Lid RvT aandachtsgebied: zorg, kwaliteit & veiligheid bij SOVAK (reactietermijn verstreken)


Organisatie

Bijdragen aan een goed en gelukkig leven voor de cliënten van SOVAK, gehandicaptenzorg West-BrabantInformatie over de organisatie
SOVAK is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking om te leven zoals zij zelf willen leven vanuit de visie: regie bij de cliënt, want iedere dag doet er toe. Jij doet er toe!

SOVAK werkt vanuit de kernwaarden: Met hart en ziel, Ondernemend en Samen en richt zich op cliënten van alle leeftijden en alle niveaus van functioneren. Het aanbod bestaat uit wonen, dagbesteding en werk, behandeling en buitenschoolse opvang. Ruim 700 mensen maken gebruik van de diensten van SOVAK. SOVAK heeft haar dienstverlening in de regio West-Brabant en Land van Heusden en Altena. SOVAK is actief in de gemeentes Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk, Werkendam en Aalburg. De organisatie heeft 850 medewerkers en 500 vrijwilligers. De totale bedrijfsopbrengsten bedragen € 44 mln. Het is een financieel gezonde organisatie.

Om adequater in te spelen op de veranderingen van de vraag en de transities in het sociaal domein heeft de organisatie het afgelopen jaar een belangrijke organisatiewijziging doorgemaakt. Meer werken vanuit de vraag van de cliënt vraagt een grotere regelruimte voor de teams rondom de cliënt. De beweging naar zelforganiserende teams is in gang gezet. Tevens is besloten tot een tweehoofdige raad van bestuur.

De opdracht waar zij samen voor staan is om de recent herijkte strategische keuzes voor de toekomst van SOVAK vorm te geven. De organisatie heeft een groeiambitie, zowel binnen de WLZ als de WMO, door versterking van de externe profilering en uitbreiding in de doelgroepen LVB en Kind & Jeugd. Het doorvoeren van innovaties op gebied van vastgoed, technologie en zorgaanbod zijn daarvoor een voorwaarde.

Functieomschrijving

De dynamiek waarin SOVAK zich bevindt stelt hoge eisen aan de raad van toezicht. Het vraagt naast de professionele kwaliteiten, als (vak-)inhoudelijke kennis en visie, ook om persoonlijkheid, ethiek en vaardigheid, zoals helicopterview, verbindend vermogen en maatschappelijk-bestuurlijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid. Er is de nodige aandacht voor ontwikkeling, reflectie en samenwerking. In een positieve constructieve en ook kritische sfeer vindt de dialoog in de raad van toezicht en met de raad van bestuur plaats en worden strategische thema’s intensief en adequaat besproken.

In het verlengde van de wijziging naar zelforganisatie, vindt binnen de raad van toezicht een verschuiving plaats naar waardengericht toezicht. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht, onder externe begeleiding, haar functioneren. Feeling met de organisatie wordt gehouden door de periodieke contacten met de OR en CR, door werkbezoeken en door deelname aan de periodieke themasessies met een vertegenwoordiging van de organisatie.

De raad van toezicht bestaat uit zes leden en is in samenstelling een multidisciplinair team.
Elk lid van de raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van SOVAK als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Dit ter verhoging van de kwaliteit als geheel. De raad kent drie commissies: remuneratiecommissie, commissie kwaliteit & veiligheid en de financiële (audit)commissie. In het reguliere vergaderingsschema zijn er zes tot zeven vergaderingen van de raad van toezicht per jaar. Daarnaast vraagt scholing en het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met stakeholders en werkbezoeken om structurele tijdsinvestering.

Recent hebben twee leden afscheid genomen van de raad van toezicht. Na een oriëntatie op de voorliggende opgaven van de organisatie en afgezet tegen de huidige samenstelling, is gekozen voor twee nieuwe leden met accent op Zorg, Kwaliteit & Veiligheid en Bedrijfsvoering & Financiën. Zij zullen plaatsnemen in de commissie kwaliteit en veiligheid, respectievelijk de auditcommissie.

Functie-eisen

Profiel toezichthouder SOVAK
SOVAK volgt bij de inrichting van het bestuur en toezicht primair de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code. Als basis gelden voor ieder lid van de raad van toezicht de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Herkent zich in de waarden, missie en doelstellingen van SOVAK;

 • Voelt zich intrinsiek verbonden met de doelgroepen die SOVAK bedient;

 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijk leven en heeft een brede maatschappelijke belangstelling;

 • Heeft een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover; reflecteert op eigen handelen als lid raad van toezicht en op het functioneren van de gehele raad;

 • Heeft inzicht in het besturen van zorgorganisaties alsook gevoel voor de verhoudingen tussen medezeggenschap, bestuur en toezicht;

 • Acteert als teamspeler en is verbindend vanuit transparantie en deskundigheid; versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe stakeholders;

 • Vervult de rol van inspirerende sparringpartner naar collega leden raad van toezicht en de raad van bestuur;

 • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;

 • Beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen en morele moed en is in staat om ethische kwesties bespreekbaar te maken;

 • Heeft gevoel voor levensbeschouwing, zingeving en spiritualiteit;

 • Heeft voldoende tijd, flexibiliteit en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie en wil zich goed verdiepen in de organisatie;

 • Heeft academisch werk- en denkniveau.


Specifieke eisen aan toezichthouder met aandachtgebied zorg, kwaliteit & veiligheid
Voor het nieuwe lid gelden aanvullend de volgende competenties en kwaliteiten:
 • Kent de bestuurlijke context van een zorgorganisatie en heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring in de langdurige zorg;

 • Heeft een relevante zorginhoudelijke of agogische opleidingsachtergrond;

 • Heeft ruime kennis van kwaliteit en veiligheidsaspecten en weet ethische vraagstukken goed te duiden en te bespreken;

 • Is in staat te denken vanuit cliëntperspectief en heeft visie op de positie van mensen met een beperking en de mogelijkheden voor en ontwikkelingen van deze doelgroep;

 • Heeft visie op en ervaring met innovatie op proces-, product- en technologisch gebied;

 • Is in staat om vanuit deze kennis en ervaring nieuwe perspectieven te schetsen en nieuwe werelden in te brengen en heeft daarbij steeds een effectieve dienstverlening aan en adequate ondersteuning van de (toekomstige) cliënt en zijn netwerk voor ogen;

 • Is een out-of-the-box-denker;

 • Heeft het talent om op natuurlijke wijze de rol van sparringpartner in de raad van toezicht en naar de raad van bestuur te vervullen bij het opstellen en volgen van de ‘innovatieagenda’ van SOVAK.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding van de leden van de raad van toezicht valt binnen de WNT-2.

Standplaats

TERHEYDEN

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen