Twee leden Raad van Toezicht - Sutfene (reactietermijn verstreken)


Organisatie

Portefeuilles:

 • Kwaliteit en Veiligheid;

 • Het bestuurlijke politieke krachtenveld in de zorg en strategische samenwerkingsvraagstukken
Sutfene
Sutfene biedt wonen, welzijn, zorg of behandeling in de wijken en op de 6 locaties in Zutphen, Lochem en omstreken. De organisatie heeft ruim 800 medewerkers en 500 vrijwilligers.
Het aanbod loopt uiteen van deskundige thuiszorg tot specialistische 24-uurs verpleging en behandeling. De omzet bedraagt 45 mln., waarvan 80% vanuit Wlz.
Sutfene is een organisatie met wijkgerichte benadering, zelfverantwoordelijke teams en heeft een intensieve samenwerking met alle partners in het veld van zorg, wonen en welzijn. Het vastgoed is deels eigendom en deels huur. De centrale uitdaging is om in de pas te blijven lopen met de toenemende zorgvraag en complexiteit van de zorg, toenemende regiebehoefte bij cliënten en krimpende budgetten.
Afgelopen jaar stond in het teken van reorganisatie om een goede functiemix van personele deskundigheid en daarmee samenhangende kwaliteitsverhoging mogelijk te maken.
Dit voorjaar is na het zelf verkozen vertrek van de bestuurder een nieuwe bestuurder aangetreden. Eind 2017 ontstaan volgens het rooster van aftreden 2 vacatures binnen de Raad van Toezicht, die uit 5 personen bestaat.

Functieomschrijving

Bij de werving en selectie van 2 nieuwe leden zullen de volgende aandachtsgebieden versterkt worden:
kennis van kwaliteit en veiligheid in de (ouderen)zorg, regionale verbinding, vastgoed, ervaring met strategische samenwerking/fusie, kennis van het openbaar bestuur, juridische kennis van voor Sutfene relevante wetgeving.
Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht zal ten minste 1 positie ingenomen worden door een vrouw. Ook zal ten minste 1 van de nieuwe leden toezichthoudende ervaring hebben.

De vergaderorde
Er wordt gewerkt aan de hand van een jaaragenda die in overleg met de RvB wordt vastgesteld. Ten minste 6 keer per jaar komt de RVT bijeen, in aanwezigheid van de RvB.
Voor zaken die voorafgaande aan de RvT vergadering zijn besproken in een commissievergadering, komt er een advies aan de RvT door de Voorzitter van de betreffende commissie.

Tweemaal per jaar vergadert de RvT afzonderlijk. De RvT ruimt (ook) tijd in die bijdraagt aan de teamvorming. De agenda betreft dan de jaarlijkse interne evaluatie van het eigen functioneren en/of de jaarlijkse beoordeling van de RvB. De vergaderingen vinden in principe plaats op een van de locaties, bij voorkeur zo dat elke locatie ten minste 1x per jaar wordt bezocht. Tweemaal per jaar overlegt (een delegatie van) de RvT met OR en CR.
In overleg met de RvB vinden er themabijeenkomsten plaats om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen. Dat kan desgewenst ook samen met het MT.

De RVT kent 3 permanente commissies, te weten:

 • Financiën & Vastgoed incl. ICT en Facilitair/wonen;

 • Kwaliteit & Veiligheid incl. ontwikkeling Organisatie en Personeel;

 • Remuneratie + Evaluatie RvT.

Functie-eisen

Algemene competenties Voorzitter en Leden Raad van Toezicht
Het wezen van toezicht wordt gevormd door de kritische en onafhankelijke houding die toezichthouders moeten innemen. Hierbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:

 • Onafhankelijkheid: de leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van de Raad zonder last of ruggenspraak. Kritisch afstandelijk optreden is alleen mogelijk wanneer de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn, zowel ten
 • opzichte van de Raad van Bestuur, als de organisatie, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van deelbelangen.

 • Collegiaal functioneren: de leden moeten in staat zijn als een team te functioneren. Diversiteit is daarbij belangrijk. Diversiteit komt echter alleen tot z’n recht in een inbedding van goede en zakelijke onderlinge verhoudingen. De Raad van
 • Toezicht moet als eenheid optreden. Consensus is een vereiste en een lid met een minderheidsstandpunt zal zich moeten neerleggen bij een meerderheidsbesluit.

 • Kritisch vermogen: om de kritische opstelling mogelijk te maken, moet binnen de raad voldoende kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig zijn. Het gaat daarbij niet om een surplus aan kennis ten opzichte van de organisatie, maar om
 • voldoende niveau om tegenwicht te kunnen bieden.

 • Op afstand betrokken zijn: het gaat bij toezicht niet om de dagelijkse gang van zaken, maar om hoofdlijnen. Goed besef van de gewenste rol is cruciaal voor een effectieve samenwerking met de Raad van Bestuur. Terughoudendheid en
 • rolvastheid is noodzakelijk, mede ook omdat de bevoegdheden om de organisatie te leiden bij de Raad van Bestuur liggen.

 • Netwerken: hierbij gaat het om de positie die de leden van de Raad in het maatschappelijke leven innemen. Via hun eigen contacten kunnen toezichthouders de relaties met de buitenwereld onderhouden, zonder daarbij de Raad van
 • Bestuur voor de voeten te lopen.


Algemene eisen
 • Duidelijke affiniteit met de missie van Sutfene;

 • Vermogen om de missie van Sutfene en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;

 • Kunnen fungeren als klankbord voor de Raad van Bestuur, met inachtneming van de eisen van good governance (dienstbaarheid en vermogen om te verbinden);

 • Analytisch vermogen, dat wil zeggen hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;

 • Vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen;

 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke kritische opstelling;

 • Vermogen om het beleid van Sutfene en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;

 • Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen (landelijk en lokale politiek);

 • Actieve rol in het maatschappelijk leven;

 • Behartigt geen (deel)belangen van andere organisaties en maakt deel uit van de Raad van Toezicht zonder last of ruggenspraak.


Van de nieuwe toezichthouders wordt aanvullend op bovenstaande de navolgende kennis, ervaring en achtergrond gevraagd. Vanzelfsprekend gaat het om elkaar aanvullende persoonlijkheden en achtergrond. De gezochte leden hebben tenminste ervaring in één of bij voorkeur meerdere van de volgende aandachtsgebieden:

 • Heeft aantoonbare ervaring in het zorgdomein, bij voorkeur in de langdurige zorg;

 • Heeft ruime kennis van de (langdurige)zorg, kent alle ontwikkelingen en (juridische) vraagstukken die daarbinnen spelen;

 • Heeft ruime kennis van kwaliteit en veiligheidsaspecten, en weet ethische vraagstukken goed te duiden en te bespreken;

 • Is in staat te denken vanuit cliëntperspectief en heeft visie op en kennis van het primaire proces;

 • Bestuurlijke ervaring in het maatschappelijk domein. Kan ingewikkelde (politieke) processen snel doorgronden;

 • Kennis van en ervaring met vastgoedvraagstukken;

 • Ervaring met strategische samenwerkingsvraagstukken;

 • Ruime kennis van en visie op de transitieprocessen in het sociale domein en de gemeentelijke context waarbinnen deze zich voltrekken;

 • Juridische kennis van voor Sutfene relevante wetgeving.


De nieuwe leden zijn sensitief voor en gericht op de samenwerkingsrelaties met elkaar in de Raad van Toezicht, met de Raad van Bestuur en met de interne en externe stakeholders;
Durven kritische interventies te plegen waarbij de dialoog, reflectie en transparantie verhoogd worden;

Enige ervaring als toezichthouder is een pre en voor één van beiden een must. Daarnaast wordt van een van de nieuwe leden regionale verbondenheid gevraagd.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is binnen de wettelijke richtlijnen en is voor het Lid Raad van Toezicht € 9.600,- op jaarbasis, conform richtlijn NVTZ.

Standplaats

ZUTPHEN

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen