Movimento-zorg.nl

Lid RvT / Jonge ondernemer met een bite


OrganisatieJonge ondernemer met een bite

Kwadraad is een regionale aanbieder van maatschappelijk werk, met als kernactiviteit het begeleiden van burgers en hun sociaal netwerk om op eigen regie dagelijkse leefproblemen aan te pakken en daarin zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Kwadraad biedt een breed dienstenpakket van informatieve en lichte adviesdiensten tot intensieve begeleiding bij complexe problematiek. Kwadraad werkt daar waar burgers zijn: in wijken, gezondheidscentra, scholen, buurtcentra, thuis, face-to-face en blended. Het werkgebied van Kwadraad bestrijkt nagenoeg alle gemeenten in Zuid-Holland.
Dagelijks zetten circa 450 medewerkers zich in voor het verhogen van het eigenaarschap van burgers over hun leven; de belangrijkste kernwaarde van Kwadraad.

Kwadraad is in de afgelopen periode in ruim 45 gemeenten zeer actief geweest met de transities AWBZ/WMO, Jeugd en Participatie. Dat gebeurde niet alleen in partnership met de gemeenten, maar ook met belangrijke ketenpartners in het sociale domein en zorg. Zo is onder andere in Holland Rijnland samen met alle partners in Jeugdzorg de coöperatie Hart voor Jeugd en in Gouda en in Midden-Holland de Coöperatie Voortouw tot stand gekomen, samenwerkingsverbanden van welzijn, ggz, lvg, en zorgaanbieders, inmiddels uitgebreid met alle jeugdzorgpartners. In de Rijnstreek is Kwadraad penvoerder van TOM in de Buurt, een innovatief samenwerkingsverband waarin met zorg en welzijnspartners het sociaal domein wordt bestreken. In Leiden participeert Kwadraad in de coöperatie Sociale Wijkteams en in Alphen heeft Kwadraad met een combinatie van jeugdzorgpartners de aanbesteding Go! voor Jeugd verworven.

Alle professionals van Kwadraad hebben inmiddels hun entree gemaakt in multidisciplinaire lokale teams. Daarmee wordt eens en te meer duidelijk gemaakt dat Kwadraad staat voor een goede samenhangende dienstverlening aan burgers en dat bereid is te investeren in vernieuwende organisatie- en besturingsconcepten. Om het ondernemerschap in heel Kwadraad te versterken, is de klassieke staf-lijn structuur losgelaten. Kwadraad kent geen managers en afdelingshoofden meer en is hiërarchie-arm. Er ontstaat een nieuw houvast in de kernwaarden voor goed maatschappelijk werk en in spelregels voor het nieuwe organiseren, waarin opgaven en talenten centraal staan. Zelforganisatie biedt de ruimte en geeft het vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen. Teams ontmoeten elkaar aan lokale/regionale Kwadraadtafels om resultaten te bespreken en plannen te maken om het koploperschap van goed maatschappelijk werk in wijken en buurten blijvend waar te maken.

Bovengenoemde ontwikkelingen en de keuze die Kwadraad maakt om zich steeds meer te profileren als netwerkorganisatie vragen om stevige innovatieve kracht, maar ook om bestuurlijke en beheersmatige kwaliteiten. Het gaat hierbij om onderwerpen als zeggenschap in netwerken, verdienmodellen bij veranderende financieringsstromen en verhoging en borging van de kwaliteit, de toegevoegde waarde en de identiteit van Kwadraad in complexere samenwerkingsverbanden. Het zijn de thema’s die ook de aandacht vragen van de Raad van Toezicht.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Kwadraad voelt zich sterk verbonden met de kernwaarden van de organisatie en de gekozen strategie. Dat past bij de keuze die de Raad van Toezicht maakt om zich verder te ontwikkelen als een ‘waardengedreven’ Raad van Toezicht. Daarbij zoeken zij aansluiting bij de nieuwe visie op toezichthouden, met meer aandacht voor de ‘soft controls’ (Next level).

In de afgelopen periode zijn, in verband met het verstrijken van zittingstermijnen, twee nieuwe toezichthouders toegetreden tot de Raad van Toezicht. In dit kader wordt nog een derde nieuwe toezichthouder gezocht.

Gelet op de grote impact die deze vernieuwing van het team op de Raad van Toezicht heeft, is voorafgaand aan de werving van het derde lid een teamprofiel opgesteld. Daarin zijn, aan de hand van assessments, de kerncompetenties, de aandachts- en ontwikkelpunten van het team benoemd. De Raad van Toezicht heeft dit teamprofiel uitvoerig besproken en ook de onderlinge samenwerking en de relatie met de bestuurder zijn intensief met elkaar gedeeld.

Mede op basis van het teamprofiel is het profiel van de nieuw aan te trekken toezichthouder opgesteld. Eerst worden de kwaliteiten en persoonskenmerken beschreven die voor alle toezichthouders bij Kwadraad gelden, daarna volgt aanvullend de specifiekere beschrijving van de nieuwe toezichthouder.

Functie-eisen

Als basis gelden voor alle Raad van Toezicht leden de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Weet zich verbonden met de kernwaarden en het werkterrein van Kwadraad; begrijpt de betekenis van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen voor burgers en de veranderende rol en toegevoegde waarde van Kwadraad hierbij;

 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een waardengerichte Raad van Toezicht, vanuit openheid, transparantie en deskundigheid;

 • Acteert verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe stakeholders;

 • Vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB;

 • Reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad;

 • Heeft een heldere en toekomstbestendige visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover: is in staat vorm te geven aan de veranderende rol van geformaliseerd en inhoudelijk resultaatgericht toezicht naar waardengericht toezicht;

 • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;

 • Heeft een gezonde dosis kritisch vermogen en heeft plezier in het toezichthouden.


Het profiel van de nieuwe toezichthouder ziet er als volgt uit:

Toezichthouder met een ‘bite’, een dwarsdenker en gewend om vanuit ondernemerschap naar maatschappelijke ontwikkelingen te kijken
 • Jonge ondernemer, die vanuit ondernemerschap en maatschappelijke sensitiviteit een eigen inbreng heeft, gericht op sociale innovaties;

 • Door onafhankelijke oordeelsvorming de juiste vragen weet te stellen en zorgt voor meer scherpte in het gesprek;

 • Kennis van en ervaring heeft met bedrijfsvoering en verdienmodellen, en vanuit een gezonde risicoafweging inzichten weet te delen binnen de Raad van Toezicht en met de bestuurder;

 • Kritisch durft te zijn bij het toetsen en keuren van de strategische plannen en resultaten van Kwadraad;

 • Actief als (zelfstandig) ondernemer of vanuit ondernemerschapskwaliteiten werkzaam is in het bedrijfsleven;

 • Bedrijfskundige en/of bedrijfseconomische opleidings- en ervaringsachtergrond.


Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de nadrukkelijke voorkeur uit naar jonge vrouwelijke kandidaten, die het toezichthouden als een aantrekkelijke uitdaging zien.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is ruim binnen de geldende richtlijnen van WNT-2 De honorering van een lid bedraagt € 5.000 per jaar.

Standplaats

Solliciteren

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Dorothé Lamers (06 513 42816) U kunt reageren via de vacaturevermelding op onze website. Reageren kan tot en met 3 juli 2018.

De gesprekken bij Movimento vinden plaats in de maand mei/juni 2018
De procedure bij Kwadraad wordt doorlopen in de laatste 2 weken van augustus 2018.
Doelstelling is om deze procedure af eind augustus 2018 af te ronden.

Klik hier om te solliciteren

Delen