Lid Raad van Toezicht financiën bij Karakter (reactietermijn verstreken)


OrganisatieWie zijn wij en wat doen we?
Karakter is een gekend kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum met locaties in Midden en Oost Nederland en Noord en Midden Limburg. Tevens voorziet Karakter als netwerkorganisatie Nederland van academische zorg, bij voorkeur dichtbij huis. Kinderen en jongeren uit alle gemeenten in Nederland kunnen bij Karakter terecht: ‘Gewoon meedoen en eigen regie’ en ‘Beter worden doe je thuis’ staan in de zorg centraal.

Jaarlijks ontvangen zo’n 8.500 patiënten zorg van de circa 900 medewerkers (700 fte) waarvan 55 psychiaters en 15 klinisch psychologen. De jaarlijkse omzet is circa € 60 miljoen. De pijlers waarop Karakter is gebouwd zijn het innovatieve en (hoog)specialistische zorgaanbod en kennisdeling en partnerschap. Vanuit de Karakter Academie wordt invulling gegeven aan onderzoek, innovatie, opleiding en onderwijs.

In het kader van de decentralisatie van de ggz heeft Karakter vanaf 2014 ingezet op ‘Netwerk en Dialoog’: het met (gemeentelijke, zorg-, onderwijs- en kennis)partners en in samenspraak met ouders invulling geven aan zorg dichtbij. Zodat een kind of jongere zoveel mogelijk mee kan blijven doen in de eigen omgeving.
De contractering met 251 gemeenten met eigen financiële meetlatten, maar ook de ontwikkeling van nieuwe vormen van zorg en EHealth en de bijbehorende transformatie naar een netwerkorganisatie met meer zelforganisatie, vragen op het gebied van bedrijfsvoering de nodige aandacht.
Medio 2019 zal Karakter haar strategie voor de komende jaren opnieuw bepaald hebben. Belangrijke vraagstukken daarbij zijn: hoe te anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op welke wijze de bovenregionale expertpositie in relatie tot gemeenten duurzaam invulling te geven.

Functieomschrijving

Karakter zoekt een Lid Raad van Toezicht met financieel strategische expertise
Karakter is een zelfstandige stichting met een tweehoofdige raad van bestuur en wordt aangestuurd vanuit een raad van toezichtmodel. De Governancecode 2017 is de basis van waaruit de raad van toezicht uitvoering geeft aan haar toezichthouderschap. Kenmerkend voor de raad van toezicht is dat deze in de hectiek van de ontwikkelingen de bestuurlijke rust heeft kunnen bewaren: ‘stabiliteit in turbulentie’. Tegelijkertijd is er veel gebeurd, in twee jaar tijd is de volledige RvB gewisseld en is een fusie in een laat stadium niet doorgegaan.

De raad van toezicht komt circa zeven maal per jaar bijeen en kent een auditcommissie primair proces, een auditcommissie financiën en een remuneratiecie. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen functioneren. Daarnaast vindt de raad van toezicht het van belang om ruimte te bieden aan scholing.

De huidige raad bestaat uit zeven leden, per 1 januari bereiken twee leden het einde van hun zittingstermijn. De raad heeft gekozen voor de invulling van één vacature. Daarbij gaat het specifiek om een lid met stevige financiële expertise die in staat is om de rol van voorzitter van de auditcommissie financiën in te vullen. Ook is het van belang dat het nieuwe lid met een kritische blik (mogelijk vanuit een andere sector) en als kritische vriend de organisatie kan bezien.

Functie-eisen

Een lid van de Raad van Toezicht van Karakter heeft:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting en de daarmee verbonden instellingen;

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;

 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

 • het vermogen om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;

 • het vermogen om het beleid van de stichting en de daarmee verbonden instellingen alsmede het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;

 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting en de daarmee verbonden instellingen stellen;

 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;

 • voldoende beschikbaarheid.


Daarbij gaat het voor de huidige vacature om de volgende aanvullende competenties en drijfveren, waarbij de financiële competentie randvoorwaardelijk is:
 • Financieel: Heeft financieel economische expertise op strategisch niveau in de zorg of aanpalend bedrijfsleven en ervaring met risicomanagement op het gebied van transformatie en digitalisering;

 • Toezicht met Karakter: Is in staat in een dynamische context gezamenlijk een constructieve setting te creëren;

 • Helikopterview: Is in staat om over de ‘eigen’ portefeuille heen te kijken en zaken in strategisch perspectief te bezien;

 • Ondernemingszin: Heeft het vermogen kansen te zien en tegelijkertijd nuchterheid te betrachten;

 • Kritische vriend: Gaat de confrontatie niet uit de weg en kan daarbij de relatie goed houden;

 • Teamspeler: Is gericht op het werken in teamverband en maakt graag gebruik van elkaars complementariteit.

 • Ontwikkelingsgericht: Heeft ervaring met organisatieontwikkeling, affiniteit met zelforganisatie en draagt bij aan het gezamenlijk verder brengen van waardegericht toezicht.Samenstelling team

Er zijn geen bijzondere vereisten ten aanzien van diversiteit.

Arbeidsvoorwaarden

De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met WNT klasse 4 en de richtlijnen van de NVTZ.

Standplaats

Ede

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen