Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Bestuurder (succesvol ingevuld)

Logos_Cooperatie_Rijn_en_Duin Vacature Bestuurder (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een bestuurder met visie
die de coöperatie Rijn en Duin inspirerend weet te verbinden

De organisatie
De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. De eerste lijn speelt hierop in door nauwere samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners, met de gespecialiseerde zorg en steeds meer ook met het sociaal domein. De multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn is in Zuid-Holland Noord de basis voor de vorming van de Coöperatie Rijn en Duin, een samengaan van vier zorggroepen: stichting Alphen op één Lijn (AOEL), coöperatie WSV support, stichting Rijncoepel en stichting Zorggroep Katwijk. Deze zorggroepen hebben in 2021 besloten op zes beleidsterreinen regionaal samen op te willen trekken en daartoe toe te werken naar één regio-organisatie per januari 2023. Aan deze regio-organisatie zijn ruim 20 wijksamenwerkingsverbanden verbonden met zo’n 500.000 ingeschreven patiënten.  De stichting Knooppunt Ketenzorg, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en organisatie van ketenzorgprogramma’s, zal per dezelfde datum ook onderdeel uitmaken van de Coöperatie Rijn en Duin.

De situatie
In 2022 wordt onder begeleiding van een kwartiermaker door een stuurgroep vormgegeven aan  het samengaan van de vier zorggroepen en Knooppunt Ketenzorg onder het motto ‘Samen Doen’. Per 1 januari 2023 is de nieuwe organisatie een feit. De wsv-en zijn de basis én de leden van de toekomstige regio-organisatie en de inhoud van de multidisciplinaire zorg staat centraal. De beleidsterreinen waarop de regionale samenwerking vooralsnog wordt vormgegeven zijn: deskundigheidsbevordering; transmurale samenwerking; ICT; kwaliteit; arbeidsmarkt en zorginnovatie. Daarnaast biedt de toekomstige regio-organisatie ondersteuning aan de aangesloten wsv-en. De visie op de multidisciplinaire samenwerking en de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio zal in de regio-organisatie verder uitwerking krijgen.

De uitdaging
De belangrijkste uitdagingen voor Coöperatie Rijn en Duin zijn:

 • Effectueren opbrengsten regio-organisatie.

Het daadwerkelijk versterken van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg middels de regio-organisatie vraagt:

- Zorgdragen voor een gezamenlijke visie en kaders voor alle onderdelen van de regio-organisatie;
- Het met elkaar invulling geven aan de kernwaarden van een gezamenlijke Rijn en Duin cultuur;
- Integratie en optimalisatie van de werkprocessen van de samenwerkende organisaties – inclusief Knooppunt Ketenzorg - met aandacht voor de verschillende culturen;
- Prioriteit geven aan de basis op orde, zowel in de ondersteuning van de wsv-en als op het gebied van de eigen bedrijfsvoering van de regio-organisatie;
- Het goed positioneren van managers en professionals in de nieuwe regio-organisatie.

 • Toegevoegde waarde voor wsv-en versterken.

De wijksamenwerkingsverbanden vormen de basis van de nieuwe coöperatie. In de wijken hebben eerstelijnszorgorganisaties te maken met een steeds complexer wordende zorgbehoefte en toenemende schaarste van professionals. Dit vraagt om het opnieuw doordenken van persoonsgerichte zorg: de juiste zorg op de juiste plek, met een belangrijke rol voor de 0e lijn (zelfzorg en mantelzorg) en samenwerking in de wijk. Voor Rijn en Duin betekent dit:

- Het uitwerken van de visie naar een gedragen ondersteuningsplan voor de wsv-en met ruimte voor lokale differentiatie waar dit waarde toevoegt;
- Het op maat faciliteren van de (door)ontwikkeling van de wsv-en;
- Met als initiële beleidsthema’s: deskundigheidsbevordering, transmurale samenwerking,  ICT, kwaliteit en arbeidsmarkt en zorginnovatie.

 • Doorontwikkelen (innovatieve) kracht Coöperatie

Coöperatie Rijn en Duin is een potentiële best practice als het gaat om de georganiseerde eerste lijn.  Met als ingrediënten: de multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden als organiserend principe, de ketenzorgprogramma’s en de lokale goede voorbeelden. Met als uitdagingen voor de regio-organisatie:

- Het ontwikkelen, onderhouden en actualiseren van eenduidige kwalitatief hoogwaardige regionale multidisciplinaire ketenzorgprogramma’s;
- Faciliteren van leren en verbeteren van en met elkaar, zowel van professionals als van wsv-en;
- Efficiënter en slagvaardiger signaleren en implementeren van (inter)nationale innovaties en verbeteringen;
- Effectieve afstemming/samenwerking met de monodisciplinaire netwerken en de huisartsenposten;
- Invulling geven aan de positionering en rol van de coöperatie in het regionale netwerk, m.n. met LUMC en Alrijne, de VVT, de GGD, GGZ en gemeenten.

De functie
Coöperatie Rijn en Duin kent een coöperatief bestuursmodel met een eenhoofdig bestuur. De bestuurder is integraal verantwoordelijk is voor het totaal te voeren en gevoerde beleid, legt verantwoording af aan de RvC en geeft leiding aan het (nog in te richten) managementteam. De bestuurder wordt daarbij ondersteund door een nog aan te trekken medisch adviseur. De algemene vergadering (ALV) wordt gevormd door de constituerende wijksamenwerkingsverbanden.
Het besturingsmodel is nog in ontwikkeling, in ieder geval zal een Eerstelijnsraad worden ingesteld voor de verbinding met de monodisciplinaire netwerken. De Eerstelijnsraad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd over (para)medische zaken. Ook de invulling van de medezeggenschap is een ontwikkelvraagstuk voor de regio-organisatie.

De functie-eisen
Om de uitdagingen waar Coöperatie Rijn en Duin voor staat samen met de wsv-en goed te kunnen vervullen, zoeken wij een inspirerend bestuurder met visie, die de wsv-en effectief weet te verbinden door toegevoegde waarde te realiseren in de regio-organisatie.

Dit vraagt de volgende competenties en persoonskenmerken:

 • Verbinder in eerstelijnszorg: kan de samenwerkingsvisie met trots uitdragen, ziet het mooie en de kracht van een regionale coöperatie van multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden;
 • Ervaren bestuurder: met gezag en bescheiden ego, bedrijfskundig sterk, heeft ervaring met postfusietrajecten en kan de vaart erin houden;
 • Toekomstgericht: weet wat speelt in de eerstelijnszorg, kan dit (doen) vertalen naar kaders voor de organisatie en faciliteert (sociale) innovatie;
 • Intrinsiek coöperatief: heeft kennis van en ervaring met het verenigings-/coöperatiemodel, is toegankelijk, gaat het goede gesprek aan, bestuurt vanuit vertrouwen en eigenaarschap en is procesmatig sterk;
 • Gezond ambitieus: durft groot te denken, is samenwerkingsgericht, ondernemend faciliterend en inspirerend voor de wsv-en en voor samenwerkingspartners in de regio;
 • Sensitief besluitvaardig: kan met draagvlak en zorgvuldigheid knopen doorhakken;
 • Eigentijds werkgever: weet trots en vitaliteit van medewerkers te vergroten, heeft hart voor persoonsgericht werken en leren, draagt zorg voor goede kaders voor en ondersteuning van eigenaarschap van medewerkers.

Als aanvullende persoonskenmerken is gewenst dat de bestuurder kan relativeren en beschikt over humor, (zelf)reflectief vermogen en flexibiliteit in stijl.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2), klasse II, mogelijk III. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband voor onbepaalde tijd.

Interesse?
Coöperatie Rijn en Duin laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij Liewers of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen.
Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zondag 11 september a.s.

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 1 november 2022 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 • Gesprekken met Movimento in week 36, 37 en 38;
 • Carrousel eerste selectieronde met 2 selectiecommissies en 2 adviescommissies: week 40;
 • Informatiepakket voor benoembare kandidaten week 40/41;
 • Verdiepende gesprekken met bestuur in week 41;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek: week 42;
 • Een klik-gesprek met de beoogd voorzitter van de RvC en de medisch adviseur in week 42/43;

  Benoeming door bestuur per uiterlijk 1 januari 2023;
  Een online competentie en talentmeting maakt onderdeel uit van de procedure.

Organisatie: Coöperatie Rijn en Duin
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-08-03 09:15:03
Plaats: Leiden
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: