Voorzitter Raad van Bestuur voor RIBW Groep Overijssel (reactietermijn verstreken)


OrganisatieDe RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) biedt in 25 gemeenten in Overijssel ondersteuning en begeleiding aan mensen met beperkingen als gevolg van psychiatrische en/of psychosociale problemen. De ondersteuning is erop gericht mensen zoveel mogelijk zelf vorm te laten geven aan hun leven. RIBW GO biedt beschermd wonen (BW), ambulante hulp aan cliënten die zelfstandig wonen en ondersteuning bij werken en leren. RIBW GO werkt samen met andere partners in het sociale domein zoals de GGZ, jeugdzorg, verslavingszorg, forensische psychiatrie, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, verstandelijk gehandicaptenzorg, woningcorporaties, thuiszorg en welzijn.

RIBW GO heeft ongeveer 800 medewerkers die in 65 zelforganiserende teams laagdrempelig en wijkgericht ondersteuning bieden aan ca. 2.000 cliënten. De teams worden daarin ondersteund door acht teamadviseurs, drie relatiemanagers en door diverse ondersteunende diensten.
RIBW GO werkt met zelforganiserende teams vanuit de visie dat de begeleiding van cliënten naar meer zelfstandigheid alleen dan vorm krijgt als de medewerkers zelf ook handelen vanuit zelfstandigheid. De medewerker onderneemt zelfstandig dat wat nodig is om de route met een cliënt te kunnen lopen en de cliënt te begeleiden naar een grotere mate van zelfstandigheid. Dit past bij de kernprincipes van de organisatie: zuiver in denken en doen, de mens centraal en toekomstgericht.

RIBW GO is volop in ontwikkeling. Het principe van zelforganisatie wordt breed gedragen binnen de organisatie, maar er is ook behoefte aan meer coördinatie- en sturingsmechanismen. Voor het primair proces en de ondersteunende diensten loopt onder andere een project om de coördinatie te versterken. De ondersteunende diensten worden begeleid zich verder te ontwikkelen om de dienstverlening aan het primair proces en de onderlinge samenwerking te verbeteren, met als uitgangspunt ‘de cliënt centraal’. Ook wordt er gewerkt aan verbetering van de P&C cyclus en de AO/IC.

Met de keuze de professional meer in de lead te brengen is zijn/haar vakmatige ontwikkeling van zeer groot belang. De kwaliteit van de geboden begeleiding dient immers goed te zijn ook als medewerkers worden geconfronteerd met complexere problematiek bij cliënten. Zij worden uitgedaagd meer zelf beslissingen te nemen. Dit vereist dat medewerkers vanuit hun eigen vakmanschap durven te vertrouwen op hun eigen oordeel. Vakkennis en zelfbewustzijn zijn daarbij van belang. RIBW GO legt dan ook extra nadruk op de ontwikkeling van vakmanschap (= werken met integrale begeleidingsarrangementen) om mede daardoor meer kwaliteit en continuïteit in de begeleiding te bewerkstelligen. Concrete programma’s geven hieraan vorm.

Functieomschrijving

Een inspirerende bestuurder die bijdraagt aan het versterken van eigen regie van kwetsbare burgers

Gezien de omvang van de organisatie en de bestuurlijke opgave zal de komende jaren een tweehoofdige raad van bestuur blijven bestaan. De tweehoofdige raad van bestuur stuurt de organisatie aan en opereert vanuit een collegiale verantwoordelijkheid met een evenwichtige taakverdeling. De leden van de raad van bestuur zijn ieder voor zich en tezamen verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid en leggen gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht. De gezochte bestuurder is een ervaren bestuurder, vervult de rol van voorzitter in het collegiale bestuur. Dat wil zeggen dat de voorzitter verantwoordelijk is voor de eenheid van besluitvorming binnen de Raad van bestuur, maar geen doorslaggevende stem heeft.

De belangrijkste bestuurlijke opgaven voor de komende tijd zijn:

 • Sterke positionering in het sociaal domein in relatie tot stakeholders en opdrachtgevers;

 • Het verder ontwikkelen van het uitgangspunt van zelforganisatie zodat professionals binnen heldere kaders de ruimte hebben om cliënten optimaal te begeleiden;

 • Zorgen dat de centrale diensten de teams daarin faciliteren en adequate sturingsinformatie genereren;

 • Het in evenwicht brengen van de inkomsten en de uitgaven.

Dit vraagt van de raad van bestuur een ‘blik naar buiten’ en zicht op belangrijkste ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de organisatorische opgave.

Het volledige functieprofiel vindt u hier.

Functie-eisen

De nieuwe bestuurder:

 • is een allround en ervaren (zorg) bestuurder uit het maatschappelijk domein, is bekend met of heeft minimaal affiniteit met de GGZ-sector;

 • heeft visie op en bij voorkeur ervaring met het concept van zelforganiserende teams en is bekend met de aansturing van teams ‘op afstand’;

 • is zowel bedrijfseconomisch sterk als op het gebied van de inhoud, of kan zich de inhoud snel eigen maken;

 • is bij voorkeur bekend met financiering vanuit de WMO en WLZ;

 • heeft ervaring met aansturing van ondersteunende diensten en affiniteit met AO/IC;

 • heeft oog voor het borgen en afmaken van processen naast een overstijgende en analytische blik;

 • geeft ruimte waar het kan en sturing waar nodig, hakt knopen door zonder de verbinding te verliezen, durft focus aan te brengen en te prioriteren;

 • beschikt over een coachende en inspirerende leiderschapsstijl;

 • straalt rust en stabiliteit uit;

 • is in staat de verbinding tussen raad van bestuur en raad van toezicht mede vorm te geven en te ontwikkelen.


Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2). Als indicatie wordt uitgegaan van klasse III met een maximum van € 151.000 inclusief werkgeversbijdrage pensioen en alle andere componenten die binnen de WNT2 als beloning worden gerekend. Uitgegaan wordt van een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd.

Standplaats

Zwolle

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen