Lid Raad van Toezicht bij Cardia (reactietermijn verstreken)


Organisatie


Cardia is een uitnodigende en sprankelende christelijke en kleinschalige zorgorganisatie in Den Haag en Rijswijk. De wortels van deze organisatie, ontstaan vanuit charitas en de kernwaarden zijn zichtbaar binnen alle geledingen. Vanuit een vijftal locaties wordt naast intramurale zorg ook extramurale zorg geboden. In de extramurale zorg biedt Cardia persoonlijke verzorging, verpleging, case management dementie, begeleiding, huishoudelijke hulp en algemeen maatschappelijk werk. Ook heeft Cardia ontmoetingscentra voor thuiswonende cliënten met geheugenproblemen. Binnen de intramurale setting van de locaties wordt zowel kort- en langdurig verblijf en behandeling geboden. De organisatie biedt langdurige zorg aan 323 intramurale en ca 1000 extramurale cliënten in de regio. Daarnaast worden ruim 200 appartementen verhuurd. Cardia breidt uit naar Zoetermeer, de oplevering van een nieuw verpleeghuis staat voor 2020 gepland. Dagelijks zetten 668 professionele medewerkers zich in, samen met 342 vrijwilligers, voor goede en persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken vanuit de kernwaarden bezieling, plezier en deskundigheid. De organisatie is financieel gezond. De totale bedrijfsomzet bedraagt 32,5 mln. Er is een integraal werkend kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem.

De bestuurlijke opgaven:
De strategische doelen zijn gericht op het borgen van goede kwaliteit en persoonsgerichte zorg voor cliënten met een toenemende complexiteit van de zorgvraag, een heldere positionering in de markt, gastvrije en eigentijdse locaties waar het goed toeven en werken is voor alle betrokkenen, slim organiseren in een professionele cultuur en gezonde organisatie en een goede samenwerking met partners, vrijwilligers en cliënten. Thema’s op gebied van kwaliteit zijn onder meer de afweging van de opzet van de behandeldienst, uitdieping van het kwaliteitskader, verbeteren van ketenzorg en samenwerking met de 1e lijn.

Functieomschrijving

‘Teamspeler met hart voor en kennis van zorg en oog voor vernieuwing’

De Raad telt, inclusief de voorzitter, vijf leden. De plezierige open sfeer, met ruimte voor een ieders (kritische) inbreng vormen belangrijke elementen in de onderlinge samenwerking. De Raad van Toezicht heeft een sterke betrokkenheid bij de organisatie. Door regelmatig in gesprek te zijn met de organisatie (bestuurder, management, Cliëntenraad en OR) en door de werkbezoeken is er een goed beeld van wat er speelt bij Cardia. Er wordt zakelijk en adequaat vergaderd. Werkbezoeken vinden veelal plaats voorafgaand aan de vergaderingen. De verschillende commissies van de Raad van Toezicht zorgen voor de nodige verdieping van vraagstukken en voorbereiding voor bespreking in de volledige Raad van Toezicht.
Er is sprake van een verdeling van aandachtsgebieden, zonder afbreuk te doen aan de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad en er zijn twee vaste commissies ingesteld: de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie. De Raad van Toezicht heeft een vacature binnen de Raad aangehouden ten tijde van het fusietraject. Recent is besloten deze fusie niet door te zetten en is de invulling van de 5e positie weer actueel. Complementariteit en de kracht van een divers team vormen hierbij het uitgangspunt. Het nieuwe lid krijgt de verantwoordelijkheid om de commissie Kwaliteit en Veiligheid neer te zetten.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor één termijn van 4 jaar.

Functie-eisen

Profiel leden Raad van Toezicht
Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij zelf maatschappelijk actief zijn en oog hebben voor de omgevings- en organisatiedynamiek waarin Cardia zich bevindt. De Zorgbrede Governancecode geldt als uitgangspunt waarbij de volgende aspecten extra benadrukt worden.
Ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • verbindt zich aan de kernwaarden en doelstellingen van Cardia;

 • heeft gevoel voor de christelijke identiteit en beleving bij de christelijke waarden;

 • kent oprechte interesse in de dienstverlening van Cardia;

 • is positief ingesteld en heeft een no nonsens karakter;

 • is verbindend en gericht op samenwerking met alle betrokken gremia;

 • beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen en is zelfbewust;

 • vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB;

 • is proactief in het vergaren van informatie en stelt kritische vragen;

 • reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad;

 • stelt eisen aan eigen inzet, qua beschikbaarheid en flexibiliteit;

 • heeft plezier in het toezichthouden, met humor en relativeringsvermogen.


Naast bovenstaande persoonskenmerken brengt het nieuwe lid meer in het bijzonder expertise in op de volgende terreinen:
 • Kwaliteit en Veiligheid; zeer goed onderlegd zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg; dat blijkt uit een zorg gerelateerde opleiding en recente werkervaring in managementfuncties en/of verantwoordelijke posities in de zorg;

 • Innovatie; oog voor en inzicht in het strategisch belang van innovatie van zorg- en dienstverleningsprocessen aan (toekomstige) cliënten en naasten van Cardia; inzicht in de impact van ICT en innovatie op medewerkers; in staat zijn om deze nieuwe perspectieven te schetsen en te delen in de Raad van Toezicht.


Samenstelling team
Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht en de gewenste diversiteit, worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren Bekendheid met de regio is een pré. Daarnaast geldt dat voor het nieuwe lid toezichthoudende ervaring geen vereiste is. Deze ervaring is goed geborgd in het team.

Arbeidsvoorwaarden

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht wordt gehonoreerd passend binnen de geldende WNT.

Standplaats

Den Haag

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen