Vooriztter Raad van Toezicht bij Brentano (reactietermijn verstreken)


OrganisatieBrentano is een ouderenzorgorganisatie die stevig verankerd is Amstelveen. In en vanuit verschillende wooncomplexen wordt ondersteuning, begeleiding, verzorging en verpleging aan ouderen geboden. Tot voor kort lag het accent op intramurale verzorging. In het kader van het scheiden van wonen & zorg worden de bakens voortvarend verzet; zowel het uitbreiden van de thuiszorg als het omzetten van lichte zorg naar zwaardere en complexere zorg en verpleging (doelstelling: 220 verpleeghuisplaatsen), krijgt de volle aandacht. Brentano kiest hierbij nadrukkelijk voor het continueren van haar zelfstandige en autonome positie. Het in eigen hand nemen van de behandelzorg is hierbij een illustratief voorbeeld.

De ambities van Brentano stellen hoge eisen aan de veranderkracht en flexibiliteit van de medewerkers. Enerzijds gaat het om het leveren van zwaardere en complexere zorg vanuit zelforganiserende teams en anderzijds dienen er resultaten geboekt te worden op het terrein van procesoptimalisatie en kostenreductie. De balans bewaken tussen (investeren in) de gewenste innovatie en het in control zijn/blijven loopt hier als een rode draad doorheen.
Bovengenoemde strategische ontwikkelingen bepalen in belangrijke mate de ‘agenda’ van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voelt zich betrokken bij Brentano en volgt de ontwikkelingen van de organisatie kritisch, zo blijkt uit de gesprekken met hen. Deze houding past bij de Zorgbrede Governancecode die de Raad van Toezicht als uitgangspunt hanteert.

Functieomschrijving

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden, met ieder een aandachtsgebied. Ondersteunend aan de integrale verantwoordelijkheid van de voltallige Raad is er ook een financiële auditcommissie. Mede gelet op de wens om de Raad van Toezicht te versterken met een vijfde lid, heeft de Raad van Toezicht, op basis van evaluaties en assessments, haar rol, bijdrage en positie grondig tegen het licht gehouden. Door het verstrijken van de tweede termijn van de Voorzitter van de Raad van Toezicht eind 2017, is besloten om eerst in deze vacature te voorzien.

Voor deze positie wordt gezocht naar een:

Voorzitter van de Raad van Toezicht, die verbindt en die innovatief is vanuit betrokkenheid bij de zorg aan ouderen

Als leider van het Raad van Toezicht team neemt hij/zij het voortouw bij het verder ontwikkelen van de governance en is hij/zij zowel spelverdeler als procesbegeleider. Daarnaast is de voorzitter het aanspreekpunt voor zowel de bestuurder als de interne stakeholders en vormt hij/zij een belangrijke schakel bij het verder realiseren van de ambities van Brentano.

Functie-eisen

Gezocht wordt naar een verbindende en innovatieve man of vrouw die vanuit betrokkenheid bij de langdurige zorg invulling geeft aan de rol van voorzitter. Iemand die vanuit eindverantwoordelijke posities in het bedrijfsleven of het publieke domein, het volledige veld van strategie en bedrijfsvoering kan overzien. Een generalist die zich herkent in de visie en strategie van Brentano.

De nieuwe voorzitter dient de rol van sparringpartner ‘in de vingers’ te hebben. Is stimulerend en weet tegelijkertijd wel kritisch opbouwende vragen te stellen en is in staat in allerlei overleggen een veilige en open sfeer te creëren waarin het lerend vermogen van een ieder versterkt wordt.

Naast het bovenstaande beschikt de voorzitter van de Raad van Toezicht over een aantal specifieke eigenschappen en kwaliteiten, te weten:

 • het vermogen, op basis van aantoonbare ervaring, om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen en daarin als een bindende factor op te treden, met collegiaal toezicht als uitgangspunt;

 • kennis van en ervaring met de complexiteit van de (langdurige) zorg, het speelveld en de belangrijkste strategische partners (zorgverzekeraars, gemeenten en samenwerkingspartners in de zorg);

 • visie op governance in zijn algemeenheid en de betekenis hiervan voor Brentano in het bijzonder; weet inhoud en sturing te geven aan de verdere ontwikkeling en inrichting (rollen en verantwoordelijkheden) van de governance bij Brentano;

 • kennis van/ervaring met de grote transities in het zorgdomein binnen de landelijke en lokale politieke context en heeft affiniteit met de Amstelveense samenleving.


Daarnaast gelden voor iedere toezichthouder de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken: hij/zij:
 • verbindt zich aan de kernwaarden en doelstellingen van Brentano;

 • acteert onafhankelijk en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;

 • is verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe stakeholders;

 • vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB;

 • is proactief in het vergaren van juiste informatie en stelt kritische vragen;

 • reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad;

 • stelt eisen aan zijn/haar eigen inzet, qua beschikbaarheid en flexibiliteit;

 • heeft plezier in het toezichthouden.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding van de functie Voorzitter Raad van Toezicht bedraagt € 14.000 per jaar, conform de WNT-2.

Standplaats

Amstelveen

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen