Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Lid raad van toezicht (reactietermijn verlopen)

Logo_Dichterbij Vacature Lid raad van toezicht (reactietermijn verlopen) Movimento Zorg

Een innoverende toezichthouder
met een eigentijdse kijk op medezeggenschap

De organisatie
Dichterbij is er voor mensen met een verstandelijke beperking en de mensen om hen heen in Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland. Dichterbij levert zorg op maat in alle levensfasen, kijkend naar wat de cliënt en diens netwerk nodig hebben. Het zorg- en ondersteuningsaanbod bestaat uit wonen, dagbesteding, ondersteuning thuis en op school, onderzoek en behandeling, naschoolse dagopvang, logeren en vakantieopvang. Onder de naam STEVIG verlenen we ook crisisopvang, specialistische en forensische zorg. Dichterbij is volop in ontwikkeling vanuit een gezonde financiële positie.

Bij Dichterbij wonen 2.200 cliënten, verspreid over circa 925 woonlocaties. Vanuit circa 70 locaties vindt dagbesteding plaats. Cliënten van Dichterbij geven hun kwaliteit van leven gemiddeld een 8,2. De omzet van Dichterbij bedraagt circa € 270 mln. en er werken ongeveer 2.850 fte medewerkers.

De visie
De visie van Dichterbij is opgesteld als een ode waarin de cliënt centraal staat en waarin het vastbesloten streven naar het mede-realiseren van een volwaardige plek in de samenleving voor cliënten tot uitdrukking wordt gebracht. Vanuit deze ode en vanuit de kernwaarden: open, samen, professioneel en betrokken wordt door alle medewerkers bijgedragen aan een betekenisvol leven voor de cliënt. Lees de Ode van Dichterbij of kijk voor meer informatie op www.dichterbij.nl of lees het jaarbeeld van 2021.

De uitdaging
De komende jaren beloven gure tijden te worden voor de langdurige zorg, waarbij ook Dichterbij te maken zal krijgen met schaarste op de arbeidsmarkt en meer knellende financiële kaders. Dichterbij zal al haar creativiteit en talent nodig hebben om haar visie waar te kunnen maken. Met als relevante thema’s:  aantrekkelijk werkgeverschap en het digitaal en in de fysieke omgeving faciliteren van zowel meer zelfredzaamheid van cliënten als van het mensgericht samenwerken van medewerkers en informele zorgverleners.

Bestuur en toezicht
Dichterbij wordt bestuurd door een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De raad acteert binnen een collegiaal verband met collectieve verantwoordelijkheid en heeft haar ‘Toezichtkader Stichting Dichterbij’ vastgesteld.
De raad vergadert 6 keer per jaar in volledige samenstelling, waaronder een ‘Hei2Daagse’ in het najaar. Daarnaast worden op toerbeurt de vergaderingen met de OR en CCR bijgewoond. Tenslotte wordt van de leden verwacht hun expertise waar nodig flexibel in te zetten.
Conform het rooster van aftreden ontstaat per 1 januari 2023 een vacature voor de positie van Lid van de Raad van Toezicht op basis van een niet-bindende voordracht van de ondernemingsraad.

De vacature
Specifiek voor deze vacature op niet-bindende voordracht van de OR is Dichterbij op zoek naar kandidaten met ruime kennis en ervaring op het gebied van digitale (zorg)innovatie, werkgeverschap en met een (vernieuwende) visie op medezeggenschap en zo mogelijk een juridische achtergrond.

Het profiel
Een lid van de RvT van Dichterbij beschikt over algemene toezichthoudende competenties, staat positief kritisch ten opzichte van de  Governancecode Zorg en is voldoende beschikbaar. 

Daarnaast gaat het voor de huidige vacature om de volgende aanvullende competenties en drijfveren:

  • Moedig toezichthouder: Heeft lef en is intrinsiek gecommitteerd aan de visie van Dichterbij;
  • Ervaren innovator: Heeft expertise op het gebied van innovatie in de zorg, met name op het gebied van digitalisering van zelfredzaamheid en welzijn en aantrekkelijk en efficiënt werken;
  • Eigentijds werkgeverschap: Heeft ervaring met duurzame inzetbaarheid, eigenaarschap en eigentijdse zeggenschap;
  • Sparringpartner met visie: Heeft een goed beeld van de trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de zorg in brede zin en een relevant netwerk op dat vlak;
  • Autonoom en stevig: Kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en dit inbrengen;
  • Constructief kritisch: houdt van kritisch bevragen en challengen om met elkaar verder te komen;
  • Transparant en toegankelijk: zowel voor de collega RvT- leden, de bestuurder als de OR;
  • Humor en relativerend: teamspeler die met humor lucht in de dialoog weet te brengen.

Samenstelling team
De leden van de Raad van Toezicht dienen complementair te zijn in achtergrond, ervaring en persoonlijkheid. Er wordt gestreefd naar evenwichtigheid en diversiteit in de teamsamenstelling. Gelet op de huidige samenstelling gaat de voorkeur bij deze vacature uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding € 16.260 per jaar plus reiskosten, conform wettelijke bepalingen (WNT 2) en regelingen NVTZ.

Interesse?
Dichterbij laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in uw agenda passen.
Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 augustus. 

Informatie procedure
De gesprekken met Anemone Bögels vinden (online) plaats in week 35 en 36.
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen.
Maandag 26 september vindt de eerste ronde selectiegesprekken bij Dichterbij plaats, de tweede ronde verdiepende gesprekken en een adviesgesprek zijn gepland op maandag 3 oktober resp. een nog nader te bepalen datum. Doelstelling is de procedure 10 oktober af te ronden met de benoeming door RvT.

Organisatie: Dichterbij
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-07-12 14:25:08
Plaats: Gennep
Regio: Limburg

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: