Directeur (m/v) voor Stichting Wielewaal (reactietermijn verstreken)


OrganisatieEen bevlogen ondernemer met een zorghart

Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en kinderthemaweken voor kinderen en (jong)volwassenen met een beperking. Wielewaal wil deze kinderen en volwassenen een onvergetelijke ervaring bieden. Alle activiteiten worden begeleid door zo’n 900 jonge, enthousiaste vrijwilligers, ondersteund door een klein vast team van ca. 18 FTE. Wielewaal is een zorgaanbieder, vrijwilligersorganisatie en vakantieorganisatie tegelijk.

Uitgangspunt van Wielewaal is dat ieder mens gelijk is, ongeacht achtergrond of handicap. Eigen inbreng en inspelen op wensen en behoeften van het individu staan bij Wielewaal centraal, dit maakt activiteiten mogelijk voor mensen met uiteenlopende beperkingen. Daarbij streeft Wielewaal naar een klimaat waar leren mag en er altijd ruimte is voor een tweede kans. Voor deelnemers is een vakantie met Wielewaal op de eerste plaats genieten, maar ook vaak grenzen verleggen en zelfstandiger worden. Voor naasten betekent Wielewaal even respijt en tijd voor jezelf en/of andere gezinsleden.

Functieomschrijving

De uitdaging
Wielewaal biedt een prachtig, maar qua financiering op dit moment kwetsbaar product. Na de stelselwijziging is de organisatie onvoldoende in staat geweest de financieringskoers te verzetten. Zowel op het gebied van financiering door gemeenten en (huis)fondsen als op het gebied van eigen fondsenwerving en bedrijvensponsoring liggen uitdagingen. Daarnaast vraagt ook het vrijwilligersmanagement herbezinning: de druk op de (jonge) vrijwilligersmarkt is groot en jongeren van nu vragen een wervingsstrategie met inzet van eigentijdse kanalen.

Een en ander betekent dat Stichting Wielewaal staat voor het ontwikkelen en implementeren van een houdbare strategie en sluitend businessmodel. Een sluitende businesscase en het borgen van de inzet van vrijwilligers vraagt m.n. om versterking van de marketing van het ‘product Wielewaal’ en de inzet van nieuwe vormen van fondsen- en vrijwilligerswerving. Intern is doorontwikkeling op het gebied van zelforganisatie en een aanspreekcultuur gewenst.

De functie
Stichting Wielewaal wordt geleid door een directeur die eindverantwoordelijk is voor het te voeren beleid en die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Naast de directeur is er een Teamleider Vakanties en Respijtzorg, een team Vakanties en een team Respijtzorg en een kleine staf.

Wielewaal zoekt een nieuwe directeur, die zich verbonden voelt met de doelstelling van de organisatie, zich daar met veel energie aan wil committeren en die in staat is zowel met gemeenten en landelijke overheid te onderhandelen als de eigen fondsenwerving voortvarend ter hand te nemen.

De belangrijkste bestuurlijke opgaven voor de komende tijd zijn het (doen) zorgdragen voor:

 • Een heldere positionering van de uniciteit en impact van Wielewaal;

 • Adequate gemeentelijke en/of centrale overheid financiering;

 • Versterking van de eigen fondsenwerving en het daartoe richten en inrichten van de organisatie;

 • Eigentijds en gedifferentieerd vrijwilligersmanagent;

 • Meer doelmatige bedrijfsvoering en onderzoeken mogelijkheden voor samenwerking op back office;

 • Het bevorderen van een resultaatgerichte cultuur met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap voelen;

 • Borgen kwaliteit en veiligheid rondom respijtzorg en vakanties.


Stichting Wielewaal wil tweede helft 2019 de koers bepaald en intern gedragen hebben zodat de organisatie vervolgens voortvarend hiermee aan de slag kan gaan. De directeur zal hierin uiteraard een belangrijke rol hebben.

Functie-eisen

De nieuwe directeur:

 • Is ondernemend, ziet en benut kansen;

 • Is een marketeer met zorghart, heeft aandacht voor merk en branding en houdt van vrijwilligers en van mensen met een beperking;

 • Is een ervaren netwerkleider en een stevige onderhandelaar vanuit passie en bedoeling;

 • Is een inspirerend en verbindend boegbeeld naar gemeenten, fondsen, bedrijven en vrijwilligers;

 • Is autonoom handelend en inhoudelijk gedreven;

 • Kan out of the box denken, is onderbouwd vernieuwend;

 • Schakelt makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;

 • Draagt zorg voor een doelmatige bedrijfsvoering, heeft overzicht over en doorzicht in cijfers;

 • Is gericht op versterken eigenaarschap, laat mensen groeien en geeft ruimte om te ondernemen;

 • Houdt van dynamiek en kan daarmee omgaan.

Arbeidsvoorwaarden

De CAO Welzijn is van toepassing, in overeenstemming met de zwaarte van de functie is deze ingeschaald in schaal 15. Uitgegaan wordt van een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd.

Standplaats

Hilversum

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen