Lid Raad van Toezicht bij Kwadraad (reactietermijn verstreken)


OrganisatieKwadraad is een regionale aanbieder van maatschappelijk werk, met als kernactiviteit het begeleiden van burgers en hun sociaal netwerk om op eigen regie dagelijkse leefproblemen aan te pakken en daarin zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Kwadraad biedt een breed dienstenpakket van informatieve en lichte adviesdiensten tot intensieve begeleiding bij complexe problematiek. Kwadraad werkt daar waar burgers zijn: in wijken, gezondheidscentra, scholen, buurtcentra, thuis, face-to-face en blended. Het werkgebied van Kwadraad bestrijkt nagenoeg alle gemeenten in Zuid-Holland.
Dagelijkse zetten circa 450 medewerkers zich in voor het verhogen van het eigenaarschap van burgers over hun leven; de belangrijkste kernwaarde van Kwadraad.

Kwadraad is in de afgelopen periode in bijna 40 gemeenten zeer actief geweest met de transities AWBZ/WMO, Jeugd en Participatie. Dat gebeurde niet alleen in partnership met de gemeenten, maar ook met belangrijke ketenpartners in het sociale domein en zorg. Zo komt onder andere in Holland Rijnland samen met alle partners in Jeugdzorg de coöperatie Hart voor Jeugd tot stand en kwam in Gouda en Midden-Holland de Coöperatie Voortouw tot stand, een samenwerkingsverband van welzijn, ggz, lvg, en zorgaanbieders. In de Rijnstreek is Kwadraad penvoerder van TOM in de Buurt, een innovatief samenwerkingsverband waarin met zorg en welzijnspartners het volledige sociaal domein wordt bestreken.

Alle professionals van Kwadraad hebben inmiddels hun entree gemaakt in multidisciplinaire lokale teams. Daarmee wordt eens en te meer duidelijk gemaakt dat Kwadraad staat voor een goede samenhangende dienstverlening aan burgers en Kwadraad bereid is te investeren in vernieuwende organisatie- en besturingsconcepten. Om het ondernemerschap in heel Kwadraad te versterken, is de klassieke staf-lijn structuur losgelaten. Kwadraad kent geen managers en afdelingshoofden meer en is hiërarchie-arm. Er ontstaat een nieuw houvast in de kernwaarden voor goed maatschappelijk werk en in spelregels voor het nieuwe organiseren, waarin opgaven en talenten centraal staan. Zelforganisatie biedt de ruimte en geeft het vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen. Teams ontmoeten elkaar aan lokale/regionale Kwadraadtafels om resultaten te bespreken en plannen te maken om het koploperschap van goed maatschappelijk werk in wijken en buurten blijvend waar te maken.

Bovengenoemde ontwikkelingen en de keuze die Kwadraad maakt vragen van de organisatie om stevige innovatieve kracht, maar ook om bestuurlijke en beheersmatige kwaliteiten. Het gaat hierbij om onderwerpen als zeggenschap in netwerken, verdienmodellen bij veranderende financieringsstromen en verhoging en borging van de kwaliteit, de toegevoegde waarde en de identiteit van Kwadraad in complexere samenwerkingsverbanden. Het zijn de thema’s die ook de aandacht vragen van de Raad van Toezicht.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Kwadraad voelt zich sterk verbonden met de kernwaarden van de organisatie en de gekozen strategie. Dat past bij de keuze die de Raad van Toezicht maakt om zich verder te ontwikkelen als een ‘waardengedreven’ Raad van Toezicht. Daarbij zoeken zij aansluiting bij de nieuwe visie op toezichthouden, met meer aandacht voor de ‘soft controls’ (Next level).
Door het verstrijken van de tweede termijn van een van de leden, ontstaat er op korte termijn een vacature in de Raad van Toezicht. Het streven is om in deze vacature medio dit jaar te voorzien, mede gelet op nog een aantal vacatures die, eveneens door het verstrijken van de termijnen, in het najaar ingevuld dienen te worden.

Functie-eisen

Als basis gelden voor alle Raad van Toezichtleden de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Weet zich verbonden met de kernwaarden en het werkterrein van Kwadraad; begrijpt de betekenis van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen voor burgers en de veranderende rol en toegevoegde waarde van Kwadraad hierbij;

 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een waardengerichte Raad van Toezicht, vanuit openheid, transparantie en deskundigheid;

 • Acteert verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe stakeholders;

 • Vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB;

 • Reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad;

 • Heeft een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover: is in staat vorm te geven aan de veranderende rol van geformaliseerd en inhoudelijk resultaatgericht toezicht naar waardengericht toezicht;

 • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;

 • Heeft een gezonde dosis kritisch vermogen en heeft plezier in het toezichthouden.


Het profiel van de nieuwe toezichthouder ziet er als volgt uit:

Toezichthouder met brede maatschappelijke achtergrond; kijkt vanuit heldere kritische blik naar uitvoerbaarheid en draagvlak van nieuwe dienstverlenende concepten
 • Heeft ruime kennis van en visie op de transitieprocessen in het sociale domein en de gemeentelijke context waarbinnen deze zich voltrekken;

 • Is in staat om een bijdrage te leveren aan strategische vraagstukken en sociale innovatie vanuit een helikopterview en onafhankelijke oordeelsvorming; heeft daarbij aandacht voor draagvlak bij zowel interne als externe stakeholders;

 • Heeft bestuurlijk inzicht en kan ingewikkelde (politieke) processen snel doorgronden;

 • Is sensitief voor en gericht op de samenwerkingsrelaties met elkaar in de Raad van Toezicht, met de Raad van Bestuur en met de interne en externe stakeholders;

 • Durft kritische interventies te plegen waarbij de dialoog, reflectie en transparantie verbeterd/verhoogd worden;

 • Is werkzaam, of heeft gewerkt in maatschappelijke organisaties, in eindverantwoordelijke positie(s);

 • Enige ervaring als toezichthouder is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is ruim binnen de geldende richtlijnen van WNT-2 De honorering van een lid bedraagt € 5.000 per jaar.

Standplaats

GOUDA

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen