Terug naar vacature-overzicht

Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_Cohaesie Vacature Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een verbindende toezichthouder met
netwerkkwaliteiten en hart voor de eerstelijn

Wie zijn wij en wat doen we
De eerstelijnszorg is volop in beweging en heeft te maken met een sterk toenemende en complexer wordende zorgvraag. Huisartsen hebben behoefte aan ondersteuning bij zowel de eigen praktijkorganisatie als bij de samenwerking met collega’s en zorgpartners, om met schaarse menskracht toch proactief zorg op maat voor de individuele patiënt te kunnen bieden.
Cohaesie is een samenwerkingsverband van huisartspraktijken in de regio Rijnmond-Zuid met als doel om - zoveel mogelijk in de thuissituatie - persoonsgerichte zorg te bieden via een samenhangend aanbod van eerstelijnszorg. De werkmaatschappij organiseert de zorg voor mensen met een chronische aandoening en ontzorgt de aangesloten praktijken op het gebied van kennisoverdracht, kwaliteit, ICT, innovatie en personeel. Cohaesie wil voorts de samenwerking en de synergie tussen huisartsen en (regionale) zorgpartners faciliteren en hiermee de eerstelijnszorg toerusten voor de toekomst.
De voorbije periode is met het bureau een stevige professionaliseringsslag ingezet.

Belangrijke dossiers voor de komende periode zijn:

 • Het faciliteren van persoonsgerichte eerstelijnszorg en de samenwerking in de regio;
 • De positionering van de huisarts in het (regionale) netwerk en de raakvlakken met het sociale domein en de specialistische zorg;
 • Het versterken van (de ondersteuning van) m.n. de organisatie van de kwaliteitszorg en de  digitalisering van huisartspraktijken in de regio;
 • Verdere professionalisering van de werkorganisatie en het versterken van de ontwikkeling van Cohaesie naar een netwerkorganisatie in de regio.

Cohaesie zoekt een toezichthouder met kennis van en een relevant netwerk in de (eerstelijns) gezondheidszorg
Cohaesie is een regionale coöperatie van zes lokale huisartsencoöperaties in de regio Rijnmond-Zuid en kent een bestuur bestaande uit zes (huisarts)leden vanuit de coöperaties, een (interim) directeur/bestuurder en een raad van toezicht. De raad van toezicht van Cohaesie bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter, en werkt volgens de Governancecode Zorg.

De raad heeft in zijn toezichtvisie benoemd dat hij vanuit breed maatschappelijk perspectief toezicht houdt op de besturing van Cohaesie. Daartoe houdt de raad actief feeling met wat er leeft bij aangesloten huisartsen, hun ketenpartners, in de samenleving en binnen de organisatie. De raad kenmerkt zich door het zijn van een kritisch en constructief toezichthouder, adviseur en sparringpartner voor directeur/bestuurder én voor het (huisartsen)bestuur en een betrokken werkgever voor de directeur/bestuurder.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op alle dossiers en is een collegiale raad optima forma. Zij kent 4-5 eigen vergaderingen, neemt 2 maal per jaar deel aan de AVA en houdt contact met de lokale coöperaties en de huisartsen in de regio door werkbezoeken en 1 of 2 jaarlijkse ontmoetingen. Ook evalueert de raad van toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren.

Voor deze vacature wordt een lid met ervaring op het gebied van kwaliteit en innovatie en met het samenwerken in netwerken gezocht. Daarbij heeft het lid kennis en ervaring op het brede terrein van de eerstelijnszorg en beschikt hij of zij over een relevant netwerk in de regio Rijnmond en/of de Zuid-Hollandse eilanden. Ook wordt van het nieuwe lid verwacht dat deze als sparringpartner voor de directeur/bestuurder fungeert, m.n. op het gebied van de ontwikkeling van de eerstelijnszorg, en bijdraagt aan de verbinding van de RvT met het bestuur en de huisartsen in het werkgebied.

Profiel
Van elk lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat deze beschikt over:

 • Affiniteit met de doelstelling van Cohaesie;
 • Kwaliteiten om adequaat om te kunnen omgaan met de complexiteit van het werkveld;
 • Het vermogen en de attitude om het bestuur en de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid en de besturing van de coöperatie te toetsen;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een toezichthouder met aandachtsgebied kwaliteit van zorg en innovatie, met kennis van en visie op de ontwikkelingen in de eerstelijns zorg. Wij verwachten daarbij naast de algemene toezichthoudende kwaliteiten de volgende persoonsgebonden competenties en drijfveren:

 • Toekomstgericht: Heeft visie op de eerstelijnszorg van de toekomst en de positionering van de huisarts in het netwerk;
 • Gericht op leren en innoveren: heeft ervaring met kwaliteit en innovatie van persoonsgerichte zorg en met leren en verbeteren in de praktijk;
 • Netwerkleiderschap: Heeft ervaring met het verder brengen van samenwerking in netwerken en het realiseren van een netwerkorganisatie;
 • Eco-ambitieus: Beschikt over een gezonde maatschappelijke gedrevenheid, realiteitszin en een lange adem;
 • Regionale binding: Kent het zorg- en welzijnsnetwerk in de regio Rijnmond goed en is bij voorkeur in de regio woonachtig;
 • Verbindend: Maakt verbinding met bestuur en de leden;
 • Communicatief: Is open, empathisch en tactvol in optreden;
 • Relativeringsvermogen: Kan - bij voorkeur met humor – relativeren;
 • Teamplayer: Is gericht op het werken in teamverband en het benutten van de diversiteit in de raad.

Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team en het werkgebied van Cohaesie streeft de raad naar het vergroten van de etnisch-culturele diversiteit.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die is gerelateerd aan de WNT klasse 2 en de richtlijnen van de NVTZ en de omvang van de werkorganisatie.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt Cohaesie samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 11 november a.s.

Informatie procedure
De gesprekken bij Movimento vinden plaats op 16 en 17 november.
De eerste ronde selectiegesprekken met Cohaesie vindt plaats via beeldbellen op 26 of 27 november. Verdiepende gesprekken zijn live op 30 november of 1 december.

Doelstelling is dat op 8 december de RvT besluit over voordracht van de kandidaat voor benoeming door de AVA. Het streven is de benoeming voor 1 januari 2021 te realiseren.

Organisatie: Cohaesie Zorg BV
Publicatiedatum: 2020-10-30 15:55:07
Plaats: Spijkenisse
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: