Bestuurder bij Kwadraad (reactietermijn verstreken)


OrganisatieKwadraad is een regionale aanbieder van maatschappelijk werk, met als kernactiviteit het begeleiden van burgers en hun sociaal netwerk om op eigen regie dagelijkse leefproblemen aan te pakken en daarin zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Kwadraad biedt een breed dienstenpakket van informatieve en lichte adviesdiensten tot intensieve begeleiding bij complexe problematiek. Het werkgebied van Kwadraad bestrijkt nagenoeg alle gemeenten in Zuid-Holland n een aantal gemeenten in Utrecht West. Dagelijks zetten circa 500 medewerkers zich (deels via diverse subregionale verbanden) in voor het verhogen van het eigenaarschap van burgers over hun leven; de belangrijkste kernwaarde van Kwadraad. Kwadraad werkt daar waar burgers zijn: in wijken, gezondheidscentra, scholen, buurtcentra, thuis, face-to-face en online (blended care).

Kwadraad is betrokken bij alle grote transities in de regio en vervult daar een toonaangevende rol in. Hierdoor heeft Kwadraad een sterke regionale positie in het sociaal domein weten te verwerven, waarbij de bestuurder in meerdere samenwerkingsverbanden een gewaardeerde voorzittersrol vervult. Deze rol is Kwadraad gegund, met name op basis van haar verbindende visie en bijbehorende inzet op de ontwikkeling van het sociale domein. Er staat dan ook een mooie organisatie. Tegelijkertijd ligt er een stevige uitdaging voor Kwadraad, met name door de dynamiek in de buitenwereld. Daarnaast is een verdere (door)ontwikkeling op het gebied van zelforganisatie gewenst.

In de verdergaande transitie van het sociale domein spelen verschillende zaken, zoals: de ontwikkeling van integrale toegang op wijkniveau en meer inzet op preventie; een toenemende druk op de kosten vanuit gemeenten; uiteenlopende ideeën bij gemeenten over de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden; een trend naar aanbesteding, maar ook inbesteding door gemeenten en overname van het werkgeverschap door samenwerkingsverbanden. Een aantal gemeenten plaatst zelfs vraagtekens bij de houdbaarheid van monodisciplinaire organisaties als het huidig Kwadraad.
Een en ander betekent dat Kwadraad met het oog op het meerjarig perspectief staat voor belangrijke strategische keuzes. Met als kernvraag: welke porfolio sluit aan bij de toekomstige vraagontwikkeling in het sociaal domein. En in het verlengde daarvan: wat voor type netwerkorganisatie wil Kwadraad zijn, zelf dienstverlenend of meer expertise ondersteunend; kan dit eigenstandig vorm krijgen of zijn strategische allianties met andere organisaties nodig; welk business model past daarbij? Voorop staat dat ook naar de toekomst toe strategisch netwerkleiderschap en de nodige flexibiliteit van de organisatie wordt gevraagd.

Kwadraad is ook op het gebied van zelforganisatie een voorloper, de ontwikkeling naar zelforganisatie is een proces van ‘de brug bouwen terwijl je erover loopt’. Dit maakte dat het in 2018 nodig was om te focussen op het realiseren van de interne randvoorwaarden voor een goed werkende zelforganisatie.
Hier zijn de nodige stappen in gezet, tegelijkertijd blijft de verdere doorontwikkeling van zelforganisatie aandacht vragen. Daarbij gaat het met name om het borgen en implementeren van de visie op zelforganisatie en het realiseren van stuur- en verantwoordingsinformatie voor alle geledingen zodat op basis daarvan leren en verbeteren gericht op klantwaarde en doelmatigheid kan plaatsvinden.

Functieomschrijving

Kwadraad kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het totaal te voeren beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Daarnaast kent Kwadraad een Directieteam dat bestaat uit de bestuurder en de directeur Financiën en Services, en een Kernteam, een team van sleutelfiguren uit de organisatie die samen met bestuurder en directeur F&S verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Kwadraad Jaarplan.
De gezochte bestuurder is een ervaren integraal bestuurder die vaardig en samenwerkingsgericht in het sociale domein kan acteren en tegelijkertijd een verdere professionalisering van de zelforganisatie kan bewerkstellingen en met de organisatie een duurzaam business concept kan neerzetten.

De belangrijkste bestuurlijke opgaven voor de komende tijd zijn:

 • Het verder versterken van de koploperrol van Kwadraad in de regio en daarmee bouwen aan een duurzame toekomst van Kwadraad zelf en van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden;

 • Het realiseren van een wendbare netwerkorganisatie die adequaat kan inspelen op de dynamiek in het sociale domein en kan innoveren gericht op maximale klantwaarde voor de kwetsbare burger en diens sociale leefomgeving;

 • Het realiseren van een op de markt afgestemd portfolio met kloppende maatschappelijke en financiële business cases;

 • Het bevorderen van de doorontwikkeling naar zelforganisatie en zorgen dat de Kwadraad-brede expertiseteams en rolhouders de teams daarin faciliteren;

 • Het (doen) inrichten van passende systemen en genereren van adequate stuur- en verantwoordingsinformatie;

 • Het bevorderen van een resultaat/opgave gerichte professionele cultuur met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap voelen.


De doorontwikkeling van de transitie in het sociale domein maakt dat Kwadraad in 2019 inzet op het voorbereiden van te maken strategische keuzes in de tweede helft van het jaar in het kader van ‘duurzaam richting 2022’. De bestuurder zal hierin uiteraard een belangrijke rol hebben. Nadat de koers is gekozen vraagt dit een vertaalslag naar (aanvullende) kaders voor zelforganisatie, gefaciliteerd door passende coördinatie- en sturingsmechanismen. Van waaruit vervolgens weer ruimte kan worden geboden voor eigenaarschap, ondernemerschap en innovatie.

Functie-eisen

De nieuwe bestuurder:

 • Is een ambitieus integraal bestuurder met statuur en een sociaal hart met bijpassend netwerk;

 • Heeft visie op de ontwikkeling van het sociaal domein en kan daarin een sleutelpositie vervullen;

 • Is een maatschappelijk ondernemer, gericht op samenwerking, kennisdeling en innovatie in netwerken en kan zowel personen als belangen verbinden.

 • Is bedrijfseconomisch sterk, heeft aandacht voor risicomanagement en het borgen en afmaken van veranderingsprocessen naast een overstijgende en strategisch blik;

 • Heeft ervaring met de (door)ontwikkeling van zelforganisatie, kent moderne organiseerprincipes en betrekt medewerkers bij de uitwerking van visie in nieuw beleid en organisatieontwikkeling;

 • Beschikt over een flexibele leiderschapsstijl: verbindend en inspirerend waar mogelijk en daadkrachtig en zakelijk waar nodig, kan met behoud van de relatie een stevige dialoog aangaan;

 • Is resultaatgericht, reflectief, transparant en integer

 • Neemt initiatief om met de RvT de governance van de netwerkorganisatie verder invulling te geven.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2). Daarbij is het Algemeen Bezoldigingsmaximum van toepassing, inclusief werkgeversbijdrage pensioen en alle andere componenten die binnen de WNT2 als beloning worden gerekend. Uitgegaan wordt van een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd.

Standplaats

Gouda

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen