Terug naar vacature-overzicht

Lid raad van toezicht (succesvol afgerond)

Logo_Koers_VO_web Vacature Lid raad van toezicht  (succesvol afgerond) Movimento Zorg

LID RAAD VAN TOEZICHT MET ACCENT OP INNOVATIE EN VERNIEUWING

De organisatie
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en – als dat nodig is – de juiste ondersteuning krijgen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn 75 regionale netwerken van middelbare scholen gestart waarin speciale en reguliere scholen samenwerken, zogenaamde samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat er voor leerlingen een dekkend aanbod is van onderwijs en ondersteuning. Koers VO is één van deze samenwerkingsverbanden.

De regio
Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een groot samenwerkingsverband van 18 schoolbesturen, in een regio die de gemeenten Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Ridderkerk en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel) omvat. Ruim 51.000 leerlingen volgen hier voortgezet (speciaal) onderwijs op één van de 110 schoollocaties in het samenwerkingsverband. Het behoort daarmee tot de grootste samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland.

Bestuur en Organisatie
Koers VO is een vereniging van schoolbesturen en wordt bestuurd door een college van bestuur (CvB). De leden zijn vertegenwoordigd in een algemene ledenvergadering (ALV). De raad van toezicht (RvT) is het intern toezichthoudend orgaan. Vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid leveren zij een bijdrage aan het succes van passend onderwijs in het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad (OPR) is daarbij een belangrijke partner.

Samen bepalen wij de Koers
Om elke jongere een passende onderwijsplek te geven, werken alle scholen en schoolbesturen in onze regio samen. Elke keer is de vraag: wat heeft deze jongere nodig voor zijn ontwikkeling en voor een ononderbroken schoolloopbaan? Daarbij moeten soms creatieve oplossingen worden bedacht. Zowel de afzonderlijke schoolbesturen als het samenwerkingsverband als organisatie heeft een eigen, wettelijke opdracht om passend onderwijs vorm te geven. Deze opdrachten hebben een sterke onderlinge samenhang.

De uitgangspunten van Koers VO zijn:

 • Elke school moet kwalitatief goed onderwijs geven. Als een jongere ondersteuning nodig heeft, moet de school daarvoor zorgen. Soms gebeurt dat individueel, soms in groepjes;
 • Scholen kunnen veel ondersteuning zélf geven. Als er niet genoeg capaciteit of kennis is, kunnen ze externe deskundigen inschakelen. De leerling blijft dan wel gewoon op school;
 • School en ouders moeten samenwerken als gelijkwaardige partners. School, ouders en jongere kunnen niet zonder elkaar, zij vormen een ‘gouden driehoek’;

Koers VO stelt samenwerken centraal, want alleen door goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente, jeugdhulp en ouders kan de missie waargemaakt worden: Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere!

Goed bestuur en professioneel toezicht
Voor een sterk functionerend samenwerkingsverband zijn goed bestuur en professioneel toezicht van belang. Niet in de laatste plaats vanwege de specifieke governance vraagstukken die zich binnen een samenwerkingsverband voordoen, zoals mogelijk tegenstrijdige belangen van de deelnemers en de kans op rolverwarring (schoolbesturen als eigenaar/ bestuurder/ toezichthouder/ aanbieder van diensten, maar ook als klant van het samenwerkingsverband).
Bij de start van passend onderwijs is er door de deelnemende schoolbesturen van Koers VO gekozen voor de vereniging als rechtspersoon, met daarbij een duidelijke scheiding tussen de positie van de aangesloten schoolbesturen als eigenaren en de onafhankelijke positie van het bestuur van het samenwerkingsverband. Tevens is er gekozen voor een raad-van-toezichtmodel waarmee het intern toezicht organiek gescheiden is van het bestuur van het samenwerkingsverband. De drie organen leggen onderling verantwoording aan elkaar af en tegenspraak is binnen Koers VO met dit model goed georganiseerd.

De Raad van Toezicht
De raad van toezicht bestaat sinds december 2020 uit vijf leden. Waarvan twee voorgedragen uit (en lid van) de ledenvergadering en drie onafhankelijke leden (inclusief de voorzitter). Een van de drie onafhankelijke leden is benoemd op bindende voordracht vanuit de OPR.

Kenmerkend voor de werkwijze van de RvT is dat er wordt gewerkt aan de hand van thema’s waarbij de expertise van de leden wordt ingezet op de thema’s die er spelen. De leden onderkennen allen het belang van de integrale collectieve verantwoordelijkheid van de RvT voor alle aspecten van Koers VO.

In het Profiel van de Raad van Toezicht, vastgesteld door de ALV, worden de volgende competenties benoemd waaraan de leden dienen te voldoen.

Ieder lid van de raad van toezicht:

 • Heeft een academisch denk- en werkniveau en staat midden in de maatschappij;
 • Heeft een sterke affiniteit met de doelstelling en functie van Koers VO;
 • Heeft inzicht in omvang en inhoud van het takenpakket van de bestuurder;
 • Kan informatie over ontwikkelingen in het onderwijs op strategisch gehalte taxeren;
 • Kan vanuit helikopterview ontwikkelingen interpreteren en heeft inzicht in de strategische implicaties daarvan voor Koers VO op de langere termijn;
 • Heeft inzicht in ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs en in de maatschappij;
 • Is bereid om de doelstelling van Koers VO actief te onderschrijven;
 • Is voldoende beschikbaar en heeft de energie om de functie adequaat in te vullen;
 • Is reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en kan in een collegiaal team functioneren;
 • Is bereid om de (individuele) klankbordfunctie voor de bestuurder te vervullen;
 • Heeft een bewezen professioneel en relevant netwerk en sterke binding met de regio;
 • Is bekend met het RvT model en met het werken volgens de principes van de Code Goed Bestuur van de VO-raad.

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn is de RvT van Koers VO op zoek naar een nieuw lid, dat complementair is aan de zittende leden, de missie en visie van Koers VO onderschrijft en graag een bijdrage levert aan dit mooie samenwerkingsverband in de vorm van waardengericht toezichthouden. Er wordt gezocht naar een lid met het accent op innovatie, ICT en anders organiseren.

De nieuwe toezichthouder:

 • Heeft ervaring in stevige projectmatige functies en/of eindverantwoordelijke posities op het terrein van innovatie en ICT bij dienstverlenende organisaties;
 • Heeft aantoonbare kennis van nieuwe samenwerkings- en ondersteuningsvormen;
 • Heeft visie op de positie van Koers VO als samenwerkingsverband voor passend onderwijs;
 • Is maatschappelijk en politiek betrokken met een duidelijke visie op diversiteit en inclusie;
 • Heeft lef en durf en denkt vooral vanuit het perspectief van de leerling;
 • Heeft de dienstverlening aan en ondersteuning van de leerling en zijn netwerk voor ogen;
 • Heeft visie op en ervaring met innovatie op proces-, product- en technologisch niveau;
 • Is in staat om vanuit kennis en ervaring nieuwe perspectieven te schetsen; 
 • Is een out-of-the-box denker;
 • Beschikt over een professioneel netwerk (in aanpalende sectoren) binnen het werkgebied van Koers VO.

De raad van toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, deskundigheid, maatschappelijke achtergrond en leeftijd.

Honorering
De vergoeding voor een onafhankelijk Lid van de Raad van Toezicht bedraagt € 2.500,- exclusief BTW, scholingsbudget en onkostenvergoeding.

Uw interesse
Indien u interesse heeft in deze functie dan verzoeken wij u uw brief en cv te uploaden via de sollicitatiebutton onder deze vacature.

Indien u vragen heeft over deze functie kunt u zich richten tot Dianne Kurvers, dianne.kurvers@movimento-zorg.nl of via kantoor op 030-7115611.
Graag zien wij uw sollicitatie voor 10 mei 2021 tegemoet.

De planning van de procedure is als volgt:

 • Gesprekken bij Movimento worden gepland in de weken 19 t/m 21;
 • De eerste gesprekken met de selectiecommissie bij Koers VO zijn gepland in week 22;
 • Verdiepende gesprekken (optioneel) zijn gepland in week 23;
 • Gesprekken met de adviescommissie zijn in week 24;
 • Kennismaking en benoeming in de ALV-vergadering in week 25. 
Organisatie: Bureau Koers VO
Dienstverband: Vast, Parttime
Publicatiedatum: 2021-05-06 16:25:06
Branche: Onderwijs
Functiegebied: RvT/RvC
Plaats: Rotterdam
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2021 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: