Lid Raad van Toezicht met Financiële achtergrond bij Maria Dommer (reactietermijn verstreken)


Organisatie

Maria Dommer is de zorgorganisatie voor ouderen in Maarssen (Maarssen-dorp en Maarssenbroek). Vanuit een lange traditie, inmiddels meer dan 180 jaar, biedt Maria Dommer een breed dienstenpakket aan de ouderen. In het centrum van Maarssen-dorp ligt het woonzorgcentrum Maria Dommer, met 97 appartementen en 80 aanleunwoningen (huur en koop). Maria Dommer verkeert in een belangrijk transitieproces gericht op het aanbieden van meer complexe dementiezorg. Dat is zichtbaar in de aanpassingen en uitbreiding van de huisvesting voor deze doelgroep, maar ook in de scholing en training van de medewerkers. Maria Dommer biedt ook Volledig Pakket Thuis en wijkverpleging bij ouderen thuis.

Maria Dommer streeft naar een warm leef- woon- en werkklimaat, waarin de vraag van de cliënt centraal staat en nadrukkelijk rekening gehouden wordt met autonomie en privacy van cliënten.
Dagelijks zetten zich circa 280 professionele medewerkers in, samen met 75 vrijwilligers om de passende ondersteuning aan oudere mensen te bieden in zowel het woonzorgcentrum, de aanleunwoningen als bij mensen thuis. Bij de kernwaarden van Maria Dommer staat de pelikaan centraal, als symbool van naastenliefde: persoonlijk, empathie, luisteren integriteit, kleinschalig, autonomie, actief en nabijheid. De organisatie is financieel gezond en kende in 2016 een jaaromzet van ca. € 8 miljoen en een verwachte omzet in 2017 van ca. € 9 miljoen.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht
De Raad telt, inclusief de voorzitter, vier leden en opereert in een collegiaal model. De open sfeer, met respect voor eenieders (kritische) inbreng en eigen bijdrage vormen belangrijke elementen in de onderlinge samenwerking. Er wordt gebruik gemaakt van de specifieke deskundigheid en de achtergrond van ieder lid. De voltallige Raad kent integrale verantwoordelijkheid voor alle aspecten van organisatie en bestuur.

De Raad van Toezicht heeft onlangs een nieuwe voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht benoemd. Anticiperend op het vertrek van een van de leden, eind 2018, en kijkend naar de huidige deels vernieuwde samenstelling van de Raad van Toezicht wordt er gezocht naar een nieuw lid, met als aandachtsgebied financiën.

Profiel leden Raad van Toezicht
Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij zelf maatschappelijk actief zijn en oog hebben voor de omgevings- en organisatiedynamiek waarin Maria Dommer zich bevindt. De Zorgbrede Governancecode geldt als uitgangspunt waarbij de volgende aspecten extra benadrukt worden.

Ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • verbindt zich aan de kernwaarden en doelstellingen van Maria Dommer;

 • acteert onafhankelijk en zelfbewust;

 • onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling en stelt zich daarbij professioneel op;

 • is verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne stakeholders waaronder de Cliëntenraad en de OR;

 • vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB;

 • is proactief in het vergaren van juiste informatie en stelt kritische vragen;

 • reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad;

 • stelt eisen aan zijn/haar eigen inzet, qua beschikbaarheid en flexibiliteit;

 • heeft plezier in het toezichthouden, met humor en relativeringsvermogen.

Functie-eisen

Profiel lid Raad van Toezicht, met aandachtsgebied financiën
Voor deze positie gelden de volgende aanvullende eisen:

 • Heeft kennis van en/of ervaring met de financiële stromen in de langdurige zorgsector en kent daarbij de dynamiek, de risico’s en spanningsvelden;

 • Is financieel specialist, bedrijfseconoom of registeraccountant;

 • Is een stevige gesprekspartner op financieel vlak, in de Raad van Toezicht, naar de bestuurder en andere financiële stakeholders;

 • Is gewend om te acteren op bestuurlijk niveau; is werkzaam (geweest) in zware (projectmatige) functies en/of eindverantwoordelijke posities bij maatschappelijke organisaties of zakelijke dienstverlening.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor één termijn van 4 jaar. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht wordt gehonoreerd conform de WNT-2.

Standplaats

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen