijne, de VVT, de GGD, GGZ en gemeenten.

De raad van commissarissen
Coöperatie Rijn en Duin kent een coöperatief bestuursmodel met een algemene vergadering, een raad van commissarissen en een eenhoofdige raad van bestuur. De algemene vergadering wordt gevormd door de constituerende wijksamenwerkingsverbanden. De RvB is integraal verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid en legt verantwoording af aan de RvC. 
Het besturingsmodel is nog in ontwikkeling, in ieder geval zal een Eerstelijnsraad worden ingesteld voor de verbinding met de monodisciplinaire netwerken. De Eerstelijnsraad adviseert de RvB over (para)medische zaken.  De invulling van de medezeggenschap is een ontwikkelvraagstuk voor de regio-organisatie. Een belangrijke opgave voor de raad van commissarissen in deze eerste periode is het – in samenspraak met de bestuurder - goed inregelen van de governance in lijn met de Governancecode Zorg en het samenspel met de bestuurder.

De vacature
Om de governance uitdagingen waar Coöperatie Rijn en Duin voor staat goed te kunnen vervullen, zoekt de coöperatie een zeer ervaren voorzitter en commissaris/toezichthouder die met wijsheid en vanuit verbinding invulling geeft aan het voorzitterschap van de raad van commissarissen en de algemene vergadering.

Dit vraagt de volgende competenties en persoonskenmerken:

 • Voorzitter met balans: zeer ervaren voorzitter en bestuurder, in staat om zowel proceshygiëne, rolvastheid van de verschillende gremia als alignment van belangen te bevorderen;
 • Governance: weet effectief vanuit de Governancecode invulling te geven aan (de ontwikkeling van) het toezicht op de besturing van een ledenorganisatie en heeft ervaring met de werkgeversrol en teamvorming;
 • Maatschappelijke overview: Heeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de vergrijzende samenleving en de uitdagingen voor de zorg en maatschappij in brede zin;
 • Intrinsiek appellerend: in staat om het collectief en individueel eigenaarschap van de leden voor de uitdagende opgaven voor de integrale eerstelijnszorg aan te spreken;
 • Verbindend en communicatief: investeert in een goede relatie met de algemene vergadering en de medezeggenschapsorganen;
 • Autonoom en stevig: kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en dit inbrengen en zorgdragen voor adequate besluitvorming;
 • Open en reflectief: zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;
 • Integriteit en vertrouwen: weet vanuit een sterk moreel kompas en vanuit vertrouwen beweging en ruimte in de dialoog te brengen.

De vergoeding
De vergoeding voor de voorzitter van raad van commissarissen is in overeenstemming met de zwaarte van de rol en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2), klasse II, mogelijk III.

Interesse?
Coöperatie Rijn en Duin laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). Reageren kan tot en met 11 september a.s.

Informatie procedure

 • De gesprekken met Movimento vinden (online) plaats in week 36, 37 en 38.
 • In week 40 vindt de eerste ronde selectiegesprekken Coöperatie Rijn en Duin plaats.
 • De tweede ronde verdiepende gesprekken is gepland in week 41.
 • In week 42 zijn de adviesgesprekken voorzien.
 • Doelstelling is procedure af te ronden met een voordracht voor de algemene vergadering voor 1 november. De kennismaking met en de benoeming door de algemene vergadering zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.
Organisatie: Coöperatie Rijn en Duin
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-08-03 09:15:17
Plaats: Leiden
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: