Manager Expertise & Behandeling bij Careander (reactietermijn verstreken)


OrganisatieCareander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. De organisatie biedt huisvesting aan ongeveer 350 cliënten met een verstandelijke beperking. Daarnaast maken ruim 400 cliënten gebruik van de faciliteiten van Careander op het gebied van werk en dagactiviteiten. Daarnaast biedt Careander ambulante ondersteuning aan een grote groep volwassenen en kinderen met hun ouders.
Bij Careander werken ongeveer 800 medewerkers. Uitgangspunt voor Careander is dat ieder mens uniek en waardevol is. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpen zij mensen het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor kunnen zij het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities. Careander is actief in diverse plaatsen in Gelderland en heeft het hoofdkantoor in Harderwijk.
Careander is te typeren als een warme organisatie, waar mensen zich graag voor langere tijd aan verbinden. Men werkt er prettig en geïnvolveerd omdat er daadwerkelijk met elkaar gebouwd wordt aan goede ondersteuning voor de cliënt.

De uitdaging
Careander stelt de cliënt centraal en heeft de wens te innoveren; nieuw elan in te brengen en de zorg van de toekomst neer te zetten. Voor Careander is het werken vanuit de driehoek “cliënt, verwant en begeleider” uitgangspunt en de structuur en werkwijze in de organisatie sluit hier op aan.
De organisatie heeft eerder de transitie gemaakt naar meer zelforganiserende teams. Tevens is het MT in 2016 in aantal leden teruggegaan, waarmee de afvaardiging van de behandelaren uit het MT is gegaan. Nu wordt gekozen dit te herstellen en de positie van de behandeldienst in de organisatie te versterken. Dit maakt dat men kiest voor een nieuwe functie, Manager Expertise& Behandeling, die leiding geeft aan de vakgroepen en participeert in het MT.

Functieomschrijving

In het MT heeft de Manager Expertise & Behandeling de rol van ‘aanjager van innovatie’. In verbinding met de organisatie, out of the box kijken naar de inzet van behandelingen en de omgang met de klant. Beleid maken en een zorgvisie op behandelinhoud ontwikkelen. Als manager van de behandeldienst geeft hij richting aan het behandelbeleid en draagt zorg voor optimale onderlinge verbinding en samenwerking in het constructief ontwikkelen en uitvoeren van afgesproken beleid. De professionals zien er naar uit samen door te bouwen aan goed inhoudelijk zorgbeleid.
De keuze om de manager Expertise & Behandeling toe te voegen aan het management team wordt door een ieder zeer gewaardeerd; men heeft de verwachting dat het bij zal dragen aan onderlinge verbinding en de communicatie zal verbeteren, zodat de juiste expertise wordt ingezet zowel op cluster- als cliëntniveau.

De functie
Careander wil met de positie van Manager Expertise & Behandeling invulling geven aan de wens om te innoveren op zorginhoud. De manager geeft leiding aan de behandeldienst, bestaande uit de vakgroepen orthopedagogen, therapeuten, specialisten en consulenten. Als lid van het management team van Careander staat de manager voor innovatie en is de vertegenwoordiging van de vakgroepen terug in het MT. De manager Expertise & Behandeling ontvangt leiding van de Bestuurder.

Kerntaken van de manager:

 • Geeft hiërarchisch leiding aan een organisatorische eenheid van behandelaren en consulenten; focust op de professie van de vakgroep, creëert onderlinge verbinding, en vertaalt successen naar beleid. Zet hiermee een heldere lijn uit, en draagt zorg voor het consequent uitvoeren en implementeren van (nieuw) beleid. Draagt bij aan, inspireert tot en is de aanjager van innovatie van het zorgbeleid;

 • Leiderschap: de manager vertoont inspirerend en daadkrachtig leiderschap. De manager begrijpt het krachtenveld waarin cliënt en professional met elkaar werken en ondersteunt de professionals in hun werk. Is dichtbij, betrokken en heeft een goed luisterend vermogen. Staat voor het consciëntieus invoeren van afgesproken beleid en weet de voortgang te monitoren. Helpt de professionals op hun vakgebied te excelleren, in samenwerking binnen de multidisciplinariteit van het team.

 • Participeert in het MT; vertegenwoordigt hier de behandeldienst, toont eigenaarschap op het thema innovatie, en stuurt op optimalisering van de onderlinge samenwerking; Weet onderlinge verbindingen te realiseren, teneinde de kwaliteit van dienstverlening te bevorderen;

 • Onderhoudt contacten met in- en externe stakeholders.

Functie-eisen

Kerncompetenties:
Visie: afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid.

 • Geeft betekenis aan van externe en interne ontwikkelingen voor het te voeren beleid.

 • Heeft een duidelijk langer termijndoel en een scenario om hiertoe te komen. Plaatst korte termijnplannen in het langere termijnperspectief.

 • Geeft de betekenis voor het te voeren beleid van huidige en toekomstige ontwikkelingen in de markt.

Omgevingsbewustzijn: goed geïnformeerd zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
 • Kent de trends en de ontwikkelingen in de markt en de betekenis hiervan voor de onderneming.

 • Kent de recente ontwikkelingen in het vakgebied.

 • Treedt zodanig naar buiten dat hiermee het gewenste imago tot stand wordt gebracht.

Groepsgericht leiderschap: richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken.
 • (Ver)deelt verantwoordelijkheden met teamleden en creëert synergie.

 • Organiseert effectieve samenwerking binnen het team. Creëert ‘win-win’ situaties binnen het team.

 • Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan/moet leveren en er een goed draagvlak ontstaat. Verdeelt verantwoordelijkheden tussen medewerkers en maakt duidelijk wat door wie aan wie geleverd moet worden.

Ontwikkelen medewerkers: analyseren van ontwikkelbehoeften en het (laten) uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten.
 • Creëert situaties waarvan men kan leren. Geeft ruimte en steun aan degene die nieuwe dingen willen oppakken.

 • Geeft duidelijke en opbouwende feedback op geleverde prestatie.

 • Vertaalt ontwikkelingen in de business naar ontwikkelstappen voor werknemers.

 • Is kritisch naar geleverde prestaties, maar spreekt ook vertrouwen uit in de mogelijkheden van de medewerkers.

Klantgerichtheid: onderzoeken van wensen en behoeften van de cliënt/ professionals en hiernaar handelen.
 • Vraagt door op wensen en behoeften van de klant.

 • Komt met voorstellen die inspelen op de belangen van de klant.

 • Toont belangstelling voor vraagstukken/problemen van de (interne) klant.

Besluitvaardigheid: beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen.
 • Neemt tijdig de nodige beslissingen.

 • Neemt besluiten op basis van gegevens.

 • Neemt een standpunt in en spreekt een oordeel uit.

 • Neemt tijdig de juiste beslissingen.

Functie-eisen / persoonskenmerken:
 • Academisch werk- en denkniveau.

 • Ervaren met leidinggeven aan professionals en bijdragen aan innovatie binnen een organisatie.

 • Kennis van de zorgsector.

 • Onderschrijven van de christelijk identiteit.

 • Verbindend vermogen.

 • Daadkrachtig.

 • Tactisch.

 • Inlevingsvermogen en overtuigingskracht.

Arbeidsvoorwaarden

De CAO VGZ is van toepassing, de functie is ingeschaald in functiegroep 70. Uitgegaan wordt van een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd.

Standplaats

Harderwijk

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen