Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_SZR Vacature Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

op voordracht van de ondernemingsraad

Een verbindende toezichthouder met visie op werkgeverschap en kwaliteit van zorg

Wie zijn wij en wat doen we
De missie van SZR is kwaliteit toevoegen aan het leven van kwetsbare ouderen en mensen met een complexe zorgvraag in de regio Rivierenland. SZR helpt ouderen om zo zelfstandig mogelijk te leven, zowel thuis als in de vijf woonzorgcentra. SZR biedt zorg en behandeling aan mensen met een langdurige lichamelijke zorgvraag, dementie, niet-aangeboren hersenletsel en palliatieve zorg. En daarnaast Zorg thuis, dagvoorzieningen, behandeling en revalidatie voor cliënten die thuis wonen in de regio Rivierenland. SZR werkt met professionals op het gebied van zorg, medische en paramedische behandeling en psychosociale begeleiding en onderscheidt zich door het volledige aanbod en veel kennis en kunde. Cliënten, familie en verwijzers kiezen voor SZR, omdat SZR dit totale aanbod goed regelt in een prettige sfeer. Zij ervaren de organisatie als gastvrij, betrokken, deskundig en op SZR kunnen rekenen is voor hen al een hele zorg minder.

SZR wil voor de mensen uit de regio een gewilde partij zijn en blijven. Haar visie op zorgverlening kenmerkt zich door:

 • Aandacht voor de cliënt;
 • Eigen regie voorop;
 • Ondersteuning en hulp waar nodig;
 • Familie en vrienden (mantelzorgers) doen ertoe.

Strategische koers
SZR heeft afgelopen jaar een update gemaakt van haar strategische koers, met als doelstellingen voor de komende jaren:

 1. De cliënt voelt zich als uniek persoon, gezien, gehoord en ondersteund;
 2. De medewerker voelt zich gezien, gehoord en gewaardeerd;
 3. We richten onze blik meer naar buiten en zoeken samenwerking voor inwoners in de regio;
 4. We zijn trots op onze werkcultuur;
 5. We kijken vooruit en bereiden ons voor op de toekomst;
 6. SZR is een efficiënte organisatie, zodat geld en aandacht ten goede komt aan de cliënt.

​Het uitvoeren van deze strategie focust op vier deelgebieden: cliënt en kwaliteit, team en medewerker, bedrijfsvoering en organisatie, netwerk en omgeving. De strategische koers geeft richting aan de organisatie. Passend bij de ontwikkelfase van SZR zijn voor het realiseren van deze strategische koers sturingsprincipes voor de organisatie geformuleerd:

 • Onze leiderschapswaarden zijn verbinding, vertrouwen en daadkracht;
 • We zijn koersvast en bieden continuïteit op de strategie;
 • We gaan uit van een integrale visie en aanpak op de vier genoemde deelgebieden;
 • We realiseren meedenkkracht en invloed;
 • We nemen besluiten zoveel als mogelijk in consensus.

Uitdaging
SZR heeft onder de leiding van de huidige bestuurder een grote ontwikkeling doorgemaakt met als uitgangspunt de relatie cliënt – professionals maximaal te faciliteren. Ook heeft SZR zich steviger gepositioneerd in de regio. In de dagelijkse praktijk vragen het verder professionaliseren van de bedrijfsvoeringprocessen en het verder ontwikkelen van eigenaarschap en zeggenschap nog de nodige aandacht. De belangrijkste uitdaging van SZR de komende jaren is de zorg flexibel afstemmen op de steeds complexere woon- en zorgbehoeften van cliënten, in combinatie met de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt aan een uitdagend strategisch vastgoedplan, ook op het gebied van digitalisering van wonen (domotica), moderne zorg gebruikmakend van digitale mogelijkheden en slim werken én daarmee samenhangend op het gebied van sociale en proces innovatie zijn slagen te maken. Daarnaast wordt de rol van SZR in het netwerk steeds belangrijker, het invulling geven aan de maatschappelijke opgave en goed werkgeverschap vraagt ook goede samenwerking in de regio.

SZR zoekt een verbindende toezichthouder met visie op werkgeverschap en kwaliteit van zorg
SZR kent een raad van toezicht model, met een vijfhoofdige raad van toezicht en een collegiale tweehoofdige directie, met formele eindverantwoordelijkheid bij de directeur-bestuurder. De laatste jaren heeft de raad een professionaliseringsslag gemaakt en daarbij haar toezichtvisie geformuleerd.  De raad hecht aan goede inhoudelijke discussies in een goede sfeer, is proactief in verbinding met de interne en externe stakeholders van SZR en heeft vormgegeven aan de soft controls in het toezicht.
Voor de ontstane vacature wordt een verbindende toezichthouder gezocht, met een brede maatschappelijke achtergrond en ervaring in de zorg. Meer specifiek op het gebied van medezeggenschap medewerkers en toekomstbestendige zorg.  Een toezichthouder die kan dealen met de complexiteit van vraagstukken en die bijdraagt aan goede inhoudelijke discussies in de raad. Het toekomstig lid neemt periodiek deel aan de vergaderingen van de ondernemingsraad en is lid van de commissie kwaliteit & veiligheid van de raad van toezicht.

Op voordracht Ondernemingsraad
De benoeming van de toekomstige toezichthouder is op voordracht van de ondernemingsraad.
De ondernemingsraad werkt vanuit onderstaande visie.
Als OR werken we eraan dat SZR een organisatie is, waar medewerkers:

 • zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor de organisatie;
 • het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt;
 • trots zijn op de organisatie; 
 • er vertrouwen in hebben dat medewerkers goed gefaciliteerd worden, zodat zij hun werk op een goede manier kunnen uitvoeren; 
 • er gerust op kunnen zijn dat de organisatie financieel gezond is.

De ondernemingsraad gebruikt haar visie als ijkpunten voor de overlegvergaderingen en om advies-en instemmingsaanvragen te beantwoorden.

Profiel
De raad van toezicht sluit in haar toezichtvisie aan bij Governancecode Zorg, en daarmee bij de uitgangspunten voor verantwoord toezicht. Van de nieuwe toezichthouder worden algemene toezichthoudende competenties en de volgende specifieke competenties en drijfveren verwacht:

 • Kwaliteit van zorg: Heeft bestuurlijke ervaring met of in de zorg en expertise op het deelgebied cliënt en kwaliteit; 
 • Medewerker gericht: heeft een visie op goed werkgeverschap en ervaring met duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van eigenaarschap;
 • Sparringpartner met visie: Heeft een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen in de ouderenzorg en een visie op organiseren in het licht van schaarste;
 • Cliëntgericht: Heeft grote affiniteit met bewoners/cliënten en oog en oor voor de behoeften van cliënten en mantelzorgers;
 • Oog voor medezeggenschap: Investeert in een goede relatie met de OR en heeft kennis van eigentijdse (mede)zeggenchap;
 •  Verbindend en communicatief: is in staat vanuit het perspectief van de medewerker naar bestuurlijke vraagstukken van SZR te kijken en spreekt duidelijke taal;
 • Constructief kritisch: houdt van kritisch bevragen en challengen en weet tegelijk lucht in de discussie te brengen; 
 • Diversiteit in stijl: kan meerdere stijlen inzetten die bijdragen aan het goede gesprek in de raad;
 • Authentiek enthousiast: is oprecht geïnteresseerd in de doelen en de bedoeling van SZR.

Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team worden vrouwelijke toezichthouders – uiteraard met de relevante expertise - nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Binding met de regio is een pré.

Vergoeding
De bezoldiging is in overeenstemming met WNT-2, klasse IV en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt SZR samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met woensdag 7 september a.s.

Informatie procedure
De gesprekken bij Movimento vinden online plaats in week 37 en 38
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen. In week 40 vindt de eerste ronde selectiegesprekken bij SZR plaats, de tweede ronde verdiepende gesprekken zijn gepland in week 41. Doelstelling is de selectie en voordracht door de ondernemingsraad en de benoeming door de RvT af te ronden op 27 oktober 2022.

Organisatie: Stichting Zorgcentra Rivierenland SZR
Publicatiedatum: 2022-07-29 16:15:08
Plaats: Tiel
Regio: Gelderland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: