Lid Raad van Toezicht bij Abrona (reactietermijn verstreken)


OrganisatieAbrona biedt, vanuit christelijk perspectief, zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap of een maatschappelijk probleem vanuit ruim 50 locaties en in 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Cliënten zijn burgers die, door een beperking, van tijdelijke of blijvende aard, ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren op hun plaats in de samenleving, dan wel die plaats te verwerven en te kunnen behouden. Zij kunnen bij Abrona rekenen op ondersteuning die mee verandert met het leven.
Dagelijks zetten ruim 1200 medewerkers en 750 vrijwilligers zich vol passie en bevlogenheid in voor een betere maatschappelijke positionering van mensen met een handicap. Uitgangspunt hierin is de eigen regie van de cliënt en kenmerkend voor het handelen zijn de kernwaarden: betrokkenheid, verantwoordelijkheid, integriteit en flexibiliteit. Abrona doet veel aan cliënt- en medewerkerstevredenheid en houdt regelmatig cliëntervaring- en medewerkeronderzoeken om te checken of het nog steeds op de goede weg is.
Abrona zoekt actief de samenwerking met universiteiten en andere instellingen en organisaties om te innoveren en onderzoek en kennisdeling te bevorderen.
Abrona heeft een omzet van ruim 80 miljoen en kent een financieel gezonde basis. Zie voor meer informatie over de organisatie: www.Abrona.nl.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht
In de uitoefening van de taken van de Raad van Toezicht staat, naast de rol van werkgever en adviseur, het toezien op het beleid en de wijze waarop de Raad van Bestuur (éénhoofdig) daar invulling aan geeft centraal. Abrona hanteert de Zorgbrede Governance code als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden en kent een remuneratiecommissie, een auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en een auditcommissie Financiën & Risicobeheersing. Naast de aanwezigheid van commissies, waarin thema’s uitgediept worden, onderkennen de leden nadrukkelijk het belang van de integrale collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht voor alle aspecten van Abrona.

De Raad is zeer actief en betrokken en volgt de transitie in zorg & welzijn en de daarbij behorende consequenties en strategische keuzes voor Abrona, op de voet. De huidige uitdagingen bepalen in belangrijke mate de agenda van de Raad van Toezicht en bestaan onder andere uit:
invulling geven aan modern toezicht, uitwerking en implementatie van het meerjaren visiebeleid, arbeidsmarktbeleid en strategische personeelsplanning en het bieden van duurzame en persoonsgerichte zorg voor mensen met een handicap of maatschappelijk probleem.
Naast de reguliere vergaderingen is er regelmatig contact met de diverse stakeholders en vinden werkbezoeken plaats. Ook besteedt de Raad van Toezicht tijd aan zelfevaluatie, is er contact met andere Raden van Toezicht en vindt gezamenlijke scholing plaats.

De Raad van Toezicht kiest passend vanuit de waarden van Abrona en in aansluiting op Good Governance, voor een optimale betrokkenheid en invloed van de cliënt en de professional bij de ontwikkelingen van de organisatie en daarmee ook voor een deelname van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad aan het wervings- en selectieproces van een nieuw lid van de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

Abrona zoekt een toezichthouder die met oog voor ondernemerschap en innovatie de zorg een warm hart toedraagt.

 • Je hebt ervaring in stevige projectmatige functies en/of eindverantwoordelijke posities op het terrein van bedrijfsvoering of financiën & huisvesting of marketing of IT bij dienstverlenende (bij voorkeur private) organisaties;

 • Je bent analytisch sterk, transparant en open;

 • Je hebt een sterke affiniteit met de doelstelling en functie van Abrona;

 • Je beschikt over een visie op genoemde terreinen en de mogelijkheden voor Abrona en volgt ontwikkelingen binnen zowel het publieke als private domein op de voet;

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau en staat midden in de maatschappij;

 • Je hebt het vermogen en attitude om vanuit een moderne toezichthoudende rol de Raad van Bestuur als klankbord bij te staan;

 • Je onderschrijft de Zorgbrede Governance code;

 • Je bent voldoende beschikbaar en je hebt de energie om de functie adequaat in te vullen;

 • Je hebt het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

 • Je brengt ondernemerschap mee;

 • Je bent reflectief op je eigen rol, invloed en gedrag;

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor een Lid van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de zwaarte van de functie binnen de wettelijke richtlijnen (WNT-2).

Standplaats

Huis ter Heide

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen