Raad van Bestuur bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land


OrganisatieZorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) is de grootste aanbieder van advies- en behandeling/geriatrische revalidatiezorg, (gespecialiseerde) wijkverpleging, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning, en wonen en zorg in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk.
Vanuit de kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid leveren de 1800 deskundige medewerkers samen met 800 vrijwilligers integrale zorg en ondersteuning. ZONL is diep geworteld en zichtbaar in alle kernen en wijken in de regio en draagt actief bij aan lokale initiatieven en (keten)netwerken.

De kracht van ZONL is haar visie op Betrokken zorg, die uit gaat van unieke levensverhalen en specifieke wensen en behoeften. Samen met de cliënt én diens omgeving en in professionele en informele netwerken wordt de best passende zorg en ondersteuning geboden. Persoonsgerichte betrokken zorg met aandacht voor ieder uniek mens. Thuis, en als dat niet meer lukt zo dicht mogelijk bij huis.

Uniek aan ZONL is de brede oriëntatie op zorg van 0 tot 100 jaar. Dit maakt ook dat de organisatie altijd in de wind staat als het gaat om transities in de zorg. Na een roerige periode heeft de organisatie de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is het fundament gelegd voor een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening, blijkend uit een met hoge cliënttevredenheid. Er is veel geïnvesteerd in het daadwerkelijk centraal stellen van de cliënt en tegelijkertijd bedrijfsmatig ‘slim en financieel gezond, duidelijk en in 1 keer goed’ te werken.

De uitdaging
De uniciteit van ZONL biedt prachtige kansen om de zorg van de toekomst verder vorm te geven en daarmee de organisatie te positioneren als onderscheidende zorgaanbieder in de regio. Zowel voor cliënten als voor gemeenten, zorgverzekeraars, (verwijzende) zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties.
Voor medewerkers wil ZONL een aantrekkelijke werkgever zijn, die mensen ondersteunt bij de ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap met regie op eigen vitaliteit, leerbaan en loopbaan.

Ontwikkelingen als gespecialiseerde wijkverpleging, kortdurend eerstelijnsverblijf en de toenemende intramurale zorgzwaarte vragen om het uitwerken van en invulling geven aan een toekomstbestendige strategie. Waarbij vastgoed, inrichting en bemensing van de zorg en inzet van zorgtechnologie in samenhang met elkaar en in samenwerking met partners in de regio vorm krijgen. Een eerste project is inmiddels op Urk gestart.

Om toekomstgericht te kunnen innoveren is investeringsruimte nodig, echter vooralsnog is het rendement beperkt. De financiële positie vraagt dan ook de komende periode onverminderd aandacht voor slim werken, resultaatgerichtheid en doelmatigheid, om krachtig onderhandelen met de financiers en om strategische keuzes.

Functieomschrijving

ZONL kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het totaal te voeren beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad, Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR) en de Centrale Cliëntenraad adviseren de Raad van Bestuur. Het MT ontwikkelt zich richting resultaatverantwoordelijke MT-leden, bijvoorbeeld voor Wonen en zorg, Wijkverpleging en Ondersteunende diensten.

ZONL zoekt een toegankelijke, empathische en gedreven bestuurder die de ingezette koers met medewerkers en keten- en netwerkpartners verder wil brengen. Om met elkaar in de regio altijd en overal ondersteuning van leven en zorg te bieden, gericht op zo zelfstandig mogelijk en zo prettig mogelijk leven.

De belangrijkste bestuurlijke opgaven voor de komende tijd zijn:

 • Het in 2020 met de medewerkers en keten/netwerkpartners invulling geven aan een (regio)visie en strategie, vanuit Betrokken zorg en gericht op ondersteuning en zorg bij leven en wonen, vanuit de gedachte ‘Altijd en overal, professionals met hart voor mensen’;
 • Het versterken van (de positie in) de relevante netwerken in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk vanuit inhoudelijke meerwaarde;
 • Een doelmatige bedrijfsvoering en een duurzaam positieve exploitatie van c.q. synergie tussen de verschillende waardenketens;
 • Het strategisch inzetten van vastgoed en zorgtechnologie vanuit een visie op (inrichting van) de zorg;
 • Het versterken van de innovatiekracht van de organisatie gericht op toekomstbestendige dienstverleningsconcepten;
 • Aandacht voor teamvorming van het deels vernieuwde MT;
 • Het faciliteren van de doorontwikkeling van persoonlijk leiderschap van alle medewerkers;
 • Het versterken van aantrekkelijk werkgeverschap met aandacht voor vitaliteit, ontwikkeling, welzijn en inkomen van medewerkers;
 • Het in hun rol faciliteren van de medezeggenschap.
In 2020 is een actualisering van de meerjarenstrategie voorzien, de bestuurder heeft hierin uiteraard een belangrijke regierol. De geactualiseerde visie en meerjarenstrategie beoogt zowel richting als ruimte voor eigenaarschap, ondernemerschap en innovatie te bieden.

Functie-eisen

De nieuwe bestuurder:

 • Is een ambitieus integraal (zorg)bestuurder, inhoudelijk gedreven en met een sociaal hart;
 • Heeft ervaring met de aansturing van complexe (semipublieke) organisaties en is NVZD-geaccrediteerd dan wel bereid om deze accreditatie te behalen;
 • Onderschrijft de uitgangspunten van Betrokken zorg en Positieve gezondheid en heeft een visie op inclusiviteit en participatie;
 • Is strategisch sterk en toekomstgericht, met lef en oog voor kansen en tegelijkertijd realiteitszin en aandacht voor het borgen en afmaken van veranderingsprocessen;
 • Is samenwerkingsgericht en kan ZONL goed positioneren in het netwerk, is sterk in de respectvolle dialoog en houdt bij onderhandelingen het belang van de cliënt in het oog;
 • Is bedrijfsmatig sterk en besluitvaardig, kan sturen op synergie tussen waardeketens en doorpakken wanneer nodig;
 • Vervult een voorbeeldrol waar het gaat om de kernwaarden van de organisatie, is in- en extern verbindend, zichtbaar en benaderbaar en kan met openheid en vertrouwen zaken benaderen;
 • Is ontwikkelingsgericht, reflectief, transparant en moreel en ethisch fijnzinnig;
 • Heeft ervaring met de (door)ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfleiderschap, betrekt medewerkers bij de uitwerking van visie in nieuw beleid en organisatieontwikkeling;
 • Weet hoe het is om te werken in een zorgorganisatie met een moderne governance structuur en een bijpassende invulling van de medezeggenschap.

  Arbeidsvoorwaarden

  De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2), klasse IV. Uitgegaan wordt van een fulltime dienstverband en een benoeming voor 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming.

  Standplaats

  STEENWIJK

  Solliciteren

  ZONL laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Erik Sprang of Anemone Bögels (T. 030-7115611).
  Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op onze website. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen. Reageren kan tot en met 17 november a.s.

  Informatie procedure

  Doelstelling is de procedure voor 1 januari af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 • Gesprekken bij Movimento in Zeist met Erik Sprang en Anemone Bögels in week 46 en 47;
 • Eerste selectieronde met selectiecommissie op 6 december (9.00 - 13.00 uur) in Steenwijk;
 • Informatiepakket voor benoembare kandidaten;
 • Gesprekken met drie adviescommissies op maandag 16 december (9.00 - 13.00 uur) in Steenwijk;
 • Tweede selectieronde met RvT, met presentatie van visie van kandidaten op donderdag 19 december (middag) in Steenwijk;
 • Referentenonderzoek;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op maandag 23 december;

 • Een (online) persoonlijkheidsassessment maakt deel uit van de procedure en zal plaatsvinden in week 49.
 • Afronding van de procedure vindt plaats voor 1 januari 2020.

 • Klik hier om te solliciteren

  Delen