2 leden voor de Raad van Toezicht bij Het Parkhuis (reactietermijn verstreken)


OrganisatieHet Parkhuis is een veelzijdige zorgorganisatie waar kwaliteit van leven voorop staat. Het biedt langdurige zorg aan 340 intramurale en ruim 200 extramurale cliënten in de regio Dordrecht. In de afgelopen jaren heeft het Parkhuis zich ontwikkeld tot hét expertisecentrum voor dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische zorg in Dordrecht en omgeving. Met merkbare kwaliteit hoog in het vaandel wordt er structureel gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met partners in de zorgketen en in andere sectoren.

Dagelijks zetten circa 650 professionele medewerkers zich in, samen met 350 vrijwilligers, voor het persoonlijk en adequaat ondersteunen van cliënten en hun naasten, vanuit de kernwaarden: hartverwarmend & bekwaam, aangevuld met respectvol, betrouwbaar en gastvrij. De organisatie is financieel gezond en kent een jaaromzet van ca. € 30 miljoen.

Het Parkhuis streeft er nadrukkelijk naar de meest aantrekkelijke zorgaanbieder te zijn, een organisatie waar de zorgvraag van de bewoner centraal staat en beantwoord wordt, waar de bewoner zich thuis voelt en waar het fijn werken is.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent van oudsher een sterke betrokkenheid bij de organisatie. Door regelmatig in gesprek te zijn met de organisatie (bestuurder, management, Cliëntenraad en OR) en door de werkbezoeken is er een goed beeld van wat er speelt bij het Parkhuis. De verschillende commissies van de Raad van Toezicht zorgen voor de nodige verdieping van vraagstukken en voorbereiding voor bespreking in de volledige Raad van Toezicht. De kernwaarden van het Parkhuis zijn op alle niveaus en binnen alle geledingen zichtbaar en ook voor de Raad van Toezicht vormen zij een belangrijk kompas, waarbij steeds het belang van de cliënt centraal staat.

De Raad telt, inclusief de voorzitter, vijf leden en opereert in een collegiaal model. De plezierige sfeer, met respect voor eenieders (kritische) inbreng en eigen bijdrage vormen belangrijke elementen in de onderlinge samenwerking. Er is sprake van een verdeling van aandachtsgebieden, zonder afbreuk te doen aan de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad en er zijn drie vaste commissies ingesteld: de commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie.

De Raad van Toezicht neemt in mei aanstaande afscheid van twee leden. Tijdens de zelfevaluatie, eind 2017, heeft de Raad van Toezicht uitgebreid stil gestaan bij de ontstane vacatures. Daarbij is naast het in kaart brengen van de gewenste deskundigheidsgebieden van de toekomstige nieuwe toezichthouders, ook ingezoomd op de meer persoonsgebonden competenties en persoonskenmerken van de nieuwe leden. Complementariteit en de kracht van een divers team vormen hierbij het uitgangspunt. Mede op basis van deze evaluatie, waaraan ook de bestuurder bijdroeg, zijn de volgende gevraagde kwaliteiten, competenties en persoonskenmerken waaraan de nieuwe toezichthouders dienen te voldoen, opgesteld. Deze worden vooraf gegaan door de beschrijving van de algemene eisen die voor ieder lid gelden.

Functie-eisen

Profiel leden Raad van Toezicht
Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij zelf maatschappelijk actief zijn en oog hebben voor de omgevings- en organisatiedynamiek waarin het Parkhuis zich bevindt. De Zorgbrede Governancecode geldt als uitgangspunt waarbij de volgende aspecten extra benadrukt worden.

Ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • verbindt zich aan de kernwaarden en doelstellingen van het Parkhuis;

 • kent oprechte interesse in de expertisegebieden van het Parkhuis;

 • acteert onafhankelijk en zelfbewust;

 • onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel op;

 • is verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne stakeholders waaronder de Cliëntenraad en de OR;

 • vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB;

 • is proactief in het vergaren van juiste informatie en stelt kritische vragen;

 • reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad;

 • stelt eisen aan zijn/haar eigen inzet, qua beschikbaarheid en flexibiliteit;

 • heeft plezier in het toezichthouden, met humor en relativeringsvermogen.

Profielen twee leden Raad van Toezicht
Voor de twee nieuwe leden geldt dat zij in het bijzonder beschikken over de volgende persoonlijke kwaliteiten:
 • helikopterview en in staat zijn om over de eigen portefeuille heen te kijken, zakelijke en emotionele belangen kunnen afwegen en essentiële vraagstukken begrijpen;

 • maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid; informatieverzameling uit de buitenwereld, oog houden voor andere belangen en beoordelen van klantgerichtheid;

 • hands-off vermogen; afstand bewaren en de Raad van Bestuur de ruimte geven om het beleid te bepalen en uit te voeren.

Gezocht wordt naar betrokken toezichthouders die vanuit hun natuurlijke kracht vertrouwen en aandacht geven aan de ander, die gericht zijn op inclusie en sterke teamspelers zijn; toezichthouders die in staat zijn tot samenspel in de Raad van Toezicht, met de Raad van Bestuur en de interne stakeholders waaronder de Cliëntenraad en de OR, op het ontwikkelpad naar het nieuwe toezicht houden.

Naast bovenstaande persoonskenmerken brengen de twee nieuwe leden meer in het bijzonder expertise in op de volgende terreinen:
 • Financieel-bedrijfseconomische kennis en ervaring in de (gesubsidieerde) sector; in staat om achter de cijfers te kijken, businesscases te beoordelen, risico’s te signaleren en de beheersing ervan te monitoren;

 • ICT en Innovatie; inzicht in strategisch belang van ICT in relatie tot innovatie van zorg- en dienstverleningsprocessen aan (toekomstige) cliënten en naasten van het Parkhuis; inzicht in de impact van ICT en innovatie op medewerkers; in staat zijn om deze nieuwe perspectieven te schetsen en te delen in de Raad van Toezicht;

 • Kwaliteit en Veiligheid; zeer goed onderlegd zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg; dat blijkt uit een zorg gerelateerde opleiding en recente werkervaring in management- of adviesfuncties en/of (eind)verantwoordelijke posities in de (langdurige) zorg; de betekenis van de ontwikkelingen in de zorg en welzijnssector voor de (toekomstige) cliënten en de medewerkers begrijpen; denken vanuit de betrokkenheid en medezeggenschap van hen

Samenstelling team
Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht en de gewenste diversiteit, gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke toezichthouders. Een van de nieuwe toezichthouders dient binding te hebben met de regio Dordrecht. Daarnaast geldt dat voor een van de nieuwe leden toezichthoudende ervaring een vereiste is.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor één termijn van 4 jaar. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht wordt gehonoreerd passend binnen de geldende WNT-2.

Standplaats

Dordrecht

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen