Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Lid raad van toezicht (reactietermijn verstreken)

Logo_SMO_VT_SG Vacature Lid raad van toezicht (reactietermijn verstreken) Movimento Zorg

Een inspirerende toezichthouder met
bestuurlijke ervaring en focus op kwaliteit en veiligheid

De organisatie
SMO Breda e.o., Veilig Thuis West-Brabant, Stichting Vrouwenopvang Safegroup en STEMO  zijn vier zelfstandige stichtingen die vallen onder eenheid van bestuur en toezicht. STEMO is de stichting waarin het vastgoed is ondergebracht.  De overige 3 stichtingen kennen elk een MT en een ondernemingsraad, SMO Breda en Vrouwenopvang Safegroup hebben daarnaast een eigen cliëntenraad.

SMO Breda e.o. richt zich met name op dak- en thuislozen (inclusief beschermd wonen), Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en Vrouwenopvang Safegroup biedt ambulante hulp en (crisis)opvang voor kinderen en volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld. De bundeling van deze 3 organisaties maakt dat zij beschikken over krachtige expertise op het gebied van veiligheid, opvang, participatie en herstel voor mensen die tijdelijk in een kwetsbare situatie verkeren.

De situatie
SMO-VT-SG verschillen van elkaar waar het gaat om de fase van organisatieontwikkeling en de financiële positie. Daarnaast is er sprake van vastgoed ontwikkelingen en regionale spreiding van de stichtingen.
De stichtingen worden geleid door één directeur-bestuurder die een jaar geleden is aangetreden. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het vergroten van de onderlinge synergie en verbinding. Er zijn inmiddels een gedeelde visie gevormd en kernwaarden beschreven en er worden stappen gezet om te komen tot een gezamenlijke strategie. Ook de medezeggenschapsorganen zijn mogelijkheden voor samen optrekken aan het verkennen.

De uitdaging
De ontwikkeling van de samenwerking vindt plaats tegen een dynamische achtergrond, zoals de covid pandemie, wijzigingen in financiering en krapper wordende financiële kaders, verandering in de visie op maatschappelijke opvang door de gemeentelijke opdrachtgevers. Recent tekenen zich daarbij relevante maatschappelijke ontwikkelingen af die van invloed zijn op de vraagzijde, zoals de toenemende woningschaarste, energiearmoede en het tekort aan opvangplekken voor diverse doelgroepen. 

De uitdaging voor de komende jaren is het in maatschappelijk moeilijke tijden borgen van (nood)opvang voor en empowerment van mensen voor wie een (veilig en stabiel) thuis niet vanzelfsprekend is.
Dit vraagt om het:

 • Versterken van de onderlinge synergie tussen de 3 stichtingen;
 • Vormgeven aan verdere netwerkontwikkeling;
 • Goed aangesloten blijven op het (met name gemeentelijk) opdrachtgeverschap;
 • Aansluiting van cliënten organiseren op hun sociale omgeving.

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De Governancecode Zorg is de basis van waaruit de raad van toezicht uitvoering geeft aan haar toezichthouderschap. Samen met de directeur-bestuurder draagt de raad van toezicht verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de governance.  De raad van toezicht vervult haar toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de 4 stichtingen haar maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënt daarin.

De raad van toezicht vergadert zesmaal per jaar, en heeft een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren. Het contact met de medezeggenschap is in de raad van toezicht onderling verdeeld.

De vacature
Per januari 2023 ontstaat een vacature voor een lid van de raad van toezicht, tevens als voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Het profiel
De leden van de RvT zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan de individuele en gezamenlijke opgave van SMO-VT-SG. Een lid van de RvT van SMO-VT-SG beschikt over algemene toezichthoudende competenties, onderschrijft de Governancecode Zorg en is voldoende beschikbaar. 

Voor de huidige vacature ligt het accent op de volgende competenties en drijfveren:

 • Ervaren bestuurder: kent de dynamiek aan de bestuurstafel en beschikt over een relevant netwerk
 • Kwaliteit en veiligheid: heeft affiniteit met kwaliteit en veiligheid en bij voorkeur ervaring in Zorg & Welzijn of het Sociaal Domein.
 • Sparringpartner met visie: heeft een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen in de hierboven genoemde sectoren en weet te inspireren;
 • Cliëntgericht: is intrinsiek betrokken bij cliënten en hun directe omgeving met een duidelijke visie op eigen kracht en participatie;
 • Medewerker gericht: heeft een visie op goed werkgeverschap en ervaring met duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van eigenaarschap;
 • Constructief kritisch: houdt van kritisch en uitdagend bevragen en weet ook met humor lucht in de discussie te brengen; 
 • Autonoom en stevig: kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en dit inbrengen;
 • Open en reflectief: zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;
 • Teamspeler: is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt graag gebruik van elkaars expertise.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die past binnen de WNT-normering voor klasse III en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt SMO-VT-SG samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl).
Reageren kan tot en met 18 december a.s.

Informatie procedure
Het proces is als volgt ingericht:
De gesprekken met Anemone Bögels vinden online plaats in week 1-2023
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen. In week 2-2023 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats, een optionele tweede ronde verdiepende gesprekken en het adviesgesprek zijn gepland in week 3.
Doelstelling is om het nieuwe lid RvT te benoemen in de RvT vergadering van 24 januari 2023.

Organisatie: SMO Breda
Publicatiedatum: 2022-11-18 16:30:05
Plaats: Breda
Regio: Noord Brabant

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: