Terug naar vacature-overzicht

Lid Raad van Bestuur (succesvol ingevuld)

Logo_GGZ_WNB Vacature Lid Raad van Bestuur (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een inspirerend bestuurder, sterk in bedrijfsvoering


Het hieronder beschreven profiel is het concept wervingsprofiel

De organisatie
GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg en zet zich in voor de psychische gezondheid in de regio Westelijk Noord-Brabant en (deels) Tholen. GGZ WNB biedt gespecialiseerde diagnostiek, consultatie, behandeling en begeleiding voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en de gevolgen daarvan. De zorg is herstelondersteunend, kortdurend als het kan en langer  waar nodig. ‘Respect, aandacht en openheid´ zijn daarbij de uitgangspunten.
GGZ WNB omarmt het gedachtegoed van Machteld Huber rond positieve gezondheid, en vindt daarmee aansluiting in de regio bij andere organisaties. Tegelijkertijd werkt de organisatie samen met de Erasmus universiteit en de universiteit van Tilburg, o.a. in een bijzonder hoogleraarschap. Herstelondersteunende zorg wordt vorm gegeven door actief te investeren op het bestrijden van stigma en discriminatie, het zorg dragen voor de integratie van drie bronnen van kennis (wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis) en het sturen op herstel op vier gebieden (klinisch, maatschappelijk, functioneel, persoonlijk). Daarnaast biedt GGZ WNB Basis GGZ onder de naam GGZuidland.

GGZ WNB is sterk in mensenwerk, de medewerkers staan aan de basis: GGZ WNB heeft  de expliciete ambitie een moderne, professionele en daarmee aantrekkelijke  werkgever te zijn. Daarbij is leidend aandacht voor eigen regie van medewerkers, en een sfeer van vertrouwen, openheid en feedback. Daar werkt de organisatie op dit moment hard aan.

De situatie
De zorg van GGZ WNB was tot voor kort georganiseerd in 8 Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s), die doelgroepgericht zijn samengesteld. Momenteel vindt er een herstructurering plaats, waarbij er sprake is van drie domeinen: ambulante zorg, klinische zorg en gespecialiseerde zorg.
De zorg wordt vanuit verschillende professionele disciplines ondersteund zoals de Bestuursdienst, Marketing & Communicatie, Facilitair & Vastgoed, Financiën & Control, HR & Opleiding en Informatisering & Automatisering.

De uitdaging
GGZ WNB heeft recent haar strategie herijkt, resulterend in een nieuwe meerjarenstrategie en besturingsvisie, waarvan onderstaande vier organisatieprogramma’s de basis vormen:

 • Toegang tot en kwaliteit van zorg;
 • Werkgeverschap en opleiding;
 • (Financiële) ontschotting tussen de diverse zorgsectoren;
 • Een ecologisch zorglandschap op het landgoed.

Deze vormen het vertrekpunt voor de bestuurlijke opgave de komende jaren.

De functie
GGZ WNB kent een raad van toezicht-model, waarbij de tweehoofdige raad van bestuur collegiaal en integraal verantwoordelijk is voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft leiding aan het managementteam. GGZ WNB kent een VMS, OR, CCR, een Verpleegkundige Agogen en Verzorgende Advies Raad en Familieraad die de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
De raad van bestuur bestaat op dit moment uit een vaste en een interim bestuurder. GGZ WNB wil overgaan tot een vaste invulling van de interim positie. Naast Els Govers, die een zorg inhoudelijke achtergrond heeft, zoekt men nu een collega bestuurder die een achtergrond in bedrijfsvoering heeft. Samen zijn zij integraal verantwoordelijk.

De functie-eisen
Om de uitdagingen waar GGZ WNB voor staat samen met de organisatie goed te kunnen vervullen, zoekt GGZ WNB een inspirerend  bestuurder, met bedrijfsvoeringen vastgoed als expertise, die medewerkers en stakeholders enthousiasmeert en consistent weet te verbinden op de visie. Dit vraagt de volgende competenties en persoonskenmerken:

 • Inspirerend met realisatiekracht: zet de schouders onder de visie en strategische koers van GGZ WNB en draagt deze met trots uit; Onderschrijft de recent herijkte visie.
 • Bestuurder: bedrijfskundig sterk, heeft ervaring met de GGZ en specifiek met bedrijfsvoering, en vastgoed; Kan de inhoudelijke visie vertalen naar de bedrijfsvoering.
 • Verbinder en bouwer: weet medewerkers te enthousiasmeren, weet met medewerkers, (keten)partners en externe relaties invulling te geven  aan de strategische koers;
 • Toekomstgericht en netwerker: weet wat speelt in de GGZ en welke ontwikkelingen op de organisatie afkomen en beschikt over een relevant netwerk; heeft goed gevoel voor politieke verhoudingen binnen en buiten de organisatie.
 • Collegiaal en complementair: weet complementariteit vanuit collegiale samenwerking maximaal te benutten;
 • Oog voor medezeggenschap: ziet de meerwaarde van medezeggenschap is erop gericht om tegenspraak en inspraak daadwerkelijk op te vangen en te benutten en deze mee te wegen in de besluitvorming.
 • Ontwikkelingsgericht: Heeft affiniteit met organisatieontwikkeling, faciliteert en bevordert mede-eigenaarschap en veranderkracht van medewerkers.

Als aanvullende persoonskenmerken is gewenst dat de bestuurder communicatief, mensgericht, evenwichtig, consistent en toegankelijk is, humor heeft en relativeringsvermogen. Ook wordt verwacht dat de bestuurder zich voor langere tijd wil binden aan GGZ WNB.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2), klasse V. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband voor onbepaalde tijd.

Interesse?
GGZ WNB laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij-Liewers of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen.
Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zondag 2 januari a.s. 

Informatie procedure
Het proces is als volgt ingericht:

 • Vacaturestelling en searchfase: december;
 • Gesprekken met Astrid Booij-Liewers en Anemone Bögels in week 1 en 2;
 • Eerste selectieronde: vrijdag 21 januari
 • Adviesgesprekken: maandag 31 januari (onder voorbehoud)
 • Verdiepende gesprekken met selectiecommissie: week 5
 • Nadere ‘informele’ kennismaking met zittende bestuurder: week 6
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek: Week 7
 • Het streven is om de procedure voor 1 maart 2022 af te ronden.


Een competentie en talentmeting maakt onderdeel uit van de procedure.

Organisatie: GGZ Westelijk Noord-Brabant
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2021-12-14 10:55:03
Branche: GGZ
Functiegebied: RvB/Directie (eindverantwoordelijk)
Plaats: Halsteren
Regio: Noord Brabant

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: