Directeur-bestuurder bij Kerkelijk Instelling Erfgoed Julie Postel (reactietermijn verstreken)


OrganisatieDe Congregation des Soeurs de Sainte Marie-Madeleine Postel (in Nederland genaamd: de zusters van Julie Postel) ontleent haar naam aan de stichteres van de congregatie Julie Françoise Catherine Postel. Zij is geboren op 28 november 1756 in Normandie. Na een carriere als onderwijzeres stichtte zij in 1807 de congregatie.
Op verzoek van de pastoor van Boxmeer zond de toenmalige overste van de congregatie in 1886 vanuit Frankrijk twee Duitse zusters en een Franse zuster naar Boxmeer om zieken en stervenden bij te staan. Vrij snel daarna betrok men het kasteel Boxmeer, wat sindsdien als moederhuis van de zusters functioneert. De zusters richtten zich in het begin vooral op de zorg voor bejaarden, zieken en onderwijs. Het leidde tot talloze verbouwingen aan het kasteel Boxmeer, zoals de aanbouw van een ziekenhuis. De zusters waren op de genoemde terreinen niet alleen actief in Nederland, maar ook in Indonesie en Ivoorkust.
Op dit moment leven er in Nederland nog circa 50 zusters, waarvan de meesten in Boxmeer. Het Algemeen Bestuur van de congregatie is gevestigd in Frankrijk; het bestuur in Nederland is in handen van een Regionaal Bestuur.

Op het terrein van Kasteel Boxmeer, wat eigendom is van de zusters, is ook gevestigd het Woonzorgcentrum Sint Anna, dat in eerste instantie fungeerde als Kloosterverzorgingshuis voor religieuzen. Door afname van het aantal religieuzen werd Sint Anna ook een thuis voor niet-religieuzen. In 2004 werd Woonzorgcentrum Sint Anna zelfstandig.
Vooruitlopend op de afnemende vitaliteit en bestuurskracht van de zusters is in 2012 opgericht de Kerkelijke Instelling Erfgoed Julie Postel. De kerkelijke instelling heeft tot doel het instand houden, veiligstellen en beheren van het erfgoed van de zusters van Julie Postel in Nederland. Concreet betekent dit dat vanaf dat moment de kerkelijke instleling de zorg voor de zusters in materieel-financiële zin voor haar rekening neemt en alle vermogensbestanddelen beheert in overeenstemming met de rechten, eigenheid en spiritualiteit van de congregatie van de zusters van Julie Postel. De organisatiestructuur bestaat uit een directeur/bestuurder die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht. Er werken zo’n 35 mensen, waarvan een groot aantal communiteitsmedewerkers die de zusters ondersteunen.

De oprichting in 2012 van de Kerkelijke Instelling Erfgoed Julie Postel was ingrijpender dan was voorzien. De nieuwe structuur vroeg om duidelijkheid in de nieuwe samenwerking tussen de regionaal overste en de directeur/bestuurder van de kerkelijke instelling. Het vereiste tevens verheldering en acceptatie van verschillende functies, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij alle medewerkers. Ook de relatie met Woonzorgcentrum Sint Anna werd geraakt door de oprichting van de kerkelijke instelling. Het tot stand brengen van werkbare en transparante afspraken kostte veel inspanning. Alhoewel er in 2016 belangrijke vooruitgang is geboekt in de relatie met Woonzorgcentrum Sint Anna, dient er nog wel te worden geïnvesteerd in het verbeteren van de gemaakte afspraken. Met name op het hiervoor beschreven gebied is een belangrijke rol weggelegd voor de aan te trekken directeur/bestuurder.

Functieomschrijving

De afgelopen jaren heeft de Kerkelijke Instelling Erfgoed Julie Postel een intensief proces doorlopen met verschillende bestuurders om te komen tot een heldere visie op de toekomst en de daarbij passende organisatiestructuur. Dit proces is nog volop gaande en er dient onder andere gekeken te worden naar de cultuur, de professionele relaties en naar wat nodig is qua ondersteuning en sturing om de zusters zo goed mogelijk te bedienen. Dat vraagt om verheldering van kaders, inzicht in taken, verantwoordelijk-heden en bevoegdheden van eenieder en verbinding van de directeur/bestuurder met de zusters, de medewerkers en de samenwerkingspartners.
Men zoekt een directeur/bestuurder met kennis van zaken die acteert vanuit aandacht, geduld, zorgvuldigheid en met hart voor de congregatieleden en hun belangen.

Een seniore bestuurder, met interesse in de belangenbehartiging van de zusters van de congregatie van Julie Postel, hen weet te ontzorgen door hun wensen te vertalen in een heldere visie en deze professioneel, met een warm hart, in verbinding met eenieder, weet te realiseren.

Functie-eisen

De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de werkmaatschappij Kerkelijke Instelling Erfgoed Julie Postel en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directeur/bestuurder is zich terdege bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid om te allen tijde het religieuze leven centraal te stellen in beslissingen die genomen worden.

De drie kerntaken zijn:

 • het aansturen van de kerkelijke instelling;

 • de materiële belangenbehartiging, het vermogensbeheer en vastgoedbeheer;

 • en het verder vormgeven van de reeds geformuleerde toekomstvisie.

Om in deze functie succesvol te zijn is het van belang intrisiek gemotiveerd te zijn de belangen van de congregatie te behartigen. Vanuit een oprechte betrokkenheid, duidelijke communicatie en een verbindend vermogen realiseert de directeur/bestuurder de doelstellingen in dezen. Een uiterst goede verstandhouding met en begrip voor de congregatieleden en hun belangen staan voorop. De directeur/bestuurder heeft tevens een belangrijke rol ten aanzien van een goed verloop van de samenwerking met de overste van de zusters alsmede Woonzorgcentrum Sint Anna.
De directeur/bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, is transparant in doelstelling en handelen, is in staat vertrouwen te geven en te krijgen en weet de organisatie en haar medewerkers aan zich te binden. De directeur/bestuurder straalt deskundigheid, vertrouwen en authenticiteit uit, heeft geduld en is verbindend naar zowel interne als externe stakeholders en in staat mensen mee te krijgen.

De inspaningen van de directeur/bestuurder zijn sterk gericht op het formuleren van een eenduidige lange termijn visie, het aanbrengen van consistentie en samenhang en het creëren van een professioneel werkklimaat waarbij de zorg voor de zusters centraal staat. Hiervoor zoekt de kerkelijke instelling iemand die daadwerkelijk staat voor de goede zaak èn samenwerkingsgericht, besluitvaardig en geduldig de congregatiebelangen realiseert.
Gegeven het feit dat de organisatie met veel bestuurlijke wisselingen te maken heeft gehad zoekt men een directeur/bestuurder die zich voor langere tijd wil verbinden.

Van de directeur/bestuurder worden onder meer de volgende zaken verwacht:
 • voelt zich verbonden met De Kerkelijke Instelling Erfgoed Julie Postel; begrijpt het geloof en heeft een gezonde interesse en nieuwsgierigheid naar mensen;

 • een natuurlijk statuur en een gedegen bestuurlijke ervaring; een financieel-economische, dan wel bedrijfskundige achtergrond; kennis van financiën, vastgoed en bedrijfsprocessen;

 • ervaring met het gezamenlijk uitvoeren van een visie, een scherpe koers bepalen en deze weten te implementeren en te borgen binnen een warm professioneel werkklimaat;

 • heeft kennis van organisatievraagstukken, zowel op inhoud als proces en weet deze te vertalen naar de juiste structuren;

 • heeft ervaring met complexe cultuur- en gedragsvraagstukken, geeft hierbij invulling aan de voorbeeldrol en weet te reflecteren op gedrag;

 • heeft het vermogen om medewerkers te stimuleren verantwoordelijkheid te kunnen dragen;

 • beschikt over een leiderschapsstijl met kenmerken als daadkracht, geduld, diplomatie, onderhandelingsvaardigheden, scenario-denken en samenwerkingsgerichtheid;

 • herkent zich in de kerncompetenties: integriteit, visie ontwikkelen, organisatiesensitiviteit, leidinggeven, onderhandelingsvaardigheden, verbindend.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft hier een parttime functie voor circa drie dagen per week. Aanwezigheid verspreid over meer dagen verdient de voorkeur.
De inschaling geschiedt op basis van schaal FWG 75 uit de cao VVT. Daarnaast geldt het rechtspositie reglement van de KNR.

Standplaats

BOXMEER

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen