Lid RvT aandachtsgebied financiën voor St. Annaklooster (reactietermijn verstreken)


OrganisatieMet hart voor mensen en zorg en een inspirerende visie op zorgvernieuwing willen bijdragen aan een goed leven voor de cliënten van Sint Annaklooster, regio Eindhoven

Wie zijn wij en wat doen we
Sint Annaklooster biedt hartverwarmende, deskundige zorg en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, met respect voor de eigen identiteit en omgeving van de cliënt en in samenspraak met hun naasten. Eigen regie, participatie, respect en hartverwarmend zijn daarbij de kernwaarden. De oorspronkelijke inspiratie van de congregatie, zorg voor kwetsbare mensen, is nog steeds voelbaar in de organisatie en de kernwaarden zijn doorleefd.
Sint Annaklooster is een kleinschalige, financieel gezonde en flexibele organisatie (340 medewerkers en 130 vrijwilligers) waar op basis van zelforganisatie en gelijkwaardigheid binnen kaders wordt gewerkt in vaste teams van betrokken professionele medewerkers en vrijwilligers. Met een goede balans tussen hoofd en hart en met oog voor de mens achter de cliënt en diens sociale netwerk.
Sint Annaklooster draagt bij aan het versterken van de eigen regie en de zelfredzaamheid van cliënten en maakt langer thuis wonen mogelijk. Als het thuis niet meer kan, dan wenst Sint Annaklooster voor iedereen professionele en hartverwarmende zorg en of begeleiding in één van haar intramurale settings, logeerhuizen, hospices of bij Rentree (re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Per 1 april 2019 komt daar ook het Eindhovense woonzorgcentrum Antonius bij.

Functieomschrijving

Sint Annaklooster zoekt een Lid Raad van Toezicht met aandachtsveld financiën èn met een warm hart voor de zorg.

Sinds 2008 werkt Sint Annaklooster volgens het Raad van Toezicht model en heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur. Uitgangspunt hierbij is de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Ook zijn er jaarlijks een studiedag, een ontmoeting met het voltallige managementteam, een locatiebezoek en een evaluatie. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij incidenteel voor raadpleging en overleg beschikbaar zijn.
Belangrijke dossiers voor de komende periode zijn: de integratie van Antonius en daarmee de ontwikkeling naar een middelgrote organisatie; huisvesting en innovatie, met name in de thuiszorg; doorontwikkeling van de zelforganisatie en technologie in relatie tot ontzorgen cliënten en medewerkers.

De Raad van Toezicht gaat medio 2019 van zes naar vijf leden, de leden zijn qua expertise complementair aan elkaar. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht zoekt Sint Annaklooster een lid met het aandachtsveld financiën. Een juridische achtergrond is daarbij een pré. Tevens is het van belang dat het nieuwe lid afkomstig is uit Eindhoven of aanliggende gemeenten en hierbinnen een relevant netwerk heeft.

Functie-eisen

Het lid van de Raad van Toezicht:

 • Onderschrijft de missie van Sint Annaklooster;

 • Heeft ruime affiniteit met de doelstelling en het werkveld van Sint Annaklooster;

 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten;

 • Houdt evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

 • Heeft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan;

 • Maakt deel uit van relevante netwerken, met name in de regio Eindhoven;

 • Heeft ervaring in het werken in organisaties van bescheiden omvang in de zorg of publieke sector;

 • Heeft gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen en voor toekomstige veranderingen in het zorglandschap;

 • Draagt bij aan een open en kritisch klimaat en zorgt voor een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

 • Vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB.


Daarbij gaat het om de volgende meer persoonsgebonden competenties en drijfveren:
 • Financieel: Heeft financieel economische expertise op strategisch niveau in de publieke sector met ervaring in risicomanagement rond fusie, vastgoed en technologie;

 • Toezicht met hart: Is intrinsiek gemotiveerd voor zorg gericht op eigen regie en participatie;

 • Organisatieontwikkeling: Heeft ervaring met organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen en affiniteit met zelforganisatie;

 • Helikopterview: Is in staat om over de “eigen” portefeuille heen te kijken, zakelijke en emotionele belangen kunnen afwegen en essentiële vraagstukken begrijpen;

 • Teamplayer: Is gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit;

 • Kritische vriend: Gaat de confrontatie niet uit de weg en kan daarbij de relatie goed houden;

 • Oog voor identiteit: Onderkent de grondslag van St. Annaklooster en het belang daarvan voor cultuur en waarden van de organisatie.Samenstelling team
Er zijn geen bijzondere vereisten ten aanzien van diversiteit.

Arbeidsvoorwaarden

De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met de WNT-2 regeling.

Standplaats

Eindhoven

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen