Lid Raad van Toezicht (voordracht CR) bij Zonnehuisgroep Vlaardingen (reactietermijn verstreken)


OrganisatieZonnehuisgroep Vlaardingen heeft de ambitie om persoonsgerichte zorg op maat te bieden en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een hulpvraag. Dat realiseert zij met hulp en zorg aan huis, met revalidatie, behandeling én met zorg en wonen in haar locaties.
Mensen met een hulpvraag staan bij Zonnehuisgroep Vlaardingen centraal en voeren zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven. Familie, vrienden, vrijwilligers en medewerkers dragen daaraan bij. Samen vormen ze een zorggemeenschap. De medewerkers zijn vriendelijk en klantgericht. Er is veel vakmanschap en er zijn veel goede ideeën. Dit straalt de organisatie ook echt uit; de prachtige campagne “We worden blij van u” is hier een mooi voorbeeld van.

Kracht van de organisatie
De kracht van de organisatie is gelegen in:

 • de visie op zorg waarin kwaliteit van bestaan richtinggevend is;

 • de menselijke maat in schaalgrootte van de organisatie als geheel en in de uitwerking van de visie, met hechte, kleine woongroepen;

 • haar vooruitstrevende karakter door zeer vroegtijdig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen;

 • haar goede lokale en regionale positie;

 • haar gezonde en degelijk onderbouwde financiële positie.


Op website leest u meer over de organisatie en haar locaties: www.zgvlaardingen.nl.

Uitdagingen voor Zonnehuisgroep Vlaardingen
De actuele stelselhervormingen in de ouderenzorg zorgen er ook bij Zonnehuisgroep Vlaardingen voor dat veranderingen noodzakelijk zijn. De organisatie is actief bezig om aan deze transitie vorm te geven.

Zonnehuisgroep Vlaardingen heeft haar toekomstvisie ontwikkeld en vastgelegd in de notitie “Strategie 2020 Persoonsgerichte zorg”. Onderstaande onderdelen vormen voor de nabije toekomst belangrijke opgaven en hebben ook gevolgen voor het te ontwikkelen beleid van de organisatie:
 • vormgeven en uitwerken van de transitie Ouderenzorg, teneinde een financieel gezonde organisatie te behouden;

 • transformatie van medewerkers;

 • een goede kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid;

 • enkele omvangrijke bouwprojecten, die bijdragen aan de visie op zorg.


De Raad van Toezicht van Zonnehuisgroep Vlaardingen
De Raad van Toezicht voelt zich betrokken bij Zonnehuisgroep Vlaardingen en acteert als kritisch sparring partner van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezichtleden zijn professioneel, verbindend, betrokken, dichtbij doch rolzuiver.
De Raad van Toezicht werkt vanuit integraliteit met elkaar samen en ziet toe op welke wijze Zonnehuisgroep Vlaardingen vorm en inhoud gaat geven aan die toekomst van zorg zodat er zichtbaar en aantoonbaar maatschappelijke toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Professionaliteit, humor, reflectievermogen en gelijkwaardigheid behoren tot hun kwalificaties. De leden van de Raad van Toezicht hebben complementaire deskundigheid en vaardigheden zodat zij met elkaar de benodigde aandachtsvelden coveren.

De Raad van Toezicht van Zonnehuisgroep Vlaardingen:
 • houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie;

 • adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder;

 • de Zorgbrede Governancecode 2017 is leidraad voor de verhouding raad van toezicht – raad van bestuur;

 • is integraal op een aantal onderwerpen betrokken en neemt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het kernthema ‘kwaliteit van zorg’;

 • heeft geen portefeuilleverdeling, enkele onderwerpen zijn wel als aandachtsgebied onder de leden verdeeld;

 • participeert in relevante werkgroepen en overleggen binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen;

 • heeft een auditcommissie en een renumeratiecommissie.


De bovengenoemde strategische ontwikkelingen bepalen in belangrijke mate de ‘agenda’ van de Raad van Toezicht.
Men heeft een vergaderrooster van circa zes keer per jaar, acteert hierin professioneel en efficiënt. Vergaderingen hebben plaats aan het eind van de middag. Daarnaast is men aanwezig op belangrijke informele momenten.

Functieomschrijving

Wegens het verlopen van de termijn van één van de toezichthouders is men op zoek naar een nieuw lid, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht wenst zijn team te versterken met een kandidaat die innovatief en maatschappelijk betrokken is en wenst bij te dragen aan de ambitie van de Zonnehuisgroep.
Specifiek voor dit lid wordt ook het op een actieve wijze onderhouden van de formele en informele contacten met de CR verwacht.

Functie-eisen

Het nieuwe lid Raad van Toezicht dient als professioneel toezichthouder de rol van sparringpartner ‘in de vingers’ te hebben. Brengt ervaring mee op bestuurlijk niveau, getuigt van een goed abstractieniveau, heeft kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen, en weet op kritische wijze bij te dragen aan de visie- en beleidsontwikkeling van de organisatie. Iemand die stimuleert, triggert en kritisch opbouwende vragen stelt teneinde bij te dragen aan het duurzaam verankeren van de organisatie.
Met een sterk innovatief vermogen helpt het nieuwe lid de organisatie vanuit verschillende scenario’s te denken en kijken naar de vraagstukken die op hen afkomen. Men is op zoek naar een kandidaat vanuit een andere sector, die middels mooie ‘cross overs’ deze expertise kan vertalen naar de zorg.

Kijkend naar de ambitie van de organisatie en de specifieke rol van dit lid verwacht men van de kandidaat uiteraard een goed inlevingsvermogen en het kunnen denken vanuit cliëntperspectief.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding van het lid Raad van Toezicht is conform de geldende richtlijnen van de NVTZ.

Standplaats

Vlaardingen

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen