Terug naar vacature-overzicht

Raad van Bestuur (succesvol ingevuld)

Logo_Participe Vacature Raad van Bestuur (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Inspirerend én zakelijk vanuit een maatschappelijk hart

De organisatie
Participe is een betrokken en ondernemende organisatie in het sociaal domein. Op dit moment organiseert Participe voor 10 gemeenten sociaal werk: welzijn, maatschappelijk werk en Wmo. De missie van Participe is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Hiertoe vindt, bindt en verbindt Participe in de wijk. Op basis van talenten en mogelijkheden stimuleren de medewerkers van Participe mensen tot zelfredzaamheid- vindingrijk en doelgericht. Met als motto: welzijn voorkomt zorg.
Participe heeft een omzet van ca. € 30 mln. en er werken circa 260 betaalde medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiairs. De organisatie bestaat uit vijf werkmaatschappijen: Participe Holding, Participe Projecten, Participe Amstelland, Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft. De stafafdelingen, zoals P&O, Finance & Control, Facilitair/ICT en Communicatie, zijn ondergebracht bij het Servicebureau binnen Participe Holding.

De situatie
Participe staat bekend als een gewaardeerde, innovatieve en inspirerende samenwerkingspartner in het sociale domein. Na een wat onrustige periode waarin Participe haar sterke positie heeft zien afnemen, zijn het afgelopen jaar stevige slagen gemaakt op het gebied van bedrijfsvoering en op de inrichting van de topstructuur. Ook is met het (deels nieuwe) managementteam een aanzet gemaakt om te komen tot hernieuwde trots en betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers door een participatief besturingsmodel.
Qua omvang is Participe een middelgrote welzijnsorganisatie, en daarmee kwetsbaar gezien de wijze waarop het sociale domein op dit moment is gefinancierd. Recent is een belangrijke aanbesteding gegund, tegelijkertijd ligt er nog een aantal uitdagingen en de komende twee jaar zijn hierbij cruciaal. Daarbij speelt ook dat overheden zich beraden over de invulling van het sociale domein. De verwachting is dat in het licht van de dubbele vergrijzing de komende periode het accent meer op preventie en het faciliteren van zelforganisatie van burgers komt te liggen. Met als ambitie om de zelfredzaamheid van ouderen en kwetsbaren te vergroten.

De uitdaging
De belangrijkste uitdagingen voor Participe voor de komende tijd zijn:

Gezond Groeien

Daarbij gaat het om de balans tussen voldoende substantiële opdrachten genereren om de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen en de bedrijfsvoering verder op orde krijgen om de groeiambitie ook waar te kunnen maken. Daarvoor is nodig:

 • Invulling geven aan de visie en identiteit om te komen tot een goede inhoudelijke propositie;
 • Versterking van de samenwerkingskracht in de regio’s en Participe stevig positioneren;
 • Verstandig innoveren in een dynamische gemeentelijke context;
 • Verdere harmonisatie van de backoffice en het modern en doelmatig inrichten van het servicebureau.

Wederzijdse Waarde

Het vergroten van onderlinge synergie en toegevoegde waarde, zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig, intern en met samenwerkingspartners en gemeenten, door:

 • Het bieden van strategische kaders en handvatten voor de uitvoering;
 • Te werken aan bestendigheid in koers en boodschap;
 • Het proactief invulling geven aan afstemming en dialoog met gemeenten en samenwerkingspartners;
 • Het vergroten van de lokale flexibiliteit in organiseren.

Samen Sturen

Met elkaar Samen Sturen verder invulling geven en daarmee:

 • Vertrouwen opbouwen intern, tussen locaties onderling en richting servicebureau;
 • Expertise en innovatiekracht mobiliseren;
 • De betrokkenheid van medewerkers op de organisatie vergroten;
 • Medezeggenschap een meer essentiële rol te bieden.

De functie
Participe kent een raad van toezicht-model, waarbij de bestuurder integraal verantwoordelijk is voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft leiding aan het managementteam, bestaande uit managers van de werkmaatschappijen en het servicebureau. Participe kent meerdere medezeggenschapsorganen die de bestuurder adviseren.

De functie-eisen
Om de uitdagingen waar Participe voor staat goed te kunnen vervullen zoekt Participe een stevige bestuurder met de volgende competenties en persoonskenmerken: 

 • Integrale bestuurder: is maatschappelijk gedreven én beschikt over gezonde zakelijkheid om een gezonde groei te kunnen realiseren;
 • Toekomstgericht: weet wat speelt in het sociaal domein of kan zich dit snel eigen maken en (doen) vertalen naar kaders voor de organisatie;
 • Creatieve denker: inspireert en stimuleert duurzame innovatie van onderop;
 • Netwerkleiderschap: beweegt gemakkelijk extern, kan visie en identiteit krachtig uitdragen en weet Participe op de kaart te zetten en nieuwe opdrachten binnen te halen;
 • Samenwerkingsgericht: weet in- en extern te verbinden op inhoud en synergie in samenwerking te realiseren;
 • Politiek sensitief: beheerst het politiek bestuurlijke spel en is transparant in de samenwerking;
 • Participatief: is toegankelijk, gaat het goede gesprek aan, bestuurt vanuit vertrouwen en is procesmatig sterk;
 • Ontwikkelingsgericht: Heeft ervaring met organisatieontwikkeling en governance, faciliteert eigenaarschap en betrokkenheid van medewerkers en stimuleert het gezamenlijk verder brengen van samen sturen.

Als aanvullende persoonskenmerken is gewenst dat de bestuurder kan relativeren en beschikt over humor, zelfkennis, (zelf)reflectief vermogen, wendbaarheid en daadkracht.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT-2), klasse 1. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband voor in eerste instantie 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Interesse?
Participe laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij Liewers of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Reageren kan tot en met 7 maart. 

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 1 april 2021 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 • Gesprekken online met Astrid Booij Liewers en Anemone Bögels in week 9 en 10;
 • Eerste selectieronde met RvT, MT, OR en CR in week 11;
 • Informatiepakket voor benoembare kandidaten;
 • Verdiepende gesprekken met RvT, MT en OR in week 12;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek in week 12;
 • Een competentie en talentmeting maakt onderdeel uit van de procedure.
Organisatie: Participe
Publicatiedatum: 2021-02-19 16:20:13
Plaats: Alphen aan den Rijn
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2021 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: