Lid raad van toezicht met kennis van zorginnovatie en huisvestingsvraagstukken


OrganisatieSint Annaklooster biedt hartverwarmende, deskundige zorg en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, met respect voor de eigen identiteit en omgeving van de cliënt in samenspraak met hun naasten. Eigen regie, participatie, respect en hartverwarmend zijn daarbij de kernwaarden. De oorspronkelijke inspiratie van de congregatie, zorg voor kwetsbare mensen, is nog steeds voelbaar in de organisatie en de kernwaarden zijn doorleefd.
Sint Annaklooster is een kleinschalige, financieel gezonde en flexibele organisatie ( 350 medewerkers en 140 vrijwilligers) waar wordt gewerkt in vaste teams van betrokken professionele medewerkers en vrijwilligers met oog voor de mens achter de cliënt en diens sociale netwerk.
Sint Annaklooster draagt bij aan het versterken van de eigen regie en de zelfredzaamheid van cliënten en maakt langer thuis wonen mogelijk.
Als het thuis niet meer kan, dan wenst Sint Annaklooster voor iedereen professionele en hartverwarmende zorg en of begeleiding in één van haar intramurale settings, logeerhuizen, hospices of bij Rentree (re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt).

Functieomschrijving

Als gevolg van het vertrek van een van de leden Raad van Toezicht medio 2018 is Sint Annaklooster op zoek naar een lid raad van toezicht met kennis van zorginnovatie en affiniteit met huisvestingsvraagstukken.

Sinds 2008 werkt Sint Annaklooster volgens het Raad van Toezicht model en heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur. Uitgangspunt hierbij is de Governancecode Zorg 2017.
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij incidenteel voor raadpleging en overleg beschikbaar zijn. Ook zijn er jaarlijks een studiedag, een ontmoeting met het voltallige managementteam, een locatiebezoek en een evaluatie. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en de leden zijn qua expertise complementair aan elkaar. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de strategische positie die Sint Annaklooster kiest, is het gewenst om binnen de Raad van Toezicht een lid te hebben met kennis van zorginnovatie en de ontwikkelingen daarvan volgt. Dit nieuwe lid brengt inzicht in het strategisch belang van ICT, domotica en e-health in relatie tot de zorg- en dienstverleningsprocessen aan (toekomstige) cliënten en verwanten. Affiniteit met vastgoed is een pré.

Functie-eisen

Het lid van de Raad van Toezicht:

 • Onderschrijft de missie van Sint Annaklooster;

 • Heeft ruime affiniteit met de doelstelling en het werkveld van Sint Annaklooster;

 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten;

 • Houdt evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

 • Heeft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan;

 • Maakt deel uit van relevante netwerken, met name in de regio Eindhoven;

 • Heeft ervaring in het werken in organisaties van bescheiden omvang in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of ziekenhuis;

 • Heeft gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen en voor toekomstige veranderingen in het zorglandschap;

 • Draagt bij aan een open en kritisch klimaat en zorgt voor een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

 • Vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB.
Daarbij gaat het om de volgende meer persoonsgebonden competenties:
 • Onafhankelijk oordeelsvermogen: een objectieve blik hebben en het vermogen om met een ‘rechte rug’ de juiste vragen te stellen;

 • Helikopterview: in staat zijn om over de “eigen” portefeuille heen te kijken, zakelijke en emotionele belangen kunnen afwegen en essentiële vraagstukken begrijpen;

 • Teamplayer: Is gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit.


Samenstelling team
Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht en de gewenste diversiteit, worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met de WNT-2 regeling.

Standplaats

EINDHOVEN

Solliciteren

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met Gisela Veldkamp of Ingrid Bergstein op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 30 maart a.s.

De gesprekken bij Movimento vinden plaats in de eerste twee weken van april.
De procedure bij Sint Annaklooster wordt doorlopen in week 19 t/21. Op 7 en 22 mei vinden de selectierondes bij onze opdrachtgever plaats.

Doelstelling is de procedure af te ronden voor 1 juni

Klik hier om te solliciteren

Delen