Lid Raad van Toezicht bij Stichting JGZ Zuid-Holland West


OrganisatieWie zijn wij en wat doen we
JGZ Zuid Holland West is een unieke JGZ-organisatie die op basis van een convenant met acht gemeenten jeugdgezondheidszorg op maat biedt aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Met als doel het vergroten van de gezondheid en weerbaarheid van kinderen en jeugdigen, als goede basis voor alle uitdagingen die bij het opgroeien op hun pad komen.

JGZ Zuid-Holland West onderscheidt zich als een academische en lerende organisatie waar kind en gezin centraal staan en waar samenwerking met andere organisaties en professionals vanzelfsprekend is. De organisatie werkt vanuit drie pijlers: Preventie, Onderwijs en Onderzoek en speelt een koplopersrol waar het gaat om innovatie van de JGZ, zowel regionaal als landelijk.

JGZ Zuid-Holland West is een zelfstandige stichting met een eenhoofdige raad van bestuur en wordt aangestuurd vanuit een raad van toezichtmodel. De Governancecode Zorg is de basis van waaruit de raad uitvoering geeft aan modern toezichthouderschap. De raad heeft in zijn recentelijk geactualiseerde toezichtsvisie benoemd dat hij toezicht houdt op de besturing en daarmee op het realiseren van de maatschappelijke opgave van JGZ ZHW zoals deze is beschreven in de statuten en in het koersdocument ‘Blije en gezonde kinderen en jeugdigen’. De raad kenmerkt zich door zowel scherp en onafhankelijk toezicht te houden als goed in contact te staan met de organisatie. Daarbij houdt de raad toezicht vanuit de kernwaarden ‘diversiteit en vertrouwen‘. Diversiteit op zowel inhouds- als betrekkingsniveau, vertrouwen richting de individuele leden en bestuurder en vertrouwen op de organisatie.

Functieomschrijving

JGZ Zuid-Holland West zoekt een ervaren toezichthouder met passie voor jeugd en preventie

Belangrijke dossiers voor de komende periode zijn:

 • De verlenging van het convenant met gemeenten voor 2022 e.v.;

 • Het klantgericht invulling geven aan de voortrekkersrol op het gebied van de (inhoudelijke) ontwikkeling van de JGZ;

 • De positie van de JGZ in het (regionale) netwerk en raakvlakken met het sociale domein;

 • Aantrekkelijk werkgeverschap en de doorontwikkeling van eigenaarschap in de organisatie.


De raad van toezicht komt circa zeven maal per jaar bijeen en kent een Auditcommissie, een commissie Kwaliteit en Veiligheid en een Remuneratiecommissie. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen functioneren. De huidige raad bestaat uit vijf leden, eind 2020 bereikt een van de leden het einde van de zittingstermijn.

De raad heeft gekozen voor een bezetting met 6 leden ter versterking van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Voor deze vacature gaat het dan ook specifiek om een lid met stevige (bestuurlijke) expertise en bij voorkeur ervaring als toezichthouder. Daarbij heeft het lid kennis en ervaring op het brede terrein van JGZ en Jeugdzorg en is hij/zij bekend met het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Ook wordt van het nieuwe lid verwacht dat deze als sparringpartner voor de bestuurder fungeert en bijdraagt aan teamvorming binnen de RvT en aan de verbinding van de RvT met de organisatie. 

Functie-eisen

Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat deze beschikt over:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten om adequaat te kunnen omgaan met de complexiteit van de organisatie en om strategisch integrale afwegingen te kunnen maken;

 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;

 • het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;

 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;

 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;

 • voldoende beschikbaarheid.

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een ervaren (zorg)bestuurder en toezichthouder, met kennis van en visie op modern toezicht en op de JGZ op het snijvlak van het sociaal en gezondheidsdomein. Daarnaast verwachten wij de volgende meer persoonsgebonden competenties en drijfveren:
 • Toezicht met passie: Is intrinsiek gemotiveerd voor het vergroten van de gezondheid en weerbaarheid van de jeugd;

 • Toekomstgericht: Heeft visie op de JGZ van de toekomst en de positionering in het netwerk;

 • Verbindend: Maakt verbinding met bestuurder en organisatie;

 • Communicatief: Is open, empathisch en tactvol in optreden;

 • Autonoom: Stelt de vragen die nodig zijn en houdt de bestuurder scherp;

 • Ondernemingszin: Heeft het vermogen kansen te zien en tegelijkertijd nuchterheid te betrachten;

 • Organisatieontwikkeling: Heeft ervaring met organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen en affiniteit met zelforganisatie;

 • Werkgeverschap: Kent ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en concepten van goed werkgeverschap;

 • Teamplayer: Is gericht op het werken in teamverband en het benutten van elkaars complementariteit.

Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team wordt voor deze vacature bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden

De leden ontvangen een vergoeding die is gerelateerd aan de WNT klasse 3, de richtlijnen van de NVTZ en de daadwerkelijke bezoldiging van de bestuurder.

Standplaats

Zoetermeer

Solliciteren

Voor de invulling van deze vacature werkt JGZ Zuid-Holland West samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 27 november a.s.

Informatie procedure
De gesprekken bij Movimento vinden plaats in week 49 en 50.
De procedure bij JGZ Zuid-Holland West wordt doorlopen vanaf 13 januari 2020. Exacte data volgen later.
Doelstelling is de procedure af te ronden voor eind januari 2020.

Klik hier om te solliciteren

Delen