Raad van Bestuur bij Odion (reactietermijn verstreken)


OrganisatieMet zorg het gewone leven ondersteunen, dat is waar Odion voor staat.
Odion biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking in Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. Dagelijks zetten ruim 660 medewerkers zich vol passie in om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking als volwaardig burger aan de samenleving kunnen deelnemen. Een respectvolle bejegening, gelijkwaardigheid en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt zijn basisvoorwaarden in de ondersteuning. De ondersteuning is gebaseerd op hun wensen en mogelijkheden. Aandacht voor relaties, focus op eigen regie en het benutten van ieders talent zijn dan ook trefwoorden binnen Odion.
De cliënten van Odion zijn nauw betrokken en denken mee over keuzes die Odion maakt en voor hen van belang zijn. Medezeggenschap en daarmee de zeggenschap van cliënten zit diep in de wortels van Odion.

Odion houdt haar focus op mensen met een beperking en biedt zorg en ondersteuning aan 1600 cliënten, op meer dan zestig locaties en in tal van ambulante begeleidingsvormen. Kwetsbare burgers in de wijk, die baat hebben bij de expertise van Odion, kunnen een beroep op haar doen.
Odion richt zich expliciet op een nieuw en gelijkwaardig evenwicht tussen de mens met een hulpvraag, zijn natuurlijke omgeving, vrijwilligers en maatschappelijke instellingen. Zorg, techniek maar vooral ook het talent van mensen met een hulpvraag zelf, geven een nieuwe dynamiek. Odion heeft geïnvesteerd in deze transitie van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dit heeft een paar jaar terug geleid tot een nieuwe strategie en een herontwerp van de organisatie naar het werken in twee regio’s en een afdeling maatschappelijke ontwikkeling. Gedragswetenschappelijke kennis is geborgd in een expertiseteam.

Odion is een solide organisatie, stevig verankerd in de lokale samenleving en met een sleutelrol in de regio. Door innovatief te blijven en continu mee te bewegen met de steeds veranderende vraag en behoeften van de cliënten, zijn de positie en het belang van Odion in de maatschappij de afgelopen jaren exponentieel gegroeid (omzetvolume ca. 52 mio in 2019).
Aandacht voor technologie, het bundelen van krachten met andere organisaties en participeren in samenwerkingsrelaties blijft een voortdurend aandachtspunt om de positie van Odion in de maatschappij te bestendigen. Kwaliteit en innovatie, als eigenheid van Odion, dienen geagendeerd en geprofileerd te worden.

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de zittende bestuurder is Odion op zoek naar een nieuwe Raad van Bestuur, die de strategische koers van Odion voortzet, de visie verder ontwikkelt en samen met het managementteam zorg draagt voor focus, voortdurende innovatie en profilering van de organisatie als krachtige speler in het veld.

Functieomschrijving

Odion wil met zorg het gewone leven ondersteunen. Als nieuwe bestuurder weet je, met behoud van de eigenheid van Odion haar positie te versterken door het sociaal ondernemende en innovatieve karakter van Odion te versterken en te profileren. Odion, een organisatie in beweging die haar waarden behoudt, in een nieuwe tijd.

In verbinding met de RvT, het MT, alle professionals en de medezeggenschap bouw je voort op de koers (“Koersvast naar 2020”). Je kent het werkdomein van Odion en weet als geen ander kansen in de markt te vertalen naar Odion. Je bent gedreven om Odion de krachtige speler te laten zijn die ze is en bent in staat om op kritische en respectvolle wijze zaken ter discussie te stellen. Je getuigt van visie en voegt op gedurfde wijze nieuwe denkbeelden op het gebied van innovatie, technologie en arbeidsmarkt toe. Daarnaast neem je vernieuwing en dynamiek mee om nieuwe uitdagingen te vertalen binnen de organisatie.

Je bent inhoudelijk gedreven en wordt gezien als inspirator, een boegbeeld en maakt je zichtbaar in alle geledingen van de organisatie. Je bent geen bestuurder op afstand maar zet samen met het team de schouders eronder.
Samen met het managementteam blijf je de visie doorontwikkelen om het succes van Odion te behouden en verder te vergroten, beoordeel je het portfolio en kies je focus voor Odion, gerelateerd aan de vragen in de markt. ‘De kwetsbare burger met een hulpvraag’ is je leidmotief.
Je respecteert het bestaande, maar creëert ook openingen voor en zet aan tot nieuw en anders denken.
Je werkt aan een duurzame versteviging van de topstructuur en draagt zorg voor een krachtige profilering van de organisatie in het buitenveld, zowel door zelf als boegbeeld te acteren alsook door het management in positie te brengen. Je durft los te laten en stelt het MT in staat om hun positie te nemen.
In gezamenlijkheid bouw je de goede reputatie van Odion verder uit in de markt en kies je de profilering die past bij de kwaliteit waar Odion voor staat: het gewone leven ondersteunen.

Resultaatgebieden:

 • Door ontwikkelen van de visie, strategie en beleid van Odion, passend in de maatschappelijke context;

 • Vanuit visie inhoud geven aan de opgave om Odion te ontwikkelen tot een innovatieve en wendbare organisatie met aandacht voor de mogelijkheden van technologie die bijdraagt aan het ondersteunen van het gewone leven van mensen met een handicap;

 • Krachtige positionering en profilering van (de sleutelrol van) de organisatie in het werkveld;

 • Organisatieontwikkeling en –besturing, met aandacht voor het verstevigen van eigenaarschap en een gezonde aanspreekcultuur op alle niveaus in de organisatie;

 • Zorgdragen dat de topstructuur (ook) de komende jaren in balans blijft met de positie, koers en ambitie van de organisatie;

 • Aandacht voor arbeidsmarktproblematiek, verbinden van nieuw potentieel en visie op binden & boeien van (nieuwe) medewerkers;

 • Aandacht voor zeggenschap;

 • Zichtbaarheid en verbinding op alle niveaus in de organisatie.

Functie-eisen

Vertaald naar kennis en ervaring van de bestuurder:

 • Kennis van de zorg, maatschappelijke context en het sociaal domein;

 • Aantoonbare waardengedrevenheid en werkend vanuit primaat van de cliënt;

 • Ervaren in organisatiebesturing en –verandering en hier leiding aan kunnen geven;

 • In staat tot gezamenlijke visieontwikkeling en deze kunnen vertalen naar kansen en bedreigingen voor de organisatie;

 • Kennis van/ervaring in netwerken, aangaan van samenwerkingsrelaties en allianties;

 • Kennis van of affiniteit met innovatie en technologie.


Persoonskenmerken:
 • Inhoud gedreven visionair leider;

 • Intrinsiek geïnvolveerd om waarde toe te voegen op cliënt en medewerker;

 • Inspirator en verbinder, die zowel in- als extern mensen en organisaties weet te verbinden en te mobiliseren;

 • Samenwerkingsgericht, zowel in- als extern;

 • Mensgericht, zichtbaar en betrokken, dichtbij en toegankelijk;

 • Daadkrachtig en besluitvaardig.


Ben jij deze innovatieve, inhoud gedreven bestuurder die de prachtige organisatie Odion verder met alle zeer betrokken medewerkers door wil ontwikkelen? Dan komen wij graag met je in contact!

Arbeidsvoorwaarden

Het honorarium voor de nieuwe bestuurder is conform de WNT, klasse III.

Standplaats

Purmerend

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen