Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Succesvol ingevuld

Voorzitter en twee leden voor RvC

jubileumlogo_DBA 0 - Fout: 0

De organisatie
Expertisecentrum Deskundige Begeleiding Autisme (DBA) is in 2005 opgericht door Debby Vijlbrief en Els Boon, de beide DGA’s. Zij hebben dit geïnitieerd vanuit de overtuiging dat er onvoldoende erkenning is voor de impact van een autismespectrumstoornis (ASS).
DBA zet haar kennis en ervaring in om mensen met ASS te begeleiden, te behandelen en te ondersteunen, zodat zij een actief en volwaardig onderdeel van de maatschappij kunnen zijn. Daarnaast wendt DBA haar kennis aan om het gebrek aan kennis binnen de reguliere zorg, het onderwijs en op de arbeidsmarkt te vergroten.
DBA is een organisatie met een divers aanbod, er werken circa 20 professionals. DBA is ISO-gecertificeerd en werkt voortdurend aan verbetering van haar dienstverlening

Ambitie
Het is de missie van DBA om een autoriteit te worden op het gebied van autisme in Nederland. Leidend in de behandeling en begeleiding van volwassenen met een autisme-spectrumstoornis. Met als drijfveren het verhogen van de zelfredzaamheid van cliënten en het bevorderen van het maatschappelijk begrip voor en het vergroten van de kennis over autisme. Met als kernwaarden: Cliënt centraal, Teamgeest, Flexibiliteit en Ondernemersgeest.

Governance
DBA is een BV met een collegiaal tweehoofdig bestuur en een raad van commissarissen. Daarnaast kent DBA een Cliëntenraad. De verantwoordelijkheden van RvC en bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het reglement voor de raad van commissarissen en het reglement voor de raad van bestuur. De RvC van DBA is gezamenlijk, integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van haar statutaire en reglementaire taken.
De vigerende Governancecode is de basis van waaruit de raad van commissarissen uitvoering wil geven aan haar toezichthouderschap. De raad komt circa zesmaal per jaar bijeen, houdt integraal toezicht op alle dossiers en is daarmee een collegiale raad optima forma. De raad van commissarissen evalueert jaarlijks haar functioneren en biedt ruimte voor haar eigen ontwikkeling.

De Raad van Commissarissen:
De raad van commissarissen stelt zich ten doel te fungeren als een kritisch en constructief toezichthouder, adviseur en sparringpartner en een betrokken werkgever voor de directie.
DBA is een kleine organisatie, die met vele afhankelijkheden te maken heeft in de samenwerking en financiering. Dit vraagt om flexibiliteit en adaptatievermogen om goed in te kunnen spelen op een speelveld met regelmatig schuivende panelen. Ook de Raad van Commissarissen heeft hierin een belangrijke rol, als formele toezichthouder maar zeker ook in de vorm van strategisch partnerschap vanuit een intrinsieke betrokkenheid.

De vacatures
Door de nieuwe eisen aan het interne toezicht en wegens verschil van inzicht wordt een volledig nieuwe RvC met drie toezichthouders ingericht, te weten een voorzitter en twee leden.

Algemeen profiel raad van commissarissen
Een lid van de raad van commissarissen van DBA beschikt over algemene toezichthoudende kwaliteiten, c.q. over het vermogen om de werkgeversrol, de advies- en klankbordfunctie, de besluitvormende en de toetsende functie te kunnen combineren en in teamverband uit te kunnen oefenen. Ook onderschrijven de leden de Governance code Zorg en zijn zij voldoende beschikbaar.
En beschikt daarnaast over:

 •   Intrinsieke affiniteit met de doelstelling en waarden van DBA;
 •   Kennis van en (bestuurlijke) ervaring in de zorg of relevante andere sector;
 •   Een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen in de zorg en/of maatschappij;
 •   De vaardigheid om te kunnen schakelen tussen inspirerend strategisch partnerschap en de formele toezichthoudende rol;
 •   Oog voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van een professionele maatschappelijke onderneming van de omvang van DBA;
 •   Een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand;
 •   Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 •   Het vermogen om constructief kritisch de dialoog in de raad en met de directie aan te gaan; 
 •   Reflectief vermogen, zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;
 •   Plezier in het werken in teamverband en bereidheid van elkaars expertise gebruik te maken;
 •   Voldoende beschikbaarheid.

Profiel voorzitter RvC
Van de voorzitter worden voorzitterskwaliteiten verwacht, en een goed samenspel als intermediair tussen de RvC en de DGA’s. Dit vraagt aanvullende om:

 •   Het vermogen om op verbindende wijze en met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie van de raad van commissarissen te vervullen;
 •   Actuele en gedegen governance kennis en bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 •   Ervaring met de werkgeversrol;
 •   De competenties om effectief en efficiënt een vergadering te leiden;
 •   Persoonlijkheid en achtergrond om een faciliterende rol te vervullen bij menings- en besluitvorming van de raad van commissarissen;
 •   In staat om besluitvorming aangaande lastige en complexe zaken te bevorderen;
 •   Inzicht en overzicht om de onderscheidende rollen van de raad van commissarissen en de directie te bewaken;
 •   Eigenschappen om zo nodig extern een rol in het belang van DBA te vervullen.

Aandachtsgebieden van de raad
Naast het algemene profiel en het profiel van de voorzitter worden een aantal voor de RvC van DBA relevante aandachtsgebieden onderscheiden waarvoor aanvullende vereisten gelden. Aandachtsgebieden kunnen in één persoon gecombineerd worden. Daarbij gaat het om de volgende aandachtsgebieden voor voorzitter en leden gezamenlijk:

Bestuurlijke expertise

 •   Het vermogen in een dynamische context vanuit een integrale blik met rust en overzicht toezicht te houden.
 •   Kennis van de dynamiek aan de bestuurstafel;

Kwaliteit en veiligheid

 •   Intrinsieke betrokkenheid op mensen met autisme en hun directe omgeving met een duidelijke visie op eigen regie, participatie en informele zorg;
 •   Kennis van /ervaring met kwaliteit en veiligheid vanuit een lerend perspectief in de (langdurige) zorg.

Bedrijfseconomisch en ondernemerschap

 •   Expertise op het gebied van ondernemerschap in de zorg of aanpalend bedrijfsleven;
 •   De kracht en kwetsbaarheid van een kleine zorgonderneming kunnen bevatten, en de impact hiervan op organisatie en bedrijfsvoering;
 •   Kennis van en scherp op de kaders van c.q. de mogelijkheden voor de financiering van zorg en ondersteuning van mensen met een beperking.

Vastgoed

 •   Goed beeld van de trends en ontwikkelingen in de zorg op het gebied van wonen en een relevant netwerk op dat vlak;
 •   Expertise op het gebied van innovatieve (kleinschalige) woonzorgconcepten.

Netwerksamenwerking en innovatie

 •   Visie op het realiseren van de zorg van de toekomst, het vermogen toekomstscenario’s te ontwikkelen en daarin onconventioneel en verrassend te zijn;
 •   Ervaring met netwerksamenwerking in de zorg en het sociale domein.

Organisatieontwikkeling en (mede)zeggenschap

 •   Visie op goed werkgeverschap, ervaring met binden en boeien van medewerkers, ervaring met duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van eigenaarschap en aandacht voor en een visie op inclusie en diversiteit;
 •   Ervaring met organisatieontwikkeling en organiseren vanuit de inhoud.

Bezoldiging
De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding binnen de kaders van de WNT en NVTZ en passend bij de omvang van de organisatie.

De Procedure
DBA werkt in deze procedure samen met Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij-Liewers of Arjan Brandwijk (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zondag 21  mei a.s.

Planning van de procedure:

 •   Gesprekken bij Movimento in de weken 21, 22.
 •   In week 23 zullen wij de kandidaten presenteren aan opdrachtgever;
 •   In week 23/24  zijn de gesprekken met de twee DGA’s;

Het is de ambitie om voor de zomer de leden aan boord te hebben. We starten met  de selectie van de voorzitter, die samen met de DGA’s de twee leden zal selecteren en aanstellen.

Organisatie: DBA
Publicatiedatum: 2023-05-04 17:50:03
Plaats: Almere
Regio: Flevoland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: