Voorzitter Raad van Bestuur bij IrisZorg (reactietermijn verstreken)


Organisatie
Zorgorganisatie voor behandeling, begeleiding en maatschappelijke opvang van mensen met verslaving en complexe problematiek

Wij zoeken een ervaren en gezaghebbend bestuurder, bewezen succesvol in het leiden van ingrijpende transitieprocessen, het financieel gezond houden van de organisatie en met grote betrokkenheid bij de (langdurige) zorg

De organisatie
IrisZorg maakt op dit moment een grote turn around onder aansturing van een interim bestuurder en intern transitieteam. De koers voor de komende drie jaren is met input van alle betrokkenen uitgezet. Heldere milestones en projecten zijn gedefinieerd en ter hand genomen. Van de nieuwe Raad van Bestuur wordt voortdurend anticiperen op de veranderende externe omgeving verwacht en herijking van de koers. In de nieuwe topstructuur zal een tweehoofdige nieuw gevormde Raad van Bestuur, samen met het regionale management en ondersteund door een kleine centrale staf, IrisZorg succesvol de toekomst in leiden. Het alles verbindende doel is herstelgerichte zorg volgens de recente normen, voor mensen met verslaving en complexe problematiek in Gelderland, Overijssel en Flevoland.

IrisZorg is op 1 januari 2007 door een fusie ontstaan. De zorg wordt geleverd op ca. 70 locaties. De bedrijfsopbrengsten zijn € 83 mln., waarvan tweederde uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt gefinancierd. De overige bedrijfsopbrengsten zijn opbrengsten vanuit zorgverzekeringswet en justitie.
IrisZorg kende jaren van groei en zekerheid van financiering. Vanaf 2013 heeft IrisZorg geanticipeerd op de grote transities in de zorg. De doorgevoerde reorganisaties en de invoering van zelforganisatie hebben niet voldoende effect gesorteerd. De organisatie was niet in control en kaders niet helder. Dit leidde tot negatieve financiële resultaten in 2015 en 2016. Kenmerkend was ook een sterke interne gerichtheid naast aanbod gerichtheid, bureaucratie, gebrek aan slagkracht en focus en onvoldoende aandacht voor de ontwikkeling en performance van medewerkers en vernieuwing van het zorgaanbod.
Ingrijpende maatregelen zijn inmiddels getroffen onder leiding van de interim bestuurder, die in september 2016 is aangesteld. De belangrijkste maatregelen zijn: het vastgestelde strategisch visiedocument met een aansprekende inhoudelijke koers, de nieuwe besturing van de organisatie met benoeming van het regionale management, de afslanking van het ondersteunend apparaat onder gelijktijdige inrichting van lokale ondersteuning, versterking van de financiële kolom, ontwikkeling van vastgoedbeleid gericht op flexibilisering en afstoten van vastgoed en de inhoudelijke en technologische ontwikkeling van een geïntegreerd zorgaanbod (zorg, werk, activiteiten en ervaringsdeskundigheid).

“Koers 2017-2020 Krimp om te groeien in kwaliteit”
Samen met de organisatie is de koers bepaald. IrisZorg zal zich concentreren op datgene waar ze sterk in is: het integraal ondersteunen van cliënten met complexe verslavings-, woon- en leefproblematiek. Het zorgaanbod wordt volledig gericht op herstel met een integraal aanbod van behandeling, begeleiding en werk & activiteiten én met grote betrokkenheid van de omgeving en ervaringsdeskundigheid.
Gewerkt zal worden vanuit de triple-aim gedachte: het verbeteren van de kwaliteit van zorg, de gezondheid van inwoners/burgers en het verlagen van de zorgkosten. Om goede voor- en nazorg te leveren zal IrisZorg haar specialistische kennis toegankelijk maken voor de hele keten en zich meer als open en samenwerkingsgerichte ketenpartner opstellen voor de 0e en 1e lijn.
Onderdelen van IrisZorg worden gemoderniseerd en waar nodig geconcentreerd, intramurale capaciteit wordt afgebouwd en ambulante begeleiding verder ontwikkeld. Technologische ontwikkelingen als E-health en domotica worden ingezet om de eigen regie van cliënten te vergroten en zorg zo laagdrempelig en efficiënt mogelijk te leveren. Herstelgerichte methodieken worden verder ontwikkeld.
IrisZorg wil werken vanuit de kernwaarden: betrokken en daadkrachtig in een cultuur waarin ‘leren” centraal staat. De betrokkenheid van de medewerkers bij de complexe doelgroep is uniek en kenmerkt IrisZorg. Daadkracht is nodig. IrisZorg wil naar een ‘aanpak’ cultuur waarin het ‘eigenaarschap’ altijd glashelder is, waarin medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en doen wat nodig is voor de cliënt.

Functieomschrijving

De bestuurlijke opgaven voor de nieuwe Raad van Bestuur

  • De transitie zal geleidelijk overgaan in de bouwfase. De interim bestuurder zal na de zomer, zodra de belangrijkste ingrijpende maatregelen zijn getroffen, het stokje overdragen aan de nieuwe Raad van Bestuur;

  • Ook in de fase van bouw is een blijvend stevige sturing nodig en het nauwlettend monitoren van de resultaten op de key performance indicatoren;

  • Zowel regio’s als teams binnen de regio’s zijn resultaatverantwoordelijke eenheden en worden aangestuurd door een driemanschap bestaande uit een hoofd zorg, manager bedrijfsvoering en een regiomanager. Deze structuur wordt in het 2e
  • kwartaal 2017 ingevoerd;

  • Binnen de nieuwe besturingsfilosofie is gekozen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur, waarbij het lid Raad van Bestuur vanuit eigen geledingen per juni a.s. wordt benoemd. Het betreft de huidige Directeur Services, voorheen CFO;

  • Een collegiale Raad van Bestuur, waarbij de voorzitter eindverantwoordelijkheid draagt, is integraal verantwoordelijk. Beiden zijn sterk in bedrijfsvoering en hebben verbinding met zorg;

  • Van de voorzitter wordt uitgebreide ervaring verwacht op bestuurlijk niveau. Bewezen succesvol in het financieel gezond leiden van een organisatie in tijden van grote externe dynamiek waar scherp aan de wind moet worden gevaren.

Functie-eisen

Ervaring in het leiden van complexe transitieprocessen en realiseren van grote turn arounds, is een vereiste om IrisZorg succesvol de toekomst in te leiden, alsmede kennis van het sociale domein en de opzet van samenwerkingsrelaties daarbinnen. Met oog voor innovaties en de cliëntbehoefte als leidraad voor het handelen. Met uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen en een goed ontwikkeld moreel kompas. Passend binnen de nieuw geformuleerde visie en koers vraagt de opgave bij IrisZorg een leiderschapsstijl, waarbij resultaatgerichtheid, daadkracht en zakelijk inzicht, wordt gecombineerd met voorbeeldgedrag en ruimte geven aan professionaliteit.
Ten slotte wordt van de bestuurder verwacht dat hij/zij lef heeft, een frisse blik heeft, een open en transparante houding heeft en verbinding en samenwerking zoekt met zowel het interne- als externe veld.

Arbeidsvoorwaarden

Conform WNT.

Standplaats

Arnhem

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen