Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Lid Raad van Commissarissen (succesvol ingevuld)

Logo_FS Vacature Lid Raad van Commissarissen (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Organisatie en context
FamilySupporters is vijf jaar geleden gestart met een dubbele ambitie: hoogwaardige, integrale hulp geven aan mensen van alle leeftijden met complexe zorgvragen op psychosociaal gebied én een substantiële bijdrage leveren aan de zorgvernieuwing in Nederland. FamilySupporters gaat voor optimale kwaliteit van leven én wil een oplossing zijn voor het doolhof in de complexe zorg. FamilySupporters is actief in Ggz, jeugdhulp, Wmo, langdurige zorg en forensische behandeling. Juist door de combinatie van verschillende sectoren is het mogelijk om domeinoverstijgende zorg te leveren. Zorg voor je leven!

Inmiddels is FamilySupporters van een creatieve startup uitgegroeid tot een stevige, kleurrijke zorgonderneming met een uniek zorgconcept. Met zo’n 600 collega’s bieden zij in 19 lokale, zelfstandige vestigingen hulp aan 4000 cliënten van 0-100+ jaar, verdeeld over diverse zorgsoorten. De instroom is groot, de kleinschalige teams wil men behouden, dus FamilySupporters groeit gestaag door in het aantal nieuwe vestigingen. Deze worden opgebouwd met ‘celdeling’ vanuit bestaande teams. Men streeft naar een landelijke dekking.

Met de groei van FamilySupporters tot volwassen zorgonderneming ontstaan uiteraard ook uitdagingen in de structuur en sturing in de organisatie. Vorig jaar heeft de oprichter Linda Bijl de bestuurlijke verantwoordelijkheid overgedragen aan een nieuwe RvB. Ze blijft aan als aandeelhouder.
De nieuwe RvB heeft als opdracht de organisatie te professionaliseren: meer rust, meer vaste werkwijzen, meer planning en controle, meer structuur in de zorginhoudelijke ontwikkeling en meer structureel overleg.

RvC
FamilySupporters kent een RvC. De raad van commissarissen houdt toezicht op de zorgonderneming FamilySupporters B.V. en de lokale vestigingen. Leden van de raad van commissarissen onderschrijven de Governance code Zorg en handelen daarnaar.
De raad van commissarissen zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De raad van commissarissen stelt het bestuur in de gelegenheid voorafgaand advies uit te brengen over de profielschetsen van commissarissen.

Als commissaris onderschrijft u het unieke concept van FamilySupporters en wenst u om die reden bij te dragen aan de organisatie. U denkt en doet mee in de ontwikkeling en exploitatie van dit unieke zorgconcept en bijbehorende dynamische, wendbare organisatievorm. Samen met de andere leden van de raad van commissarissen geeft u vorm aan verdere professionalisering en uitbreiding en bijbehorend toezicht. De cultuur is informeel, transparant, ondernemend en ontwikkelingsgericht.

De raad van commissarissen vergadert minimaal 4 keer per jaar in aanwezigheid van het bestuur. Daarnaast zijn er contacten en bijeenkomsten gericht op specifieke thema’s en bij belangrijke beslissingen. Leden van de RvC krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Commissaris met zorginhoudelijk profiel

Op dit moment bestaat de raad uit drie leden. Men is op zoek naar een vierde lid met inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de zorg.

Specifieke kwaliteiten
Voor de commissaris met zorginhoudelijk profiel is FamilySupporters op zoek naar een kandidaat die inhoudelijk brede kennis heeft van en ervaring heeft in de zorg. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken die spelen in de zorg in het algemeen en in het bijzonder van de strategische vraagstukken die spelen in de zorgsoorten waarbinnen FamilySupporters B.V. en de lokale vestigingen actief zijn (jeugdwet, Wmo, GGZ, Wlz, forensische zorg). Een onafhankelijke visie op de zorg, ondanks eigen specialisaties. Iemand die in staat is om daarmee brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te stellen van de raad van commissarissen en het bestuur.
En die de vertaalslag weet te maken naar de unieke organisatie die FamilySupporters is, en gevoel heeft voor de bijzondere context waarbinnen FamilySupporters opereert: een organisatie in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen. Dit vraagt om een kandidaat met bestuurlijke ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in complexe organisaties. Een persoon met academisch denk- en werkniveau, en ervaren in toezicht.

Algemene kwaliteiten
Alle leden van de RvC dienen over de volgende vaardigheden/ kwaliteiten te beschikken:

 •  Kennis van Governance
 •  Onafhankelijkheid: Er zijn geen zakelijke of nauwe persoonlijke banden met collega toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden waardoor er op structurele basis sprake is van belangenverstrengelingen. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van het bestuur en collega toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor FamilySupporters B.V. en de lokale vestigingen.
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand: Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van FamilySupporters B.V. en de lokale vestigingen en voelen zich betrokken bij wat er speelt. De leden zijn in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.
 • Snel overzicht en inzicht verwerven: De leden zijn in staat om met de door het bestuur verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt binnen en rondom FamilySupporters B.V. en de lokale vestigingen en in complexe strategische vraagstukken. De leden zijn in staat om zich hierover binnen beperkte tijd een oordeel te vormen. Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan.
 • Ontvankelijk;
 • Besluitvaardig;
 • Proactief in houding en gedrag;
 • Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen;
 • Samenwerken in teamverband;
 • Kritische zelfreflectie;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Beschikbaarheid.

Honorarium
De leden ontvangen een vergoeding van € 5.000,- per jaar, en worden aangesteld voor een periode van vier jaar, met de optie tot een tweede termijn van vier jaar.

Procedure
Voor de invulling van deze vacatures werkt FamilySupporters samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Booij Liewers of Erik Sprang op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). Reageren kan tot en met 16 mei as.

Informatie procedure

 •   De gesprekken bij Movimento vinden plaats in week 20, 21, en 22. 
 •   De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen.

 

Organisatie: Familysupporters
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-04-22 10:45:16
Plaats: Amsterdam
Regio: Noord-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: