Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

2 Leden raad van toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_Odion Vacature 2 Leden raad van toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Op de thema’s kwaliteit en innovatie


Wie zijn wij en wat doen we?
Bij Odion vindt men dat iedereen met een beperking – lichamelijk, verstandelijk of auditief, van jong tot oud – het leven op een eigen manier moet kunnen invullen. Op school, thuis, op het werk of vrije tijd. Daarom biedt Odion gehandicaptenzorg waar nodig, voor een brede doelgroep en op allerlei vlak. De expertise richt zich op de begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel, LVB+ en doven. In totaal gaat het om zo’n 1750 kinderen en volwassenen. Het werkgebied beslaat de regio’s Waterland, Zaanstreek en Kennemerland. Odion heeft 63 locaties waar 1500 medewerkers en vrijwilligers actief zijn.

Het Kompas
Odion is een organisatie die voortdurend ontwikkelt. Odion werkt vanuit het “Kompas”, wat een leidraad en toetssteen is voor het handelen van eenieder. Het beschrijft de visie van Odion op de mens en de samenleving; de opvattingen over goede zorg en goed organiseren, hoe om te gaan met elkaar en te ontwikkelen. Het handelen van alle medewerkers van Odion wordt steeds in het licht van de visie geplaatst en hierop wordt actief gereflecteerd. Het kompas is vertaald naar de Odion methodiek, die begeleiders ondersteunt om bewust bekwaam te handelen en daarop te reflecteren.

Odion wil het ontwikkelen, uitwisselen, borgen en uitdragen van haar expertise en kennis versterken. Wetenschappelijk onderzoek rond thema’s die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, in lijn met het Kompas, is hierbij van belang. Dit doet Odion door het aangaan van verbinding met de stakeholders uit de regio.

De uitdaging
Odion is onderscheidend en wil onderscheidend blijven, met het Kompas als leidraad. Voor het toezicht betekent dit dat dit contextueel van aard is, en aansluit bij de ontwikkeling van de organisatie. 
Uitdagingen voor de toekomst liggen op het vlak van de beweging die Odion wil maken, in relatie tot de arbeidsmarkt en informele zorg enerzijds en de mogelijkheden op het grensvlak van zorg, technologie, wonen en sociale innovatie anderzijds. Om deze uitdagingen te bekostigen is het belangrijk dat Odion financieel gezond blijft.

Raad van toezicht
Odion is een zelfstandige stichting met een eenhoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht.
De RvT van Odion bestaat uit vijf leden, met een grote diversiteit in achtergrond en expertise, maar met een eenduidig commitment naar de organisatie toe. De raad van toezicht kent twee commissies, een financiële en een inhoudelijke commissie.
De Governancecode Zorg en het Odion Kompas vormen de basis van waaruit de raad van toezicht uitvoering geeft aan haar toezichthouderschap, de visie op toezicht is nog in ontwikkeling.
Medio 2022 zullen twee leden van de raad van toezicht het einde van de zittingstermijnen bereiken.

De vacatures
De RvT van Odion zoekt twee nieuwe leden die de missie en visie van Odion onderschrijven en graag een bijdrage leveren aan deze betekenisvolle organisatie. Complementair aan de zittende leden gaat het om een  lid met aandachtsgebied Zorg, op voordracht van Verwanten en Cliëntenraad, en een lid met aandachtsgebied Technologie en sociale innovatie. Een van beide leden wordt geacht een ervaren toezichthouder te zijn, iemand die het spel kent en ervaring heeft met eigentijds toezicht. Van de ander wordt verwacht dat deze leergierig is op het gebied van governance.
Van beide leden wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en bijdragen aan de teamspirit van en de diversiteit in de raad.

Voor een lid van de raad van toezicht geldt in het algemeen dat deze:

 • Bekend is met de Governancecode Zorg;
 • Beschikt over algemene toezichthoudende competenties;
 • Visie heeft op en inzicht in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg;
 • De relatie kan leggen tussen ontwikkelingen in de zorg en de mogelijke impact voor de organisatie;
 • (Financiële) beleidsdocumenten kan doorgronden en analyseren.

Profiel Zorg
Voor de toezichthouder met het profiel Zorg gaat het om de volgende aanvullende competenties en drijfveren:

 • Warme zorgprofessional: Met hart voor en kennis van de zorg voor mensen met een beperking, en in staat is om te denken vanuit het perspectief van cliënten en naasten;
 • Oog voor medezeggenschap: Met kennis van het wettelijk kader en oog voor de kansen die cliëntmedezeggenschap biedt;
 • Betekenis gedreven: Heeft een visie op kwaliteit van de (ook informele) gehandicaptenzorg gericht op identiteit, ontwikkeling, meedoen en zelf keuzes maken van cliënten; 
 • Toekomstgericht: Heeft zicht op de ontwikkelingen in en de maatschappelijke opgave voor de langdurige zorg;
 • Empathisch kritisch: Is in staat de dialoog een tandje dieper te voeren en vanzelfsprekendheden uit te dagen vanuit het  perspectief van mensen met een beperking;
 • Teamspeler: Is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt  graag gebruik van elkaars expertise;
 • Ontwikkelingsgericht: Heeft ervaring met organisatieontwikkeling, affiniteit met organiseren vanuit de inhoud van de zorg  en draagt bij aan het gezamenlijk invulling geven aan de visie op toezicht.

Profiel Technologie en sociale innovatie
Voor de toezichthouder met het profiel Technologie en sociale innovatie gaat het om de volgende aanvullende competenties en drijfveren:

 • Bewezen innovatief: Is een sparringpartner op het gebied van duurzame innovatie en kwaliteit van leven, wonen, zorg, werk en technologie
 • Bedrijfsvoering: Heeft bedrijfsvoering expertise op bestuurlijk niveau in de zorg of aanpalend bedrijfsleven;
 • Ondernemingszin: Heeft het vermogen kansen te zien en tegelijkertijd nuchterheid te betrachten;
 • Wendbaar met veerkracht: Is gericht op waardecreatie, experimenteren en snel leren;
 • Dynamiek in dialoog: Weet dynamiek en diversiteit in de dialoog te brengen;
 • Teamspeler: Is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt  graag gebruik van elkaars expertise.

Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team nodigt Odion graag toezichthouders die de diversiteit in de raad versterken, te solliciteren.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met WNT-klasse IV en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacatures werkt Odion samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Booij-Liewers of Arjan Brandwijk op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele cv en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met zondag 8 mei a.s.

Informatie procedure

 • De gesprekken bij Movimento vinden plaats in week 20 en 21.
 • De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen. Nadere detail volgen hier, zodra bekend.
 • Een online profielmeting maakt onderdeel uit van de procedure.

Doelstelling is de procedure af te ronden met de kennismaking en benoeming in de RvT vergadering van 6 juli a.s.

Organisatie: ODION
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-03-31 10:40:04
Plaats: Wormer
Regio: Noord-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: