2 leden Raad van Toezicht bij Brentano (reactietermijn verstreken)


OrganisatieBrentano is een ouderenzorgorganisatie die stevig verankerd is Amstelveen. In en vanuit verschillende wooncomplexen wordt ondersteuning, begeleiding, verzorging en verpleging aan ouderen geboden. In het kader van de transitie in de zorg zijn de bakens voortvarend verzet; zowel het uitbreiden van de thuiszorg als het omzetten van lichte zorg naar zwaardere en complexere zorg en verpleging (doelstelling: 220 verpleeghuisplaatsen), heeft de volle aandacht. Brentano kiest hierbij nadrukkelijk voor het continueren van haar zelfstandige en autonome positie.

De ambities van Brentano stellen hoge eisen aan de veranderkracht en flexibiliteit van de medewerkers. Enerzijds gaat het om het leveren van zwaardere en complexere zorg vanuit zelforganiserende teams en anderzijds dienen er resultaten geboekt te worden op het terrein van procesoptimalisatie en kostenreductie. De balans bewaken tussen (investeren in) de gewenste innovatie en het in control zijn/blijven loopt hier als een rode draad doorheen.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht
Bovengenoemde strategische ontwikkelingen bepalen in belangrijke mate de ‘agenda’ van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voelt zich betrokken bij Brentano en volgt de ontwikkelingen van de organisatie kritisch, zo blijkt uit de gesprekken met hen. Deze houding past bij de Zorgbrede Governancecode die de Raad van Toezicht als uitgangspunt hanteert.
Gekoppeld aan de waarden van Brentano en in aansluiting op de visie op governance gelden voor elk lid van de Raad van Toezicht de volgende eisen:

 • verbindt zich aan de kernwaarden en doelstellingen van Brentano;

 • acteert onafhankelijk en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;

 • is verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe stakeholders;

 • vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB;

 • is proactief in het vergaren van juiste informatie en stelt kritische vragen;

 • reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad;

 • stelt eisen aan zijn/haar eigen inzet, qua beschikbaarheid en flexibiliteit;

 • heeft plezier in het toezichthouden.


De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Als gevolg van het verstrijken van termijnen hebben in de afgelopen periode de voorzitter en één lid afscheid genomen van de Raad. In de voorzitterspositie is inmiddels voorzien. Er wordt nu gezocht naar twee nieuwe leden.

Samenstelling team
Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht en de gewenste diversiteit, gaat de voorkeur uit naar ervaren toezichthouders. Een van de nieuwe toezichthouders dient binding te hebben met de regio Amstelveen.

Functie-eisen

Profielen twee leden Raad van Toezicht

Gelet op het recente aantreden van de voorzitter zal de Raad met de komst van twee nieuwe leden grotendeels vernieuwd worden. Dat heeft er toe geleid dat er een intensieve zelfevaluatie heeft plaatsgevonden. Aan de hand van een teamprofiel is vastgesteld op welke punten deze Raad versterkt en aangevuld dient te worden.
Daarbij gaat het om de volgende meer persoonsgebonden competenties:

 • Evenwichtigheid: het onder uiteenlopende omstandigheden consistent in denken en doen zijn; in staat zijn om op eenvoudige wijze zichtbaar te maken wat hij/zij belangrijk vindt;

 • Onafhankelijk oordeelsvermogen: een objectieve blik hebben en het vermogen om met een ‘rechte rug’ de juiste vragen te stellen;

 • Helikopterview: in staat zijn om over de eigen portefeuille heen te kijken, zakelijke en emotionele belangen kunnen afwegen en essentiële vraagstukken begrijpen.


Gezocht wordt naar ervaren toezichthouders die vanuit hun persoonlijkheid en (levens-)ervaring een evenwichtige bijdrage kunnen leveren aan het team, en die naar de bestuurder de rol van sparringpartner op inspirerende wijze weten in te vullen; toezichthouders die oog hebben voor de huidige uitdagingen van Brentano, maar die ook over de toekomst van Brentano en de daarbij passende nieuwe zorgmodellen zowel met collega toezichthouders en de Raad van Bestuur, als ook met de Centrale Cliëntenraad en de OR het goede gesprek kunnen voeren.

Naast bovenstaande persoonskenmerken brengen de twee nieuwe leden meer in het bijzonder expertise in op de volgende terreinen:
 • Hospitality in de zorg; ervaring in de ‘leisure’ sector of hotelwezen; scherp inzicht in de veranderende vraag in de zorgsector en in nieuwe zorg- en dienstverleningsconcepten; in staat om een inspirerende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vertaling van deze nieuwe concepten naar financieel gezonde businessmodellen; aantoonbare affiniteit met de zorgsector;

 • Financieel-bedrijfseconomische kennis en ervaring in de (gesubsidieerde) sector; in staat om achter de cijfers te kijken, businesscases te beoordelen, risico’s te signaleren en de beheersing ervan te monitoren;

 • ICT en E-health; inzicht in strategisch belang van ICT en e-health in relatie tot de zorg- en dienstverleningsprocessen aan (toekomstige) cliënten en naasten van Brentano; inzicht in de impact hiervan op de organisatieontwikkeling, de zelforganiserende teams en de rol van de medewerkers van Brentano.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor één termijn van 4 jaar. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht wordt gehonoreerd passend binnen de geldende WNT-2.

Standplaats

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen