Lid Raad van Toezicht bij de Stichting Anton Constandse (reactietermijn verstreken)


OrganisatieDe Stichting Anton Constandse heeft als doel ondersteuning te bieden aan mensen met een ernstige psychische aandoening, zodat zij met succes en naar tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar eigen inzicht in een omgeving die daarbij past. De stichting werkt vanuit de visie van herstelondersteuning. Deze is geprofessionaliseerd door de totstandkoming van het beroep sociaal psychiatrisch ondersteuner. De inhoud en verantwoordelijkheden van de sociaal psychiatrisch ondersteuner sluiten volledig aan bij de inhoud en verantwoordlijkheden die horen bij herstel.
Samenwerken met ketenpartners is essentieel om de cliënten te ondersteunen bij hun herstel.

De organisatie is ingericht met als belangrijkste kenmerken:

 • cliënten voeren de regie over hun eigen herstel;

 • de mens staat centraal;

 • eigen regie voor de cliënt = eigen regie voor de professional;

 • sociaal psychiatrisch ondersteuners zijn in samenwerking met sociaal psychiatrisch medewerkers en -begeleiders verantwoordelijk voor de herstelondersteuning binnen de werkeenheden;

 • ter ondersteuning van de werkeenheden verlenen bureaus op diverse terreinen service;

 • het geheel wordt bestuurd door de bestuurder, bijgestaan door een bestuurssecretaris, een bestuursmedewerker financiën en bestuursbureaus op diverse terreinen van beheer, beleid en personeel.

De verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening, voor de beroepspraktijk en voor de bureaus is door de bestuurder toegekend aan de beroepsbeoefenaren per werkeenheid en in navolging daarvan aan de bureaueigenaren per bureau. De basis hiervoor is gelegd in de statuten van de stichting en in reglementen. Het toekennen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vindt plaats door middel van delegatie, mandaat en ondermandaat.

De Stichting Anton Constandse omvat circa 1400 cliënten in 34 werkeenheden, 500 medewerkers, inclusief stagiaires, en meer dan honderd woonlocaties en een hoofdkantoor in Den Haag.
De stichting wordt grotendeels gemeentelijk gefinancierd vanuit de Wmo en de Jeugdwet.
De omzet bedraagt € 33.600.000,-. De Stichting Anton Constandse is financieel gezond.
Aanvullende informatie is te vinden op de website van de stichting: www.stichtingantonconstandse.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan. De Raad staat het bestuur met advies terzijde. De Raad heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en volgt de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad werkt met drie commissies: de financiële commissie, de commissie kwaliteit & veiligheid en de remuneratiecommissie. De Raad vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er extra bijeenkomsten voor commissies en werkbezoeken, waardoor er in totaal circa acht bijeenkomsten zijn op jaarbasis. De huidige Raad van Toezicht kenmerkt zich door een goede onderlinge sfeer en is gericht op samenwerking door respect van ieders inbreng.

Door het vertrek van een van de toezichthouders zoekt de Stichting Anton Constandse kandidaten voor de functie lid Raad van Toezicht met een zorgprofiel.

Als basis gelden voor alle Raad van Toezichtleden de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • weet zich verbonden met de kernwaarden, de visie, algemene doelstelling en zorgfunctie van de stichting, alsook relevante ontwikkelingen (óf relevante kennis van en ervaring in de zorg);

 • heeft een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover;

 • kent een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke distantie en beschikt over het onafhankelijk oordeelsvermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen;

 • reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad;

 • beschikt over algemeen bestuurlijke kwaliteiten, alsook ervaring alsook het vermogen om op strategisch niveau te kunnen opereren;

 • vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de bestuurder;

 • is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;

 • is een teamspeler, heeft plezier in het toezichthouden en beschikt over voldoende tijd en flexibiliteit om uitvoering te geven aan professioneel toezichthouderschap.

Functie-eisen

Het profiel van de nieuwe toezichthouder ziet er als volgt uit:

Toezichthouder met zorginhoudelijke achtergrond; kijkt vanuit het perspectief van (toekomstige) cliënten en hun naasten, en vanuit maatschappelijke ontwikkelingen naar innovaties en strategische vraagstukken

 • heeft zorginhoudelijke ervaring als professional en is vertrouwd met de doelgroep van de Stichting Anton Constandse; heeft kennis van en visie op de ontwikkelingen in het sociale en in het zorgdomein en in het bijzonder in de GGZ;

 • verplaatst zich moeiteloos in de positie van de cliënt, zijn familie en sociale netwerk, en weet deze mee te nemen bij de strategische afwegingen die gemaakt worden;

 • is in staat om een bijdrage te leveren aan strategische vraagstukken en innovaties vanuit een helikopterview en onafhankelijke oordeelsvorming; heeft daarbij aandacht voor de mogelijke ‘blinde vlekken’ en risico’s die daarbij aan de orde zijn;

 • is een teamplayer die nieuwe ideeën inbrengt en andere toezichthouders en de bestuurder hiermee inspireert;

 • is in staat om vakinhoudelijke kennis in een breder (organisatie-)perspectief te plaatsen en weet dit op een heldere wijze over te dragen aan de andere toezichthouders en de bestuurder;

 • heeft affiniteit met bestuurlijk processen en kan ingewikkelde (politieke) processen snel doorgronden; heeft een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;

 • is werkzaam, of heeft gewerkt in maatschappelijke organisaties, in eindverantwoordelijke positie(s);

 • enige ervaring als toezichthouder is een pre;

 • is bij voorkeur woonachtig/werkzaam in de regio Den Haag en omstreken.

De nieuwe toezichthouder heeft zitting in de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht.

Een gesprek met een vertegenwoordiging van de cliëntenraad en een vertegenwoordiging van de OR maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voor kandidaten geldt dat zij vooraf een zorgvuldige afweging dienen te maken betreffende mogelijke belangenverstrengeling, mede gelet op de grote aantal samenwerkingspartners van de Stichting Anton Constandse.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering is conform de richtlijnen van de NVTZ en past binnen de normstelling van de WNT-2.

Standplaats

Den Haag

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen