Lid Raad van Toezicht op voordracht van de ondersteuningsplanraad bij Koers VO (reactietermijn verstreken)


OrganisatieOp 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en – als dat nodig is – de juiste ondersteuning krijgen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn 75 regionale netwerken van middelbare scholen gestart waarin speciale en reguliere scholen samenwerken, zogenaamde samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat er voor leerlingen een dekkend aanbod is van onderwijs en ondersteuning.

Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een groot samenwerkingsverband van 22 schoolbesturen, in een regio die de gemeenten Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Ridderkerk en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel) omvat. Ruim 51.000 leerlingen volgen hier voortgezet (speciaal) onderwijs op één van de 112 schoollocaties in het samenwerkingsverband. Het behoort daarmee tot de grootste samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland.

Om elke jongere een passende onderwijsplek te geven, werken alle scholen en schoolbesturen in onze regio samen. Elke keer is de vraag: wat heeft deze jongere nodig voor zijn ontwikkeling en voor een ononderbroken schoolloopbaan? Daarbij moeten soms creatieve oplossingen worden bedacht. Zowel de afzonderlijke schoolbesturen als het samenwerkingsverband als organisatie heeft een eigen, wettelijke opdracht om passend onderwijs vorm te geven. Deze opdrachten hebben een sterke onderlinge samenhang.

De uitgangspunten van Koers VO zijn:

 • Elke school moet kwalitatief goed onderwijs geven. Als een jongere ondersteuning nodig heeft, moet de school daarvoor zorgen. Soms gebeurt dat individueel, soms in groepjes;

 • Scholen kunnen veel ondersteuning zélf geven. Als er niet genoeg capaciteit of kennis is, kunnen ze externe deskundigen inschakelen. De leerling blijft dan wel gewoon op school;

 • School en ouders moeten samenwerken als gelijkwaardige partners. School, ouders en jongere kunnen niet zonder elkaar, zij vormen een ‘gouden driehoek’.


Voor de komende vier jaar (2018-2022) heeft Koers VO op samenwerkingsverbandniveau vier strategische ambities geformuleerd.
 1. Passend onderwijs is zichtbaar in school;

 2. Het optimaliseren van het dekkend netwerk;

 3. Het intensiveren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg: van verbinden naar afstemmen en aanpakken;

 4. Succesvolle overgangen voor doorgaande schoolloopbanen.

Met de keuze voor deze ambities wil Koers VO passend onderwijs in het samenwerkingsverband verder verstevigen.

Koers VO is een vereniging van schoolbesturen en wordt bestuurd door een college van bestuur (CvB). De leden zijn vertegenwoordigd in een algemene ledenvergadering (ALV). De raad van toezicht (RvT) is het intern toezichthoudend orgaan. Vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid leveren zij een bijdrage aan het succes van passend onderwijs in het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad (OPR) is daarbij een belangrijke partner.

Goed bestuur en professioneel toezicht
Voor een sterk functionerend samenwerkingsverband zijn goed bestuur en professioneel toezicht van belang. Niet in de laatste plaats vanwege de specifieke governance vraagstukken die zich binnen een samenwerkingsverband voordoen, zoals mogelijk tegenstrijdige belangen van de deelnemers en de kans op rolverwarring (schoolbesturen als eigenaar/ bestuurder/ toezichthouder/ aanbieder van diensten, maar ook als klant van het samenwerkingsverband).
Bij de start van passend onderwijs is er door de deelnemende schoolbesturen van Koers VO gekozen voor de vereniging als rechtspersoon, met daarbij een duidelijke scheiding tussen de positie van de aangesloten schoolbesturen als eigenaren en de onafhankelijke positie van het bestuur van het samenwerkingsverband. Tevens is er gekozen voor een raad-van-toezichtmodel waarmee het intern toezicht organiek gescheiden is van het bestuur van het samenwerkingsverband. De drie organen leggen onderling verantwoording aan elkaar af en tegenspraak is binnen Koers VO met dit model goed georganiseerd.

Ondersteuningsplanraad (OPR)
De OPR is het medezeggenschapsorgaan voor ouders en werknemers van de scholen van het samenwerkingsverband. De leden hiervan worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen (instemmingsrecht) van het ondersteuningsplan (strategisch beleidsplan) van het samenwerkingsverband. Ook kan de ondersteuningsplanraad voor hen belangrijke onderwerpen met
het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Tot slot heeft de ondersteuningsplanraad de bevoegdheid om een lid van de raad van toezicht voor te dragen.

Functieomschrijving

De raad van toezicht bestaat uit zes leden, voorgedragen uit (en lid van) de ledenvergadering. Een zevende lid wordt voorgedragen door de ondersteuningsplanraad.

Met uitzondering van bovengenoemd 7e lid, vormt de Raad van Toezicht qua samenstelling een afspiegeling van de diversiteit van de leden van het samenwerkingsverband. Dat is als volgt bepaald:

 1. twee afgevaardigden afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs

 2. drie afgevaardigden afkomstig uit het voortgezet onderwijs waarbij tevens rekening dient te worden gehouden met:

 3. geografische spreiding: leden van de Raad van Toezicht zijn werkzaam zowel in Rotterdam als in de regio van Rotterdam;

 4. omvang: leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit zowel grote als uit kleine schoolbesturen.


De raad van toezicht kent drie commissies: de remuneratie commissie, de financiële commissie en de commissie passend onderwijs.

In het Profiel van de Raad van Toezicht, vastgesteld door de ALV, worden de volgende competenties benoemd waaraan de leden dienen te voldoen.

Ieder lid van de raad van toezicht:
 • weet zich verbonden met de kernwaarden, de visie, de doelstellingen en functie van Koers VO;

 • heeft bestuurlijke inzicht en het vermogen om richting te geven en strategisch te denken;

 • begrijpt de bestuurlijke verhoudingen binnen een verenigingsstructuur;

 • vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en het CvB;

 • reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad en wil zich verantwoorden over besluitvorming en het handelen van de raad van toezicht;

 • kent een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke distantie en beschikt over het onafhankelijk oordeelsvermogen om het beleid van de vereniging en het functioneren van het bestuur te toetsen;

 • kent een lerende grondhouding en is veranderingsbereid;

 • is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling;

 • stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;

 • is een teamspeler, heeft plezier in het toezichthouden en beschikt over voldoende tijd en flexibiliteit.

Van de leden van de raad van toezicht wordt tevens verwacht dat zij zich houden aan de Code Goed Bestuur van de VO-Raad.

LID RAAD VAN TOEZICHT OP VOORDRACHT VAN DE OPR
Onlangs heeft het lid raad van toezicht, dat op bindende voordracht van de OPR zitting heeft in de raad van toezicht, afscheid genomen. In het kader van de ontstane vacature heeft de ondersteuningsplanraad zich gebogen over de profielschets. Aanvullend op bovengenoemde competenties die voor iedere toezichthouder gelden, heeft de ondersteuningsplanraad de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken voor de nieuwe toezichthouder vastgesteld.

Functie-eisen

Toezichthouder met zorginhoudelijke achtergrond; die zich oprecht betrokken voelt bij het bieden van een passende leerplek aan elke jongere, die kijkt vanuit het perspectief van de ouder en de onderwijsprofessional, en die zorg en onderwijs aan elkaar weet te verbinden.

Daarbij wordt van de nieuwe toezichthouder verwacht dat hij/zij:

 • zorginhoudelijke ervaring heeft, en vertrouwd is met de doelgroep van passend onderwijs;

 • kennis van en visie heeft op de ontwikkelingen in het (passend)onderwijs en in het zorgdomein en in het bijzonder de raakvlakken daartussen;

 • zich moeiteloos verplaatst in de positie van de ouder en de onderwijsprofessional, en deze weet mee te nemen bij de strategische afwegingen die gemaakt worden;

 • in staat is om een bijdrage te leveren aan strategische vraagstukken en innovaties vanuit een helikopterview en onafhankelijke oordeelsvorming;

 • een teamplayer is die nieuwe ideeën inbrengt en andere toezichthouders en het college van bestuur hiermee inspireert;

 • over verbindende kwaliteiten beschikt;

 • in staat is om zorginhoudelijke kennis in een breder (organisatie-)perspectief te plaatsen en dit op een heldere wijze weet over te dragen aan de andere toezichthouders en het college van bestuur;

 • affiniteit heeft met bestuurlijk processen en ingewikkelde (politieke) processen snel kan doorgronden;

 • bestuurlijke ervaring of een eindverantwoordelijke positie heeft in een complexe omgeving, bij maatschappelijke en zorgorganisaties, bij voorkeur in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ).

Enige ervaring als toezichthouder is een pre. De nieuwe toezichthouder zal lid worden van de commissie passend onderwijs. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden

Er geldt een passende vergoeding die aansluit bij de vergoedingsregeling van Koers VO.

Standplaats

Rotterdam

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen