Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Directeur - Bestuurder (succesvol ingevuld)

Logo_mantelzorgnl Vacature Directeur - Bestuurder (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Directeur-Bestuurder MantelzorgNL en MantelzorgNLPRO
Boegbeeld voor vereniging en stichting, die inspireert, positioneert en agendeert

De organisatie
MantelzorgNL is een ondernemende, vooruitstrevende en krachtige organisatie en is leidend op het thema mantelzorg. MantelzorgNL is er voor iedereen die mantelzorger is, mantelzorger wordt of met mantelzorgers werkt. De organisatie staat nadrukkelijk voor verbinding met de achterban. Dit betekent dat MantelzorgNL de belangen van mantelzorgers behartigt en hen ondersteunt. Daar hoort een sterke relatie bij met organisaties en instellingen die voor hen belangrijk zijn.

MantelzorgNL heeft een verenigingsstructuur die bestaat uit een ledenraad, een raad van toezicht en een landelijk bureau. Iedereen, zowel mantelzorgers als mensen die mantelzorg een warm hart toedragen, kan lid worden van de vereniging. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging MantelzorgNL en is zo divers mogelijk samengesteld. Via de ledenraad worden actuele landelijke en regionale ontwikkelingen zo breed mogelijk verzameld en getoetst. De ledenraad heeft verschillende bevoegdheden waaronder het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, het jaarverslag en de jaarrekening van de vereniging.

Vereniging MantelzorgNL voert de prestatieafspraken uit die de vereniging jaarlijks maakt met het Ministerie van VWS. Dat zijn gesubsidieerde activiteiten zoals vastgelegd in het Activiteitenplan en (innovatie)projecten die worden gefinancierd uit additionele projectsubsidies van WVS en/of andere fondsen. De vereniging is niet alleen vraagbaak voor mantelzorgers. Zij ontwikkelt ook ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en geeft landelijke bekendheid aan het thema mantelzorg. Zij is dé expert op het gebied van mantelzorg.

Stichting MantelzorgNL richt zich, onder de merknaam MantelzorgNLPRO, op alle professionals die met mantelzorgers te maken hebben.  Onder de stichting vallen o.a. de ontwikkeling van producten en diensten ter ondersteuning van mantelzorgers en de ondersteuning van organisaties en overheden op het gebied van mantelzorg en informele zorg. Daarnaast exploiteert de stichting een portfolio ‘Scholing en Advies’. Binnen de stichting wordt projectmatig gewerkt, met een vaste kern en een flexibele schil.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging en stichting. De benoeming van de leden van de raad van toezicht gebeurt door de ledenraad op bindende voordracht van de raad van toezicht (met inachtname van de profielschets). Vereniging MantelzorgNL en stichting MantelzorgNL hebben dezelfde raad van toezicht en bestuurder. Bij de stichting zijn circa 460 organisaties uit het werkveld aangesloten. Het bureau van MantelzorgNL is gevestigd in Zeist en voert de taken van de vereniging en de stichting uit. Bij het bureau zijn ongeveer 40 medewerkers werkzaam.

De situatie 
De afgelopen jaren is er succesvol gewerkt aan het bestendigen en positioneren van MantelzorgNL. Zo zijn de banden met VWS, gemeenten en de leden stevig aangehaald en zijn er diverse samenwerkingsverbanden ontstaan. Aan de hand van een besturingsfilosofie die uitgaat van de principes van zelforganisatie, is een platte organisatiestructuur gerealiseerd.
MantelzorgNL is trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt. Het verhaal van MantelzorgNL is in allerlei media aan bod gekomen en het maatschappelijk belang van mantelzorg is vertaald in relevante publicaties. Ook bellen de afgelopen jaren steeds meer mensen de mantelzorglijn voor advies.
De koers en richting van de stichting is uitgewerkt in een businessplan, waarbij met name de groeipotentie van de stichting in het oog springt. Er breekt nu een nieuwe fase aan waarin de organisatie klaar gemaakt moet worden om de ambities zoals beschreven in het businessplan op passende wijze te verzilveren. 

De uitdaging
Het thema mantelzorg is actueler dan ooit en neemt een belangrijke plaats in binnen onze maatschappij. Nederland kent 5 miljoen mantelzorgers, waarvan er 830 duizend mantelzorgers intensief en langdurig zorg verlenen. De druk op mantelzorgers neemt de komende jaren verder toe omdat het aantal zorgvragers door vergrijzing toeneemt, terwijl het aantal potentiële beschikbare mantelzorgers afneemt. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de kwaliteit van leven van zorgvragers en mantelzorgers, maar ook voor de vraag naar publiek gefinancierde zorg. Dit maakt eens te meer duidelijk dat het goed zorgen voor mantelzorgers van groot belang is voor de zorg in Nederland.

De veranderende omstandigheden waaronder MantelzorgNL haar missie en doelen moet realiseren, zowel op het gebied van gezondheidszorg en mantelzorg als financieringsbronnen en geldstromen, vereisen een flexibele en wendbare organisatie. Om ook in de toekomst een belangrijke speler in het veld te zijn, moeten de vereniging en de stichting zich steeds weer inspannen en blijven ontwikkelen. De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn:

 •   Doorontwikkelen van de visie op mantelzorg. Dit thema continue op positieve wijze onder de aandacht brengen, waardoor impact wordt gemaakt;
 •   Het creëren van gelijkwaardigheid tussen formele en informele zorg, zodat de positie van de mantelzorger verder wordt versterkt;
 •   Het terugdringen (verminderen) van overbelasting van mantelzorgers en mantelzorgontsporing;
 •   Maatschappelijk ondernemen door het uitbreiden van de activiteiten van de stichting zoals beschreven in het businessplan;
 •   De kennis en kunde van de organisatie en de ledenraad optimaal benutten om wendbaar te zijn en flexibel in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen;
 •   Het als bestuurder zichtbaar zijn binnen VWS, gemeenten en andere samenwerkingsverbanden, zodat de juiste verbindingen gemaakt kunnen worden. 

De functie
De bestuurder is verantwoordelijk voor zowel de vereniging als de stichting. Sinds 2019 bestaat MantelzorgNL uit een personele unie tussen bestuur en personeel van de vereniging en stichting.
Als bestuurder kom je op voor de belangen van alle mantelzorgers en zorg je voor impact op landelijk niveau als het gaat om mantelzorg. Daarnaast ben je als bestuurder verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de stichting waarvoor ondernemende kwaliteiten worden gevraagd.
Recent heeft de huidige bestuurder aangegeven de organisatie te verlaten en daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe bestuurder voor MantelzorgNL.

De functie-eisen
Om de uitdagingen waar MantelzorgNL voor staat met alle betrokkenen goed te kunnen vervullen, zoeken wij een ondernemende bestuurder die professionals duurzaam weet te inspireren en te faciliteren

 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • Maatschappelijk betrokken manager, directeur, bestuurder: bedrijfskundig en procesmatig onderlegd, kennis en ervaring met het positioneren en inrichten van organisaties en gevoel voor bestuurlijke- en netwerkverhoudingen;
 • Inspirerend en toekomstgericht; maakt als boegbeeld van de organisatie impact op landelijk niveau, zet de schouders onder de visie en strategische koers en draagt deze met trots uit, weet wat er speelt in de markt en welke ontwikkelingen op de organisatie afkomen en kan dit in de media met verve voor het voetlicht brengen;
 • Ondernemend: creatief ondernemerschap, out of the box en oplossingsgericht;
 • Sensitief besluitvaardig: kan met draagvlak en zorgvuldigheid knopen doorhakken zonder mensen daarin te verliezen, heeft goed gevoel voor politieke verhoudingen binnen en buiten de organisatie;
 • Intrinsiek samenwerkingsgericht: is toegankelijk, gaat het goede gesprek aan, bestuurt vanuit vertrouwen, benut de kracht en het potentieel van de gehele organisatie (de leden, ledenraad, raad van toezicht, (mede)zeggenschap en het personeel) en werkt actief samen met (keten)partners en externe relaties om invulling te geven aan de strategische koers;
 • Benut de kracht van (mede)zeggenschap: ziet de meerwaarde van medezeggenschap, is erop gericht om tegenspraak en inspraak daadwerkelijk te benutten en deze mee te wegen in de besluitvorming en weet collegiale samenwerking maximaal te benutten;
 • Ontwikkelingsgericht: heeft affiniteit met organisatieontwikkeling, faciliteert en bevordert mede-eigenaarschap en veranderkracht van medewerkers. Weet met een gedragen visie, heldere kaders en ruimte voor eigenaarschap professionals te inspireren, te enthousiasmeren en te verbinden.

Als aanvullende persoonskenmerken is gewenst dat de bestuurder creatief is, kan relativeren en beschikt over humor, (zelf)reflectief vermogen en flexibiliteit in stijl.

De honorering van de bestuurder valt onder het algemene bezoldigingsmaximum van de WNT. In overeenstemming met de zwaarte van de functie en de omvang van de organisatie wordt een maximum honorering van € 120.000,- gehanteerd. Dienstverband is 32-36 uur.

Interesse?
MantelzorgNL laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Marieke Muller of Erik Sprang (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen. Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maandag 19 september.

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 1 november 2022 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:
● Gesprekken met Movimento in week 38-39;
● Online competentie- en talentmeting kandidaten die voor eerste ronde genodigd worden;
● Eerste gespreksronde (gesprekken met brede vertegenwoordiging in 3 commissies): week 41;
● Tweede gespreksronde (presentatie of opdracht): week 41/42;
● Kennismaking overige rvt-leden: week 42/43;
● Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek 43;
● Benoeming geselecteerde kandidaat door rvt: week 43;

Organisatie: MantelzorgNL
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-09-01 15:25:04
Functiegebied: RvB/Directie (eindverantwoordelijk)
Plaats: Zeist
Regio: Utrecht

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: