Lid Raad van Toezicht (innovatie) bij Koraal Groep (reactietermijn verstreken)


OrganisatieInformatie over de organisatie
Koraal Groep is gevestigd in de provincies Noord-Brabant en Limburg en biedt (voortgezet) speciaal onderwijs, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en arbeidstoeleiding. Koraal Groep is er voor (jonge) mensen met een (verstandelijke en/of psychosociale) beperking en/of belemmering, en hun netwerk, zoals ouders en verwanten. Koraal Groep helpt mensen met een beperking zichzelf te ontplooien om zo veel mogelijk te participeren in de samenleving. Dat gebeurt vanuit een holistische benadering en met een integraal en samenhangend pakket, op het terrein van: observatie, diagnostiek, behandeling, begeleiding, verzorging, dagbesteding, passend onderwijs en arbeidstoeleiding. Koraal Groep biedt dienstverlening en ondersteuning op vele levensdomeinen en binnen de grenzen van één organisatie.

Vanuit de overkoepelende waarde betrokken, zetten dagelijks ruim 4000 medewerkers van Koraal Groep zich in om cliënten, leerlingen en hun netwerk, afgestemd op hun behoefte, integraal en samenhangend te ondersteunen. Georganiseerd in zes regio’s en een Expertisecentrum wordt er op regionaal niveau intensief samengewerkt met collega’s binnen Koraal Groep en met lokale partners.

Koraal Groep benoemt in haar ambitieuze strategie een aantal belangrijke thema’s die leidend zijn voor de wijze van werken en organiseren in de hele organisatie. Het gaat hierbij om de verschuiving van een medisch naar meer sociaal participatief model en het aantoonbaar meer (en anders) leveren van toegevoegde waarde voor minder kosten. Daarbij speelt innovatie, kennisdeling en expertise- ontwikkeling een cruciale rol, waarbij nieuwe technologie - waaronder digitalisering - het voor de organisatie mogelijk maakt om nieuwe dienstverleningsconcepten en businessmodellen te ontwikkelen en vanuit de strategie daarop te anticiperen.

Raad van Toezicht
De dynamiek waarin Koraal Groep zich bevindt stelt hoge eisen aan de Raad van Toezicht. Het vraagt naast de professionele kwaliteiten, als (vak-) inhoudelijke kennis en visie, ook om persoonlijkheid, ethiek en vaardigheid, zoals helicopterview, verbindend vermogen en maatschappelijk-bestuurlijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld, mede op basis van bovengenoemde aspecten, tot een professioneel team, waarbij veel aandacht is voor ontwikkeling, reflectie en samenwerking. In een positief kritische sfeer vindt de dialoog in de Raad van Toezicht en met de Raad van Bestuur plaats en worden strategische thema’s intensief en adequaat besproken.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en is in samenstelling een multidisciplinair team.
Elk lid van de raad is een ‘high level’ generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Koraal Groep als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Dit ter verhoging van de kwaliteit als geheel. De leden nemen deel aan circa 5 vergaderingen van een van de ingestelde commissies: agendacommissie, remuneratiecommissie, commissie kwaliteit & veiligheid & vitaliteit en de financiële (audit)commissie. Een nieuw lid neemt gedurende het eerste jaar deel aan twee commissies. Onder normale omstandigheden zijn er zes tot zeven bijeenkomsten van de Raad van Toezicht per jaar. Daarnaast vraagt scholing en het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met stakeholders en werkbezoeken om structurele tijdsinvestering.

In september dit jaar zal een van de leden afscheid nemen van de Raad van Toezicht in verband met het verstrijken van de zittingstermijn. De Raad van Toezicht heeft besloten om in deze vacature te voorzien. Gelet op de huidige ontwikkelingen is gekozen om het accent voor de nieuwe toezichthouder te leggen op innovatie.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht
De dynamiek waarin Koraal Groep zich bevindt stelt hoge eisen aan de Raad van Toezicht. Het vraagt naast de professionele kwaliteiten, als (vak-) inhoudelijke kennis en visie, ook om persoonlijkheid, ethiek en vaardigheid, zoals helicopterview, verbindend vermogen en maatschappelijk-bestuurlijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld, mede op basis van bovengenoemde aspecten, tot een professioneel team, waarbij veel aandacht is voor ontwikkeling, reflectie en samenwerking. In een positief kritische sfeer vindt de dialoog in de Raad van Toezicht en met de Raad van Bestuur plaats en worden strategische thema’s intensief en adequaat besproken.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en is in samenstelling een multidisciplinair team.
Elk lid van de raad is een ‘high level’ generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Koraal Groep als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Dit ter verhoging van de kwaliteit als geheel. De leden nemen deel aan circa 5 vergaderingen van een van de ingestelde commissies: agendacommissie, remuneratiecommissie, commissie kwaliteit & veiligheid & vitaliteit en de financiële (audit)commissie. Een nieuw lid neemt gedurende het eerste jaar deel aan twee commissies. Onder normale omstandigheden zijn er zes tot zeven bijeenkomsten van de Raad van Toezicht per jaar. Daarnaast vraagt scholing en het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met stakeholders en werkbezoeken om structurele tijdsinvestering.

In september dit jaar zal een van de leden afscheid nemen van de Raad van Toezicht in verband met het verstrijken van de zittingstermijn. De Raad van Toezicht heeft besloten om in deze vacature te voorzien. Gelet op de huidige ontwikkelingen is gekozen om het accent voor de nieuwe toezichthouder te leggen op innovatie.

Functie-eisen

Profiel toezichthouder
Koraal Groep volgt bij de inrichting van het bestuur en toezicht primair de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code en secundair van de Code Goed Bestuur van de PO-raad.
Als basis gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Weet zich verbonden met de waarden, missie en doelstellingen van Koraal Groep;

 • Heeft aantoonbare affiniteit met (langdurige) zorg, (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en re-integratie;

 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijk leven en heeft een brede maatschappelijke belangstelling;

 • Heeft een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover; reflecteert op eigen handelen als Raad van Toezicht lid en op het functioneren van de gehele Raad;

 • Heeft inzicht in het besturen van zorg- en/of onderwijsinstellingen alsook gevoel voor de verhoudingen tussen medezeggenschap, bestuur en toezicht;

 • Acteert als teamspeler en is verbindend vanuit transparantie en deskundigheid; versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe stakeholders;

 • Vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega Raad van Toezicht leden en de Raad van Bestuur;

 • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;

 • Beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen en morele moed, en is in staat om ethische kwesties bespreekbaar te maken;

 • Heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;

 • Heeft academisch werk- en denkniveau.


Toezichthouder met aandachtgebied innovatie
Voor het nieuwe lid gelden aanvullend de volgende competenties en kwaliteiten:
 • Heeft kennis van en ervaring met innovatie in de sectoren waarin Koraal Groep actief is (zorg (care/cure), onderwijs en arbeidsparticipatie) op proces-, product- en technologisch gebied;

 • Is in staat om vanuit deze kennis en ervaring nieuwe perspectieven te schetsen en nieuwe werelden in te brengen en heeft daarbij steeds een effectieve dienstverlening aan en adequate ondersteuning van de (toekomstige) cliënt en/of leerling en zijn netwerk voor ogen;

 • Kan op inspirerende wijze een substantiële bijdrage leveren aan het gesprek over zowel proces-, product-, als technologische innovaties;

 • Heeft het talent om op natuurlijke wijze de rol van sparringpartner in de Raad van Toezicht en naar de Raad van Bestuur te vervullen bij het opstellen en volgen van de ‘innovatieagenda’ van Koraal Groep;

 • Is in staat om voorstellen op het terrein van investeringen in innovatie te beoordelen op haalbaarheid en mogelijke consequenties en risico’s, op zowel organisatorisch als financieel vlak;

 • Weet vanuit zijn aandachtsgebied de verbinding te maken met de andere aspecten, om zo te komen tot een weloverwogen afweging bij belangrijke strategische vraagstukken.


Gedacht wordt aan een nieuwe toezichthouder die goed ingevoerd is in de recente ontwikkelingen in de sectoren waarin Koraal Groep actief is (zorg, onderwijs en arbeidsparticipatie) en die in de dagelijkse praktijk volop bezig is met het ontwikkelen en implementeren van vernieuwingen. Een academische omgeving behoort tot de mogelijkheden, alsmede werkzaam zijn in een stevige advies en/of projectfunctie bij een organisatie in de zorg en/of arbeidsparticipatie, waarbij innovatie centraal staat.
Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht en de gewenste diversiteit, gaat de voorkeur uit naar een relatief jonge, vrouwelijke toezichthouder, waarbij toezichthoudende ervaring geen selectiecriterium zal zijn. Aan de nieuwe toezichthouder zal een uitgebreid inwerkprogramma geboden worden en hij/zij zal ondersteund worden in het eigen maken van de toezichthoudende functie.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is conform WNT-2.

Standplaats

Sittard

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen