Terug naar vacature-overzicht

Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_Karakter Vacature Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een stevige toezichthouder met bedrijfskundige achtergrond en
met nauwe contacten in de academische wereld


Wie zijn wij en wat doen we
Karakter is een toonaangevend kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum met locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Limburg.  Via de beste zorg, grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardig onderwijs helpt Karakter psychisch kwetsbare kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. Kinderen en jongeren uit alle gemeenten in Nederland kunnen bij Karakter terecht: ‘Beter worden doe je thuis’ staan in de zorg centraal.

Jaarlijks ontvangen zo’n 8.200 patiënten zorg van de circa 950 medewerkers (756 fte) waarvan 64 psychiaters en 15 klinisch psychologen. De jaarlijkse omzet is circa € 70 miljoen. De pijlers waarop Karakter is gebouwd zijn het innovatieve en (hoog)specialistische zorgaanbod en kennisdeling en partnerschap. Vanuit de Karakter Academie wordt invulling gegeven aan onderzoek, innovatie, opleiding en onderwijs.

In het kader van de decentralisatie van de ggz heeft Karakter vanaf 2014 ingezet op ‘Netwerk en Dialoog’: het met (gemeentelijke, zorg-, onderwijs- en kennis)partners en in samenspraak met ouders invulling geven aan zorg dichtbij. Zodat een kind of jongere zoveel mogelijk mee kan blijven doen in de eigen omgeving.
De contractering met 251 gemeenten met eigen financiële meetlatten, maar ook de ontwikkeling van nieuwe vormen van zorg en eHealth en de bijbehorende transformatie naar een netwerkorganisatie met meer zelforganisatie, vragen op het gebied van bedrijfsvoering de nodige aandacht.

Medio 2019 heeft Karakter haar strategie voor de komende jaren opnieuw bepaald en verwoord in ‘Samen erop uit’. Vier belangrijke strategische thema’s staan centraal in het werk binnen Karakter:

 • Betrokken en geïnspireerde medewerkers
 • Passende KJP-zorg, dichtbij
 • KJP kennis breed beschikbaar
 • Proactieve partner in de relaties

Karakter zoekt een Lid Raad van Toezicht met bedrijfskundige expertise en nauwe contacten in de academische (zorg)wereld
Karakter is een zelfstandige stichting met een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht. De Governancecode 2017 is de basis van waaruit de raad van toezicht uitvoering geeft aan haar toezichthouderschap. Daarnaast hanteert de raad van toezicht waardegericht toezichthouden als leidraad. Kenmerkend voor zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht is dat in de hectiek van de ontwikkelingen de bestuurlijke rust wordt bewaard: ‘stabiliteit en kwaliteit in turbulentie’.
Afgelopen jaren is er veel gebeurd; de organisatie is getransformeerd tot een goed lopende en gezonde zorgorganisatie – voornamelijk gefinancierd vanuit gemeentelijke overheid - die ook in de tijd van Covid-19 haar zorg aan patiënten goed heeft kunnen leveren. Daarnaast heeft in relatief korte tijd de raad van bestuur een nieuwe personele invulling gekregen.
De raad van toezicht stelt zich ten doel de raad van bestuur vanuit betrokkenheid op afstand goed te adviseren en investeert daarvoor in kennis en open dialogen met onderdelen van de organisatie, medezeggenschap en de ouderraad. Deze dialogen worden door alle betrokkenen als open, constructief en waardevol ervaren. De raad van toezicht komt circa zes maal per jaar bijeen en kent een auditcommissie primair proces, een auditcommissie financiën en een remuneratiecommissie. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren. Daarnaast vindt de raad van toezicht het van belang om ruimte te bieden aan scholing.

De huidige raad bestaat uit zes leden; per maart 2021 zal een lid het einde van de zittingstermijn bereiken. De raad van toezicht is op zoek naar een nieuw lid met stevige bedrijfskundige expertise en met kennis en bestuurlijke ervaring binnen de (ziekenhuis)zorg/ggz. Tevens zijn kennis over, ervaring met en nauwe contacten in het academische werkveld gewenst. Van het nieuwe lid wordt verwacht dat deze kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van waardegericht toezicht en als teamspeler fungeert. Invulling van de vacature is uiterlijk per 1 maart 2021 voorzien.

Profiel
Een lid van de Raad van Toezicht van Karakter heeft:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting en de daarmee verbonden instellingen;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • kennis van en bestuurlijke ervaring in de zorg;
 • het vermogen om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en de daarmee verbonden instellingen alsmede het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting en de daarmee verbonden instellingen stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

Daarbij gaat het voor de huidige vacature om de volgende aanvullende competenties en drijfveren:

 • Financieel: Heeft financieel economische expertise op strategisch niveau in de zorg of aanpalend bedrijfsleven en ervaring met risicomanagement en compliance;
 • Academische werkveld: Heeft ervaring met de academische wereld en kan deze ervaring verbinden aan de doelstellingen van Karakter;
 • Toezicht met Karakter: Is in staat in een dynamische context een constructieve setting te creëren;
 • Helikopterview: Is in staat om over de ‘eigen’ portefeuille heen te kijken en zaken in strategisch perspectief te bezien;
 • Ondernemingszin: Heeft het vermogen kansen te zien en tegelijkertijd nuchterheid te betrachten en dit in te zetten bij de dialogen met de raad van bestuur en andere betrokkenen;
 • Kritische vriend: Gaat de confrontatie niet uit de weg en kan daarbij de relatie goed houden;
 • Teamspeler: Is gericht op het werken in teamverband en maakt  graag gebruik van elkaars complementariteit.
 • Ontwikkelingsgericht: Heeft ervaring met organisatieontwikkeling, affiniteit met zelforganisatie en draagt bij aan het gezamenlijk verder brengen van waardegericht toezicht.

Samenstelling team
Er zijn geen bijzondere vereisten ten aanzien van diversiteit.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met WNT klasse 4 en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt Karakter samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele cv en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 10 januari a.s.

Informatie procedure
De gesprekken bij Movimento vinden online plaats in week 2 en 3.
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen. In week 5 vindt de eerste ronde selectiegesprekken online plaats, de tweede ronde verdiepende gesprekken (week 6)  en de adviesgesprekken (week 6of 7) vinden bij Karakter plaats. Een online profielmeting maakt onderdeel uit van de procedure.
Doelstelling is de procedure af te ronden voor 1 april 2021.

Een ACT-meting maakt onderdeel uit van de procedure.

Organisatie: Karakter
Publicatiedatum: 2020-12-21 16:35:08
Plaats: Ede
Regio: Gelderland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2021 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: