Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Lid raad van toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_Karakter Vacature Lid raad van toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een ervaren toezichthouder die wetenschap en praktijk weet te verbinden

Wie zijn wij en wat doen we
Karakter is een toonaangevende, hoog-specialistische aanbieder van kinder- en jeugdpsychiatrisch zorg. Via de beste zorg, grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardig onderwijs helpt Karakter psychisch kwetsbare kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. ‘Beter worden doe je thuis’ staat in de zorg centraal.  Kinderen en jongeren uit alle gemeenten in Nederland kunnen dan ook bij Karakter terecht. 

In 2020 ontvingen zo’n 8.300 patiënten zorg van de 977 medewerkers, waaronder kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch (neuro)psychologen, gz-psychologen en verpleegkundig specialisten. Waar mogelijk thuis, waar nodig in locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Limburg.
De jaarlijkse omzet is circa € 70 miljoen. De pijlers waarop Karakter is gebouwd zijn het innovatieve en (hoog)specialistische zorgaanbod en kennisdeling en partnerschap. Vanuit de Karakter Academie wordt invulling gegeven aan onderzoek, innovatie, opleiding en onderwijs.

Samen erop uit
In ‘Samen erop uit!’ heeft Karakter haar strategie verwoord. In essentie gaat de strategie over zorgvuldige samenwerking in een zich ontwikkelend jeugdzorglandschap.
Samen erop uit gaan voor de best passende zorg. Samen erop uit gaan om de groei en bloei van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren te bevorderen.
Met als thema’s:

 • Betrokken en geïnspireerde medewerkers
 • Passende KJP-zorg, dichtbij
 • KJP kennis breed beschikbaar
 • Proactieve partner in de relaties

De uitdaging
Karakter heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een solide organisatie in turbulente tijden. De organisatie is getransformeerd tot een goed lopende en gezonde zorgorganisatie – voornamelijk gefinancierd vanuit gemeentelijke overheid - die ook in de tijd van Covid en meer en meer in de thuissituatie haar zorg aan patiënten goed heeft kunnen leveren.
Uitdagingen voor de toekomst liggen op het vlak van een oneindige en complexere zorgvraag in combinatie met schaarse middelen en krapte op de arbeidsmarkt. Oplossingsrichtingen worden verwacht op het gebied van sociale innovatie, ondersteund door technologie en van het samenwerken in netwerken gericht op het zo optimaal mogelijk inzetten van expertise rond kind/jongere en gezin. Deze oplossingsrichtingen zijn nog volop in ontwikkeling en vragen veel van het adaptief vermogen van de organisatie.

Raad van toezicht
Karakter is een zelfstandige stichting met een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht.
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en stelt zich ten doel de raad van bestuur vanuit betrokkenheid op afstand goed te adviseren en investeert daarvoor in kennis en open dialogen met onderdelen van de organisatie, medezeggenschap en de ouderraad. De Governancecode Zorg is de basis van waaruit de raad van toezicht uitvoering geeft aan haar toezichthouderschap. Daarnaast hanteert de raad van toezicht waardegericht toezichthouden als leidraad. Kenmerkend voor zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht is dat in de hectiek van de ontwikkelingen de bestuurlijke rust wordt bewaard: ‘stabiliteit en kwaliteit in turbulentie’.

De raad van toezicht komt circa zes maal per jaar bijeen en kent een auditcommissie primair proces, een auditcommissie financiën en een remuneratiecommissie. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren. Daarnaast vindt de raad van toezicht het van belang om ruimte te bieden aan scholing. Ook heeft de raad haar toezichtvisie geformuleerd, met als kernelementen:

 • Uitgaan van vertrouwen en van kwetsbaarheid als kracht;
 • Transparantie en openheid, dilemma’s delen;
 • Vanuit professionele nabijheid op afstand;
 • Toegevoegde waarde leveren aan de besturing en de maatschappelijke opgave, vanuit een lerend perspectief;
 • Vanuit dialoog zicht realiseren op merkbare en meetbare waarden, gericht op kwaliteit van zorg, toekomstbestendigheid en continuïteit.

De vacature
Per april 2022 zal een lid van de raad van toezicht het einde van de zittingstermijnen bereiken. Karakter zoekt een ervaren toezichthouder met een ggz-achtergrond. Bij voorkeur een bestuurder, en iemand die de academische wereld goed kent en/of iemand met een (medisch) zorginhoudelijke achtergrond. Een toezichthouder die vanuit deskundigheid en  intrinsieke drive invulling kan geven aan het voorzitterschap van de auditcommissie primair proces. En een toezichthouder die de toezichtvisie in ontwikkeling omarmt en daar proactief aan wil bijdragen.

Voor de raad van toezicht geldt in het algemeen dat een lid van de raad beschikt over:

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting en de daarmee verbonden instellingen;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Kennis van en bestuurlijke ervaring in de zorg;
 • Het vermogen om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en de daarmee verbonden instellingen alsmede het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting en de daarmee verbonden instellingen stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden; voldoende beschikbaarheid.


Voor de huidige vacature ligt het accent op de volgende (aanvullende) competenties en drijfveren:

 • Ervaren toezichthouder: kent het spel en heeft ervaring met toezicht op kwaliteit en innovatie;
 • Verbinder wetenschap en praktijk: kent het academische werkveld, heeft een medische achtergrond, een visie op innovatie en passie voor co-creatie;
 • Strategische overview: heeft kennis van de ontwikkelingen in wetenschap en praktijk;
 • Toezicht met Karakter: is in staat in een dynamische context een constructieve setting te creëren;
 • Dienend voorzitter: vervult de rol van voorzitter van de auditcommissie primair proces met oog voor het proces en gericht op het goede gesprek over merkbare waardes;
 • Verdraagt onzekerheid: kan omgaan met een veelheid aan scenario’s en perspectieven;
 • Kritische vriend: is in staat de dialoog een tandje dieper te voeren en weet te challengen zonder weerstand;
 • Teamspeler: is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt  graag gebruik van elkaars expertise;
 • Ontwikkelingsgericht: heeft ervaring met organisatieontwikkeling, affiniteit met zelforganisatie en draagt bij aan het gezamenlijk invulling geven aan de visie op toezicht.

Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team nodigt Karakter graag toezichthouders die de diversiteit in de raad versterken – uiteraard met de relevante expertise en persoonskenmerken – te solliciteren.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met WNT klasse 4 en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt Karakter samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). Reageren kan tot en met zondag 6 maart a.s.

Informatie procedure

 • De gesprekken bij Movimento vinden online plaats in week 10 en 11.
 • De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen:
 • Op 21 maart vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats.
 • De tweede ronde, verdiepende gesprekken, op 25 maart.
 • De adviesgesprekken op 31 maart.
 • Een online profielmeting maakt onderdeel uit van de procedure.

Doelstelling is de procedure af te ronden met de kennismaking en benoeming in de RvT vergadering van 5 april.

Organisatie: Karakter
Dienstverband: Interim
Publicatiedatum: 2022-02-21 12:40:07
Plaats: Ede
Regio: Gelderland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: