Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Bestuurder (succesvol ingevuld)

Logo_Zonboog Vacature Bestuurder (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een ondernemende bestuurder die professionals
duurzaam weet te inspireren en faciliteren

De organisatie
Stichting Zonboog biedt eerstelijns zorg in de regio Rijnmond. Vanuit negen gezondheidscentra wordt huisartsenzorg, apotheekzorg, fysiotherapie en logopedie georganiseerd voor zo’n 70.000 patiënten en inwoners in de wijk. De zorgprofessionals van Zonboog werken en handelen vanuit hun beroepsnormen aan individuele en persoonsgerichte patiëntenzorg, waarbij de samenwerking met de patiënt centraal staat.
Zonboog vindt het belangrijk een goed werkgever te zijn. Om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun primaire zorgtaak, heeft Zonboog een facilitair bedrijf en een ICT bedrijf die ook diensten verlenen aan huisartsen en gezondheidscentra buiten Zonboog. Binnen en tussen de gezondheidscentra staat het uitwisselen van kennis en kunde en het stimuleren van het lerend vermogen centraal. Dit maakt Zonboog een waardevolle samenwerkingspartner in de regio.
De situatie
De afgelopen paar jaar heeft Zonboog een ontwikkeling doorgemaakt die heeft geleid tot meer lokaal ondernemerschap en innovatie in de gezondheidscentra, hoge medewerkers- en patiënttevredenheid en een beter rendement van de centra. De basis voor deze ontwikkeling ligt in de combinatie van heldere sturing én ruimte voor ‘couleur locale’, zorgprofessionals en bureaumedewerkers.
Op regioniveau is Zonboog een belangrijke speler binnen de recent vormgegeven coöperatie Rijnmond Dokters. Rijnmond Dokters verzorgt voor de coöperatieleden onder meer de gezamenlijke contractering van de ketenzorg en de vertegenwoordiging van de eerste lijn in de regio.

Zonboog acteert in een complex speelveld waar het arbeidsmarktvraagstuk in combinatie met de dubbele vergrijzing en strakkere financiële kaders dé grote uitdaging vormen. Met als opgave de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg met minder professionals bij een grotere en zwaardere zorgvraag hoog te houden. Een uitdaging die vraagt om samenwerking, zowel op het gebied van bedrijfsvoering als op de grote zorginhoudelijke vraagstukken. En om samenwerking tussen centra binnen Zonboog, binnen de coöperatie Rijnmond Dokters en in de regio met o.a. het sociale domein, ziekenhuizen, VVT en GGZ.

De uitdaging
De ontwikkelingen in de eerstelijnszorg vragen op de korte termijn om het effectief faciliteren van beschikbare menskracht, o.a. door ondersteuning en digitalisering van de praktijkorganisatie. Op de middellange termijn is het fundamenteel doordenken en vormgeven van het primaire proces van de eerstelijnszorg zelf noodzakelijk: het versterken van preventie, zelfzorg en informele zorg en het doelmatig samenwerken in de keten. Dit alles gefaciliteerd door de mogelijkheden van digitalisering en informatisering.  

Zonboog heeft met haar formule een mooie kaart in handen én mogelijkheden om voorloper te zijn op het gebied van innovatie. De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn:

Continueren en borgen ingezette ontwikkeling
Stichting Zonboog biedt een mooie en in de praktijk bewezen werkbare formule voor de georganiseerde eerste lijn, met heldere kaders en KPI’s (patiënt- en medewerkerstevredenheid en rendement) die het lokaal eigenaarschap en ondernemerschap versterken. De belangrijkste uitdaging voor de nieuwe bestuurder is de ingezette lijn door te ontwikkelen, gericht op het verder versterken van Zonboog en van de continuïteit en kwaliteit van zorg. Dit vraagt:

 • Omarmen en bestendigen van de visie, kaders en werkwijze van Zonboog gericht op het faciliteren van ondernemerschap van de centra en dat de zorgprofessionals hun tijd optimaal kunnen besteden aan hun patiënten;
 • Optimaal benutten van de in de ondersteuningsorganisatie aanwezige expertise;
 • Bieden van een onderscheidend aantrekkelijke werkomgeving voor (toekomstige) professionals;
 • Het actief mee-verantwoordelijkheid nemen in de coöperatie Rijnmond Dokters, om met elkaar krachten te bundelen en een sterke gesprekspartner te zijn in de regio Rotterdam Rijnmond;
 • Versterken van het medisch leiderschap, o.a. door de ZAR (Zorg Advies Raad) te positioneren;
 • Vroegtijdig betrekken van de medezeggenschap bij ontwikkelingen en besluiten en het met de cliëntenraad verder op maat invulling geven aan cliëntmedezeggenschap.

Benutten van kansen voor groei
Om in het licht van genoemde ontwikkelingen adequate eerstelijnszorg ook naar de toekomst toe te kunnen borgen, is voldoende schaal van belang. Voor Zonboog betekent dit:

 • Zich faciliterend te positioneren als aantrekkelijke werkgever en samenwerkingspartner in de regio;
 • Actief onderzoeken van mogelijkheden voor uitbreiding;
 • Overnemen van praktijken die niet in opvolging kunnen voorzien;
 • Soepel kunnen integreren van nieuwe centra/patiëntpopulaties;
 • Verder digitaal verbinden van praktijken in de regio.

Doorontwikkelen formule Zonboog
Om ook in de toekomst (nieuwe) professionals aan te trekken en duurzaam te verbinden aan Zonboog zijn van belang:

 • Slagvaardig (in- en extern) signaleren en faciliteren van (experimenten met) innovatieve, arbeidsbesparende werkprocessen voor de eerstelijnszorg;
 • Doorontwikkelen van de (zelfstandige) ICT-dienstverlening gericht op het verder digitaliseren van de praktijkvoering en de zorg;
 • Het verder ontwikkelen van Business Intelligence gericht op het vergroten van de lokale sturingsmogelijkheden en synergie tussen centra;
 • Het bieden van een platform voor onderlinge uitwisseling en inspiratie.

De functie
Stichting Zonboog is een overkoepelende entiteit voor de groep gezondheidscentra, apotheken en ondersteunende ondernemingen. De stichting verricht zelf geen activiteiten, maar treedt op als enig aandeelhouder/bestuurder van Zonboog Holding B.V. De dagelijkse leiding van Stichting Zonboog is in handen van een éénhoofdige Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Commissarissen.

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige bestuurder ontstaat een vacature in het 4e kwartaal 2022.

De functie-eisen
Om de uitdagingen waar Stichting Zonboog voor staat met alle betrokkenen goed te kunnen vervullen, zoeken wij een ondernemende bestuurder die professionals duurzaam weet te inspireren en faciliteren.

Dit vraagt de volgende competenties en persoonskenmerken:

 • Ervaren (zorg)bestuurder: bedrijfskundig sterk, ervaring met postfusie c.q. integratietrajecten en vastgoed- en huisvestingsvraagstukken;
 • Maatschappelijk ondernemend: durft groot te denken én faciliteert decentraal ondernemerschap, met goed oog voor een maatschappelijk verantwoorde en financieel gezonde koers;
 • Intrinsiek samenwerkingsgericht: is toegankelijk, gaat het goede gesprek aan, bestuurt vanuit vertrouwen en is procesmatig sterk;
 • Warm verbinder van professionals: weet met een gedragen visie, heldere kaders en ruimte voor eigenaarschap professionals te inspireren en te verbinden;
 • Toekomstgericht: weet medisch leiderschap te mobiliseren en te faciliteren en daarmee fundamentele innovatie te realiseren;
 • Netwerkleiderschap: weet Zonboog ook extern te positioneren als aantrekkelijke, innovatieve zorgaanbieder en beschikt over een netwerk in de regio of is in staat dit op te bouwen;
 • Ontwikkelingsgericht: gericht op leren en verbeteren en de PDCA-cyclus op alle niveaus sluitend te maken;
 • Sensitief besluitvaardig: kan met draagvlak en zorgvuldigheid knopen doorhakken;
 • Oog voor medezeggenschap: met kennis van de mogelijkheden voor en oog voor de kansen die medezeggenschap biedt.

Als aanvullende persoonskenmerken is gewenst dat de bestuurder houdt van de Rotterdamse mentaliteit, kan relativeren en beschikt over humor, (zelf)reflectief vermogen en flexibiliteit in stijl.

De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en voor de honorering wordt de schaal behorend bij Wet Normering Topinkomens (WNT 2), klasse III gehanteerd. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband.

Interesse?
Stichting Zonboog laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen.
Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maandag 15 augustus.

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 1 oktober 2022 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 • Gesprekken met Movimento in week 32-33;
 • Online competentie- en talentmeting kandidaten die voor eerste ronde genodigd worden;
 • Eerste ronde selectiegesprekken: woensdag 31 augustus;
 • Adviesgesprekken met MT, CR en OR: dinsdag 6 of woensdag 7 september;
 • Verdiepende gesprekken met selectiecommissie: woensdag 14 of donderdag 15 september;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek 37/38;
 • Benoeming geselecteerde kandidaat door RvC: week 38/39;
 • Start in Q4 2022.
Organisatie: Zonboog
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-07-12 13:00:08
Functiegebied: RvB/Directie (eindverantwoordelijk)
Plaats: Capelle aan den IJssel
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: