Voorzitter Raad van Toezicht bij Maria Dommer (reactietermijn verstreken)


OrganisatieMaria Dommer is de zorgorganisatie voor ouderen in Maarssen (Maarssen-dorp en Maarssenbroek). Vanuit een lange traditie, inmiddels meer dan 180 jaar, biedt Maria Dommer een breed dienstenpakket aan de ouderen. In het centrum van Maarssen-dorp ligt het woonzorgcentrum Maria Dommer, met 97 appartementen en 80 aanleunwoningen (huur en koop). Maria Dommer verkeert in een belangrijk transitieproces gericht op het aanbieden van meer complexe dementiezorg. Dat is zichtbaar in de aanpassingen en uitbreiding van de huisvesting voor deze doelgroep, maar ook in de scholing en training van de medewerkers. Maria Dommer biedt ook Volledig Pakket Thuis en wijkverpleging bij ouderen thuis.

Maria Dommer streeft naar een warm leef- woon- en werkklimaat, waarin de vraag van de cliënt centraal staat en nadrukkelijk rekening gehouden wordt met autonomie en privacy van cliënten.
Dagelijks zetten zich circa 280 professionele medewerkers in, samen met 75 vrijwilligers om de passende ondersteuning aan oudere mensen te bieden in zowel het woonzorgcentrum, de aanleunwoningen als bij mensen thuis. Bij de kernwaarden van Maria Dommer staat de pelikaan centraal, als symbool van naastenliefde: persoonlijk, empathie, luisteren integriteit, kleinschalig, autonomie, actief en nabijheid. De organisatie is financieel gezond en kende in 2016 een jaaromzet van ca. € 8 miljoen en een verwachte omzet in 2017 van ca. € 9 miljoen.

Raad van Toezicht
De Raad telt, inclusief de voorzitter, vier leden en opereert in een collegiaal model. De open sfeer, met respect voor eenieders (kritische) inbreng en eigen bijdrage vormen belangrijke elementen in de onderlinge samenwerking. Er wordt gebruik gemaakt van de specifieke deskundigheid en de achtergrond van ieder lid. De voltallige Raad kent integrale verantwoordelijkheid voor alle aspecten van organisatie en bestuur.

De Raad van Toezicht neemt binnenkort afscheid van de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. Er is bewust gekozen voor het eerst invullen van de voorzitterszetel, zodat de nieuwe voorzitter ook betrokken kan worden bij de werving en selectie van het nieuwe lid Raad van Toezicht.
Met het vertrek van twee leden, waaronder de voorzitter, verdwijnt er in een relatief kleine Raad van Toezicht de nodige kennis en ervaring. Het noopt ook tot een herbezinning op het profiel van de nieuwe Raad van Toezicht.

Functieomschrijving

Met leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn gesprekken gevoerd om een beeld te krijgen van de ‘toekomstige’ Raad van Toezicht en met name van het profiel van de voorzitter. Daar vloeide zowel een beeld van iedere toezichthouder, als het specifieke profiel van de voorzitter uit voort.

Profiel leden Raad van Toezicht
Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij zelf maatschappelijk actief zijn en oog hebben voor de omgevings- en organisatiedynamiek waarin Maria Dommer zich bevindt. De Zorgbrede Governancecode geldt als uitgangspunt waarbij de volgende aspecten extra benadrukt worden.
Ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • verbindt zich aan de kernwaarden en doelstellingen van Maria Dommer;

 • acteert onafhankelijk en zelfbewust;

 • onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling en stelt zich daarbij professioneel op;

 • is verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne stakeholders waaronder de Cliëntenraad en de OR;

 • vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB;

 • is proactief in het vergaren van juiste informatie en stelt kritische vragen;

 • reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad;

 • stelt eisen aan zijn/haar eigen inzet, qua beschikbaarheid en flexibiliteit;

 • heeft plezier in het toezichthouden, met humor en relativeringsvermogen.

Functie-eisen

Profiel voorzitter Raad van Toezicht
Voor de voorzitter gelden aanvullende eisen. Als leider van het Raad van Toezicht team neemt hij het voortouw bij het verder ontwikkelen van de governance en is hij zowel spelverdeler als procesbegeleider. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor de bestuurder en vormt hij een belangrijke schakel bij besluitvormingsprocessen over de strategische keuzes van Maria Dommer.

Gezocht wordt naar een ervaren en wijze man of vrouw die vanuit betrokkenheid bij de langdurige zorg en gepaste ‘beschouwelijke’ afstand invulling geeft aan de rol van voorzitter. Iemand die vanuit eindverantwoordelijke posities in het bedrijfsleven of het publieke domein, het volledige veld van strategie en bedrijfsvoering kan overzien. Een generalist met visie op de toekomst van Maria Dommer, waarbij hij de waarde van Maria Dommer verankerd in de gemeenschap Maarssendorp en Maarssenbroek als krachtig onderscheidend punt meeneemt.

De nieuwe voorzitter dient de rol van sparringpartner ‘in de vingers’ te hebben. Is stimulerend en weet tegelijkertijd wel kritisch opbouwende vragen te stellen en is in staat in allerlei overleggen een veilige en open sfeer te creëren waarin het lerend vermogen van een ieder versterkt wordt.

Naast het bovenstaande beschikt de voorzitter van de Raad van Toezicht over een aantal specifieke eigenschappen en kwaliteiten, te weten:

 • het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen en daarin als een bindende factor op te treden;

 • kennis van de complexiteit van de (langdurige) zorg, het speelveld en de belangrijkste strategische partners (zorgverzekeraars, gemeenten en samenwerkingspartners in de zorg);

 • visie op governance in zijn algemeenheid en de betekenis hiervan voor Maria Dommer in het bijzonder; weet inhoud en sturing te geven aan de verdere ontwikkeling en inrichting (rollen en verantwoordelijkheden) van de governance bij Maria Dommer;

 • kennis van en ervaring met complexe politiek-bestuurlijke en strategische veranderprocessen.

 • zodanige uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van het Maria Dommer kan vervullen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor één termijn van 4 jaar. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht wordt gehonoreerd conform de WNT-2.

Standplaats

Maarssen

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen